Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 161

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 38

1 2 3 4 ... 38 >>

Nadmetanja od 22.07.2014 do 27.07.2014
  25.7.2014.
Zakup poslovnog prostora u zgradi Društvenog doma u Brodskom Stupniku Besplatno
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju poslovnog udjela ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. u društvu ZAGREB PLAKAT d.o.o. Zagreb Besplatno
Koncesija za kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu - gospodarsko korištenje pomorskog dobra – koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području
Uvrštena nova dokumentacija - Potrošni materijal za polisomnogra
Namještaj za ORL i kiruršku polikliniku
Usluge stručnog nadzora nad energetskom obnovom zgrada DV Srednjaci, V.Filakovca 2, DV Pčelica, Ulica J.Hamma 2 i DV Jabuka , Resnički put 88
Izgradnja javnog kanala u ulici Vrinice
Radovi na proširenju desnog skretača iz Selske ceste na Jadranski most
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci
Pranje visokotlačnom pumpom sa toplom vodom
Radovi održavanja temelja s vanjske strane (zaštita od vlage i konsolidacija) te sanacija izvedenih radova krovne odvodnje s drenažom u krugu dvorišta kapele sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj
Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone „Ravča
Uvrštena nova dokumentacija - Cijevi od plastičnih masa
Ispitavanje funkcije sustava termostata
Energetsko certificiranje zgrade


Stranica 1 od 38


1 2 3 4 ... 38 >>
Nadmetanje raspisao: Općina Brodski Stupnik
Datum zatvaranja: 4.8.2014.

Na temelju Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brodski Stupnik («Službeni^ vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 26/12), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, raspisuje JAVNI NATJEČAJ I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Društvenog doma u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 117 - na katu zgrade za pružanje usluga neprofitnih organizacija - udruga, površine 17,31 m2. II. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 130,00 kuna. III. Poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 5 godina. IV. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu poštom, preporučeno u zatvorenom omotu na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, s upozorenjem «Natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj» ili osobnom predajom u Upravnom odjelu općine Brodski Stupnik. V. Ponuditelj je dužan up ...
Nadmetanje raspisao: Zagrebački holding d.o.o.,
Datum zatvaranja: 8.8.2014.

Temeljem Odluke Uprave od 16. srpnja 2014.godine, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb oglašava: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU POSLOVNOG UDJELA ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. u društvu ZAGREB PLAKAT d.o.o. Zagreb upisanom kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS 080563553, OIB 32111742300 {dalje u tekstu: Društvo) Udjel iz portfelja Zagrebačkog holdinga I. KRATAK OPIS DRUŠTVA I PREDMET JAVNOG POZIVA: Društvo: Zagreb plakat d.o.o Sjedište Društva je u Zagrebu, Koturaška 51. Temeljni kapital Društva: 20.000,00 Kn Broj izdanih udjela u temeljnom kapitalu: 2 udjela Broj udjela za prodaju: jedan poslovni udio Zagrebačkog holdinga d.o.o. sa 51% u temeljnom kapitalu Registracija Društva:Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080563553, OIB 32111742300 Svrha ovog javnog poziva je istraživanje tržišta i utvrđivanje postojanja osoba zainteresiranih zajoip-nju udjela Zag ...
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA RIJEKA
Datum zatvaranja: 19.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2013/S 01K-0090602   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 12.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B195/14 - Otvaranje:  28.07.2014. u 12:00h Potrošni materijal za polisomnogra http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Datum zatvaranja: 1.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA Namještaj za ORL i kiruršku polikliniku http://pozeska-bolnica.hr/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=40 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 31.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Usluge stručnog nadzora nad energetskom obnovom zgrada DV Srednjaci, V.Filakovca 2, DV Pčelica, Ulica J.Hamma 2 i DV Jabuka , Resnički put 88  25.07.2014  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izgradnja javnog kanala u ulici Vrinice 25.07.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Radovi na proširenju desnog skretača iz Selske ceste na Jadranski most 25.07.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Datum zatvaranja: 6.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u RijeciDatum objave: 25. srpnja 2014. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=2772 ...
Nadmetanje raspisao: STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 7.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Slobodno nadmetanje N-00719-14 STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb  raspisuje SLOBODNO NADMETANJE Za   Pranje visokotlačnom pumpom sa toplom vodom 1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb 2.  Mjesto isporuke/izvođenja: Rafinerija nafte Sisak 3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: Do 31.12.2014, prema dispoziciji 4. Informacije i uvid  u predmet nabave mogu se dobiti kod: STSI d.o.o. Zagreb, Sektor nabave, Lovinčićeva 4     tel: +385 1 2381-585, e-mail: vice.senjak@stsi.hr     Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti bez ikakve naknade na e-mail adresi: vice. ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Datum zatvaranja: 1.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD    25. 07. 2014.  Radovi održavanja temelja s vanjske strane (zaštita od vlage i konsolidacija) te sanacija izvedenih radova krovne odvodnje s drenažom u krugu dvorišta kapele sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj  http://nabava.h-r-z.hr/ ...
Nadmetanje raspisao: Grad Vrgorac
Datum zatvaranja: 18.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

R E P U B L I K A  H R V A T S K ASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA             G R A D   V R G O R A C                    G r a d o n a č e l n i k KLASA: 940-02/14-01/02URBROJ: 2195/01-03/02-14-1Vrgorac, 25. srpnja 2014. Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. stavka 1 . Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 3. i 12. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca na području ...
Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC d.o.o.
Datum zatvaranja: 12.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0036433 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 1.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA BAGATELNA NABAVA 25. 07. 2014. [101MR] Ispitavanje funkcije sustava termostata 01. 08. 2014. http://www.hrt.hr/nabava-hrt/bagatelna-nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 14.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA BAGATELNA NABAVA 25. 07. 2014. [102MR] Energetsko certificiranje zgrade 14. 08. 2014.  http://www.hrt.hr/nabava-hrt/bagatelna-nabava/ ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014