Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 791 983

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava liječničkih usluga za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja koji će biti uključeni u obrazovanje u 2023. i 2024. godini

Kategorije: Medicinske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 31.3.2023.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 24.3.2023.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S F21-0001483

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj


Društvene i druge posebne usluge  javni ugovori

Direktiva 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest 

Ova obavijest poziv je na nadmetanje   

Zainteresirani gospodarski subjekti moraju javnom naručitelju izraziti svoj interes za ugovor(-e)

Ugovor(i) će se dodijeliti bez objave daljnjeg poziva na nadmetanje.

Obavijest o nadmetanju  

Obavijest o dodjeli ugovora 


 

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

 

Službeni naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalni registracijski broj: 2  91547293790

Poštanska adresa: Savska cesta 64

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Vedrana Jug

Telefon: +385 16126034

E-pošta: vedrana.jug@hzz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzz.hr

Adresa profila kupca:

 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

. Službeni naziv:

               Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija 5, 9

 Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: 15 (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+F21-0001483

 Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: 15 (URL)

Dodatne informacije dostupne su

 na prethodno navedenoj adresi 

 na drugoj adresi: (molimo navedite drugu adresu)       

                                                                                                       

                                                                                                       

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti 5

 elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 na prethodno navedenu adresu

 na sljedeću adresu: 

 Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 


I.4) Vrsta javnog naručitelj

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


Odjeljak II: Predmet 3

 

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI

Referentni broj: 2  344/01-02/23 MN 2

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  85121000        Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora   Usluge

II.1.4) Kratak opis:  NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2, 6, 9

Vrijednost bez PDV-a:   524.474,00  Valuta:    EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma   procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da   ne

Ponude se mogu podnijeti za    sve grupe   najveći broj grupa:     samo jednu grupu 5 

  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   5, 9

  Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:   5, 9

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) 10

Vrijednost:   (Molimo unesite konačnu ukupnu vrijednost nabave. Podatke o pojedinim ugovorima unesite u odjeljak V)

ili

Najniža ponuda:  [                   ]  / Najviša ponuda:  [                   ]  uzete u obzir

Valuta:  EUR

 

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za njihovo ukupno trajanje)

(za dinamičke sustave nabave  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o dodjeli ugovora)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o sklapanju ugovora)

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 1: Bjelovar                       Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  26.550,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 2: Čakovec                       Grupa br.: 2  2   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  47.358,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 3: Gospić                       Grupa br.: 2  3   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  6.640,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 4: Karlovac                       Grupa br.: 2  4   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  31.512,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 5: Oroslavje                       Grupa br.: 2  5   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  27.430,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 6: Koprivnica                       Grupa br.: 2  6   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  15.000,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 7: Kutina                       Grupa br.: 2  7   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  18.123,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 8: Osijek                       Grupa br.: 2  8   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  57.835,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 9: Požega                       Grupa br.: 2  9   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  15.664,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 10: Pula                       Grupa br.: 2  10   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  10.358,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 11: Poreč                       Grupa br.: 2  11   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  2.888,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 12: Labin                       Grupa br.: 2  12   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  768,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 13: Rijeka                       Grupa br.: 2  13   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  31.756,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 14: Sisak                       Grupa br.: 2  14   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  14.601,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 15: Slavonski Brod                       Grupa br.: 2  15   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  10.580,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 16: Nova Gradiška                       Grupa br.: 2  16   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  8.567,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 17: Split                       Grupa br.: 2  17   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  14.842,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 18: Imotski                       Grupa br.: 2  18   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  8.496,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 19: Sinj                       Grupa br.: 2  19   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  3.770,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 20: Šibenik                       Grupa br.: 2  20   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  15.717,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 21: Varaždin                       Grupa br.: 2  21   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  37.962,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 22: Vinkovci                       Grupa br.: 2  22   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  5.576,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 23: Virovitica                       Grupa br.: 2  23   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  25.014,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 24: Vukovar                       Grupa br.: 2  24   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  10.285,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 25: Zadar                       Grupa br.: 2  25   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  30.952,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Grupa 26: Zagreb                       Grupa br.: 2  26   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1              Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA ZA NEZAPOSLENE OSOBE I OSTALE TRAŽITELJE ZAPOSLENJA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U OBRAZOVANJE U 2023. I 2024. GODINI S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM NA PERIOD DO 31.12.2024. GODINE ZA 26 GRUPA

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  46.230,00   Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.04.2023   /Završetak:  31.12.2024

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt: • UP.01.2.0.03.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2“ • UP.01.2.0.02.0001 „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih - Faza

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.3) Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju: 9  


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci 5, 14

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija:

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta   

(Samo u slučaju ugovora za određene usluge u području zdravstva, društva i kulture,  obuhvaćene člankom 77. Direktive 2014/24/EU)

  Sudjelovanje u postupku rezervirano je za organizacije koje ispunjavaju misiju javnih usluga i ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 77. stavku  2. Direktive 2014/42/EU.

