Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 506

Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 12.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Čabar
Objavljeno u: Narodne novine, 11.6.2019.
2019/S 01K-0023392

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  Grad Čabar

OIB:  04026778166

Poštanska adresa:  Narodnog oslobođenja 2

Mjesto:  Čabar

Poštanski broj:  51306

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Grad ČabarJedinstveni upravni odjelNarodnog oslobođenja 2.51306 ČABAR  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Jedinstveni upravni odjel, tel. 051/829-490, faks 051/821-137,e-mail: sasa.kovac@cabar.hrOsoba zadužena za kontakt/ pitanja o predmetu koncesije: Saša Kovač - viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, tel. 051/829-571.Osoba zadužena za kontakt/ pitanja o postupku: Alen Lipovac, alen.lipovac@cabar.hr

Telefon:  +385 51829490

E-pošta:  sasa.kovac@cabar.hr

Telefaks:  +385 51821137

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.cabar.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0023392

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: područje Grada Čabra

NKPJS kod

HR031

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Čabra, što podrazumijeva: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje; čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje i izdavanje stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka. Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje obavlja se u skladu s uvjetima i rokovima propisanim Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Čabra

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 704.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 12.07.2019                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2., 51306 Čabar

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 12.07.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2., 51306 Čabar Sala za sastanke

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

točka 7.1;7.2;7.3 dokumentacije:Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ovih točaka gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije. (Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju)

7.4. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti - potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili - važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili - izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

7.5. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata

- ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, - ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, - ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: - izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske ili -važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti) ili -izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni izvod odnosno dokument – ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

dokaz o bonitetu i solventnosti BON1,BON2 ili SOL2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija za glavni račun ponuditelja

ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra da nema nepodmirenih obveza (dugovanja) prema Gradu Čabru po bilo kojoj osnovi

nepostojanje nepodmirenih obveza (dugovanja) prema Gradu Čabru po bilo kojoj osnovi

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

popis s podacima o stručnosti djelatnika ( podaci o izobrazbi, radnom stažu i strukovnoj osposobljenosti ) koji će sudjelovati u pružanju usluga i popis opreme kojom ponuditelj raspolaže (Obrazac 5. Popis djelatnika) sa dokazom o položenome majstorskom ispitu

najmanje 2 (dva) zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke od kojih najmanje 1 (jedan) mora imati položen majstorski ispit

izjava ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika da će vlastitim zaposlenicima i opremom izvršiti dimnjačarske poslove koji su predmet koncesije – izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi kojom raspolaže u svrhu izvršenja ugovora

kamera za snimanje unutarnjih stjenki dimnjaka s mogućnošću pohrane snimke; fotoaparat; osobno računalo; garnitura osnovnog dimnjačarskog alata; analizator dimnih plinova; detektor povrata dimnih plinova; dimne patrone za kontrolu nepropusnosti dimnjaka; mjerač vlage drveta; oprema za rad na visini (opasač s konopom); prijevozno sredstvo; dimnjačarske ljestve; uređaj za mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru; uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka (uređaj za tlačenje);uređaj za mjerenje podtlaka i predtlaka u dimnjaku; uređaj za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla; usisivač za vađenje čađe; visokotlačni perač za čišćenje plameno-dimne strane kotla; vitlo s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka (Obrazac 4. Izjava o tehničkoj sposobnosti)

popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 (tri) godine

najmanje tri potvrde o urednom izvršenju značajnih ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

izjava gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša i mjerama energetske učinkovitosti koje će gospodarski subjekt primjenjivati prilikom pružanja komunalne usluge, potpisanu od strane odgovorne osobe ponuditelja

uredno ispunjen cjenik za pružene usluge

izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog / obrtnog ili drugog registra) ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti i da je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije.Izvod iz registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ove obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti i da je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

  Zakon o koncesijama i Zakon o komunalnom gospodarstvu              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

1.najniža ponuđena cijena usluge Pu=70%

70,00

2.najviša ponuđena godišnja cijena koncesijske naknade Ku=30%

30,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom, s rokom trajanja jamstva ne kraćim od roka valjanosti ponude na iznos 5.000,00 kuna za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude.Ponuditelj mora u ponudi dostaviti izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, u iznosu od 20.000,00 kuna s rokom trajanja jamstva ne kraćim od 30 dana duljim od datuma završetka važenja ugovora.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 12.07.2019                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2., 51306 Čabar

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  10.06.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0023392

10

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DOKUMENTACIJA-dimnjačari 2019.doc 357.00 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019