Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 066

Korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije radi sufinanciranja projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije

Kategorije: Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 23.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona
Objavljeno u: Večernji list, 10.8.2019.

Na temelju članka 25. stavak (1) Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona ("Narodne novine HNŽ” broj: 6/12), članka 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona ("Narodne novine HNŽ", broj: 9/12), članka 6. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, broj: U0-03-6/13 od 3.7.2013. godine, Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K za 2019.godinu broj: UO-6-8/19 od 25.3.2019. godine, Programa utroška financijskih sredstava s ekonomskog konta 614 000, utvrđenih financijskim planom za 2019. godinu, broj: UO-6-9/19 od 25.3.2019. godine, te na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: UO-7-4/19 od 24.7.2019. godine, Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije
I. Predmet

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarskim društvima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u postojeće proizvodne objekte na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona;

1. Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora (u tekstu: sustav sa dizalicom topline),

2. Sunčani toplinski pretvarači za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (u tekstu: sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima).

II. Opis

LOT 1. Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora

Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, u skladu sa normom EN 14511-2), GWP < 2150, COP > 3,2 EER > 3,1 za zrak-voda te COP > 4,45 i EER > 5,05 za voda-voda i zemlja-voda: kolektorsko polje ill geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashlad-na tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava.

Sredstva Fonda isplaćivat će se u iznosu do 40% opravdanih troškova projekta nastalih nakon potpisa ugovora, a maksimalno do 20.000.00KM, što se dokazuje datumom izdavanja računa dobavljača i datumom izvršenja plaćanja.

Sredstva Fonda će se isplaćivati Korisniku nakon što korisnik dokaže da je implementirao cijeli projekat i nakon što dokaže da je izvršio plaćanje onoga što je ugovorom precizirano.

LOT 2.

Gospodarska društva čija je glavna djelatnosti definirana Nomenklaturom glavnih industrijskih grupa (GIG BiH 2010), čija proizvodni objekt ima bruto građevinsku površinu veću ili jednaku od 400 m2 od čega je najmanje 90% površine namijenjeno za proizvodnu djelatnost.

V. Uvjeti koje korisnici sredstava moraju ispuniti

Korisnici kojima se dodjeljuju financijska sredstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
da imaju sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine; da je prijava poslana u propisanom roku; da je prijava poslana na propisanim obrascima; da uredno podmiruju svoje javne obveze; 

da ulažu vlastita sredstva u projekte;

• da pruže dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u provođenju projekta,

da prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda propisana općim aktima Fonda; da zaključe ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekat za koje se odobravaju sredstva Fonda.

VI. Pravo na razmatrani« ne ostvaruju:

Ogranci, podružnice i slični organizacijski oblici koji nisu registrirani kao zasebna pravne osobe,

Korisnici čiji je jedan od osnivača politička stranka,

Projekti koji su već sufinancirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K u posljednje 4 godine,

• Fizičke osobe, organi uprave, udruženja i ustanove.

• Projekti čije je financiranje predviđeno proračunom HNŽ/K za 2019. godinu,

• Aplikanti koji traže sufinanciranje nabavke roba koju sami proizvode i što im predstavlja redovni opis poslova u okviru registrirane djelatnosti,

Aplikanti koji su trenutni korisnici sredstava Fonda po osnovu prethodnih javnih natječaja a nisu završili projekat,

• Aplikanti koji nisu opravdali ugovorne obaveze po osnovu prethodnih javnih natječaja, odnosno nisu dobili od Fonda potvrdu o istom.

VII. Osnovni kriteriji za odabir projekata i dodjelu sredstava

pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je raspisan natječaj (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika), stupanj povoljnog utjecaja na okoliš, kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja,

stupanj ugroženosti okoliša na području gdje bi se implementirao program, projekt ili slična aktivnost,

financijska sposobnost korisnika sredstava na ulaganja i povrat sredstva, ako je povrat sredstava ugovoren.

VIII. Dostavljanje prijava projekata

Projekti za dodjelu sredstava Fonda prijavljuju se ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca.

Jedan aplikant može dostaviti samo jedan projekat u suprotnom ni jedan projekt neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija za sudjelovanje sastoji se od obveznog i neobveznog dijela.

IX. Dokumentacija za sudjelovanje:

Svi aplikanti moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na službenoj web stranici Fonda: http://www.fzohnz-k.ba/.

Obavezna dokumentacija za sve podnosioce prijave:

1. U potpunosti i ispravno popunjen obrazac prijave projekta za Javni natječaj sa priloženim dokumentima poredanim prema redoslijedu kako su navedeni u sljedećim tačkama (od 2. do 15.) i sve zajedno numerirano, parafirano, ovjereno i čvrsto uvezano,

2. Prijavni obrazac iz prethodne tačke ispunjen u xls zapisu (nepotpisan), na CD-u ili DVD-u ili USB-u

3. Dokaz o registraciji kod nadležnog organa - aktuelni izvod iz sudskog registra za gospodarskog društva. Izvod ne smije biti stariji od datuma objave Javnog natječaja,

4. Ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj), izdana od Porezne uprave, koja ne može biti starija od datuma objave Javnog natječaja,