                        

 

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: 8 

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1) Opis 5, 10, 14

 

IV.1.1) Oblik postupka

  Otvoreni postupak 8

  Ograničeni postupak 8

 Postupak koji obuhvaća pregovore 8

 Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku 10

(molimo popuniti Prilog D1)

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu

                                                         Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 5, 14 

IV.1.10) Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak: 8

Podaci o nacionalnim postupcima dostupni su na: (URL) 

IV.1.11) Glavne značajke postupka dodjele ugovora:

              

 

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 5, 10

   Broj objave u Dodatku SL-u:  

 (jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest; Obavijest na profilu kupca)5

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje; Obavijest o nadmetanju; Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost) 10

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 5 Rok za primitak iskaza interesa 14

Datum: 01.02.2023    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1, 5

            Hrvatski

 

 

 

IV.2.5) Planirani datum početka postupaka dodjele: 4, 14 

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti 10

                                                                                       Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti


Odjeljak V: Dodjela ugovora 1, 10

 

Ugovor br.:           Grupa  br.: 2            Naziv:  

    

Ugovor/grupa je dodijeljen(a)   da     ne

 

   V.1) Podaci o nesklapanju 8

Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen

 Nije zaprimljena  niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

 Drugi razlozi (obustava postupka)

Upućivanje na obavijest:     7  (godina i broj dokumenta)

Datum:

 

 

 

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora: 8   

V.2.2) Podaci o ponudama

  Broj zaprimljenih ponuda: 

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 8   (MSP  kako je određeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ)

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 8        

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 8        

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 8 

    Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata 8  

  V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja 1 

Službeni naziv:                                                           Nacionalni registracijski broj: 2

Poštanska adresa:   

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa:  (URL)

Telefaks:

 Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.

 

 

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2   

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave  procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

 

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:  

ili

Najniža ponuda:   / Najviša ponuda:   uzete u obzir

Valuta:   

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za ovu grupu)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora za ovu grupu nije uključena u prethodne obavijesti o   sklapanju ugovora)

V.2.5) Podaci o podugovaranju 8

   Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama 4

Vrijednost bez PDV-a:     Valuta:     

Dio:   %

  Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

 

 

 

 

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada 5, 8

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

 

VI.4) Postupci pravne zaštite 5, 8, 10

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 13.01.2023  

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

3 molimo ponovite koliko je god puta potrebno ako je ova obavijest samo za prethodnu informaciju

4 ako su ti podaci poznati

5 molimo dostavite te podatke ako je obavijest poziv na nadmetanje

6 ako su podaci već poznati

7 obvezne informacije koje se ne objavljuju

8 neobvezne informacije

9 molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest prethodna informacijska obavijest

10 molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest obavijest o dodjeli

14 ako je ovo prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – molimo dostavite te podatke u mjeri u kojoj su već poznati

15 molimo dostavite te podatke ovdje ili, prema potrebi, u pozivu na dostavu ponuda


 

 

Prilog D1  Opća nabava

 

Obrazlenje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Direktiva 2014/24/EU

(molimo odaberite predmetnu opciju i dostavite objašnjenje)

 

 

              1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive

              2014/24/EU

â?ž                               Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće

                                          otvoreni postupak

                                          ograničeni postupak

 

â?ž                            Usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

                                          nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga

                                          nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

                                          zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

 

â?ž                                          Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                          Nove usluge koje se sastoje od ponavljanja postojećih usluga i koje se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                  Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima

                                          od pružatelja usluge koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti

                                          od stečajnog upravitelja u okviru postupka insolventnosti ili u okviru nagodbe s vjerovnicima prema nacionalnim zakonima i propisima

 

 

              2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

â?ž                            Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive

 

 

3. Objašnjenje

 

Molimo da jasno i razumljivo razjasnite  zašto je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita, navodeći relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu s Direktivom:  (najviše 500 riječi) Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
GRUPA 24_VUKOVAR_ODLUKA O ODABIRU.pdf 573.43 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.03.2023. 14:25
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA _ grupa 24 Vukovar.pdf 1,156.66 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.03.2023. 14:26
Analiza ENP kriterija.pdf 413.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.03.2023. 14:26

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023