Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 570 363

Obavljanje javne zdravstvene službe u primarnoj razini zdravstvene djelatnosti-dentalna zdravstvena zaštita

Kategorije: Ostale koncesije, Medicinske usluge, Koncesije, Usluge
Datum zatvaranja: 22.12.2017.
Nadmetanje raspisao: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Objavljeno u: Narodne novine, 22.11.2017.

2017/S 01K-0024258

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OIB:  65050537368

Poštanska adresa:  A. VRANICZANYA 2

Mjesto:  KARLOVAC

Poštanski broj:  47000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Upravni odjel za zdravstvo  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Vlatko Kovačić, dipl.iur.Fran Đurđević, dipl.oec.

Telefon:  +385 47666152

E-pošta:  zdravstvo@kazup.hr

Telefaks:  +385 47666221

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.kazup.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2017/S+01K-0024258

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: U području zdravstva, obavljanje javne zdravstvene službe u primarnoj razini zdravstvene djelatnosti-dentalna zdravstvena zaštita

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Karlovac

NKPJS kod

HR

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  obavljanje javne zdravstvene službe u primarnoj razini zdravstvene djelatnosti-dentalna zdravstvena zaštita

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  10

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

sukladno dokumentaciji (jedno mjesto)

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 150.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 22.12.2017                      Vrijeme: 08:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Karlovačka županija, A.Vraniczanya 6, 1.kat, soba br. 11 (pisarnica) 47 000 Karlovac

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 22.12.2017      Vrijeme: 08:00

Mjesto:  u prostorijama Karlovačke županije

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

7.a.1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika kao javnu ispravu kojuprema posebnom propisu izdaje nadležna komora u zdravstvu (kojim ponuditelj dokazuje daima odobrenje za samostalan rad, odnosno obavljanje zdravstvene djelatnosti kojaje predmet koncesije, a za koju podnosi ponudu)

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

sukladno dokumentaciji za nadmetanje točka 7.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

sukladno dokumentaciji za nadmetanje točka 7.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

7.a.1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika kao javnu ispravu kojuprema posebnom propisu izdaje nadležna komora u zdravstvu (kojim ponuditelj dokazuje daima odobrenje za samostalan rad, odnosno obavljanje zdravstvene djelatnosti kojaje predmet koncesije, a za koju podnosi ponudu)

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

  Zakon o zdravstvenoj zaštiti              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

1. Dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda u obavljanjuzdravstvene djelatnosti koja je predmet koncesije na području općine ili grada za kojeponuditelj daje ponudu - značaj 60,00

60,00

2. Broj osiguranih osoba HZZO – a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima napodručju općine/grada za koje ponuditelj daje ponudu - značaj 40,00

40,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  U svrhu osiguranja naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbogneispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, ponuditelj koji je odabran kao najpovoljnijiponuditelj u postupku davanja koncesije (koncesionar) za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite je dužan dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu (potpis koncesionara mora biti ovjeren kod javnog bilježnika), na dan potpisa ugovora o koncesiji, na iznos od 5.000,00 (pet tisuća) kn, s rokom trajanja koncesije.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 22.12.2017                      Vrijeme:   08:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Karlovačka županija, A.Vraniczanya 6, 1.kat, soba br. 11 (pisarnica) 47 000 Karlovac

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  21.11.2017   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2017/S 01K-0024258

7

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija za nadmetanje-dentalna Karlovac.docx 40.54 KB Zadnja promjena: 21.11.2017 9:21:07

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018