5. Uvjerenje o potpuno izmirenim svim vrstama obveza sa danom izdavanja uvjerenja - izravni porezi i doprinosi (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje), izdano od Porezne uprave i koje ne može biti starije od datuma objave Javnog natječaja,

6. Ovjerena kopija uvjerenja o registraciji kod Uprave za neizravno oporezivanje (PDV broj), koja ne može biti starija od datuma objave Javnog natječaja,

7. Uvjerenje o potpuno izmirenim poreznim obvezama po osnovu neizravnih poreza s danom izdavanja uvjerenja, izdano od Uprave za neizravno oporezivanje i koje ne može biti starije od datuma objave Javnog natječaja,

8. Uvjerenje od Uprave za neizravno oporezivanje da nisu PDV obveznici, ukoliko nisu PDV obveznici, koje ne može biti starije od datuma objave Javnog natječaja,

9. Izjava aplikanta o namjenskom utrošku sredstava koja se može preuzeti na web stranici Fonda, ovjerena u organu uprave ili kod notara,

10. Izjava o visini sredstava s kojima će korisnik ili drugi zainteresirani subjekt sudjelovati u sufinanciranju realizacije dijela projekta koji predlažu za zajedničko financiranje korisnika i Fonda za zaštitu okoliša FINK koja se može preuzeti na web stranici Fonda, ovjerena u organu uprave ili kod notara,

11. Izjava o spremnosti dostavljanja instrumenta osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom koja se može preuzeti na web stranici Fonda, ovjerena u organu uprave ili kod notara,

12. Potvrda o otvorenom bankarskom računu u konvertibilnim markama izdana od banke, koja ne može biti starija od datuma objave Javnog natječaja,
13. Uvjerenje od nadležnog suda da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni sporazum s povjeriteljem, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH,

14. Uvjerenje od nadležnog suda da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma s povjeriteljima, ili bilo kojeg sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH,

15. Potpisana biografija voditelja/voditeljice projekta.

Dodatna obvezna dokumentacija po LOT-ovima:

LOT1. i LOT 2.

1. Dokaz iz kojeg je vidljivo da je aplikant vlasnik građevine (original ZK izvod ili ovjerena kopija, koji ne može biti stariji od datuma objave javnog natječaja) - odnosi se na aplikante koji svoju djelatnost obavljaju u vlastitom objektu,

2. Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti (izdano od nadležnog zavoda/službe za statistiku) original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od datuma objave Javnog natječaja.

3. Ovjerena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu građevine, između vlasnika objekta i prijavi uz priloženi originaf ZK izvod ili ovjerenu kopiju, koji ne može biti stariji od datuma objave javnog natječaja - odnosi se na aplikante koji svoju djelatnost ne obavljaju u vlastitom objektu,

4. Uporabna dozvola za građevinu, original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od datuma objave Javnog natječaja,

5. Glavni ili izvedbeni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog stručne osobe, sa troškovnikom opreme, radova i usluga sa naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika te navedenim nazivnim toplinskim učincima i stupnjevima korisnog djelovanja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima, kao i COP-om i EER-om dizalice topline i GWP-om radne tvari dizalice topline.

6. Licenca stručne osobe koja je izradila projekt

Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

Ovjerene kopije ne mogu biti starije od datuma objave javnog natječaja.

X. Neobvezna dokumentacija:

1. Pisma preporuke (npr. jedinica lokalne samouprave, ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),

2. Publikacije, prezentacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad aplikanta i u neposrednoj su vezi s prijavom projekta.

XI. Vrednovanje projekata

Prijave projekata koje ne zadovoljavaju formalno - pravne kriterije propisane ovim Javnim natječajem (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajnu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog Javnog natječaja), neće se razmatrati, o čemu će aplikanti biti pismeno obaviješteni. Odluku o prihvaćanju projekata po podnesenim prijavama na ovaj Javni natječaj, donosi Upravni odbor Fonda na prijedlog direktora Fonda, a sve na osnovu Izvješća o provedenom Javnom natječaju te ocjeni projekata kojima se utvrđuju prioriteti u odabiru prijava od strane Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja.

Rezultati Javnog natječaja o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici Fonda: http://www.fzohnz-k.ba/, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora.

U skladu s odredbama općih akata Fonda Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda i Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, sklopljenim ugovorom utvrdit će se međusobna prava i obveze Fonda i korisnika sredstava a naročito:

• Iznos odobrenih sredstava.

Uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava,

Vremenski rok za realizaciju projekta,

Način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, kao i

Ostala međusobna prava i obaveze.

I. Opće odredbe

Obrasci za prijavu po ovom Javnom natječaju se mogu preuzeti na službenoj web stranici Fonda: http://www.fzohnz-k.ba/.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se u „Narodnim novinama HNŽ“, dnevnim listovima „Oslobođenje" i „Večernji list" i na web stranici Fonda.

Prijava za sudjelovanje u Javnom natječaju s obveznom dokumentacijom (navedenom unutar odgovarajućeg obrasca) dostavlja se, u jednom originalu i jednoj kopiji u zajedničkoj koverti, u roku od 45 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama HNŽ/K" osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona Blajburških žrtava b.b.

88000 Mostar
uz naznaku:

Prijava na “JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije”


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019