Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 703 893

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek

Kategorije: Informatičke usluge, Usluge servisiranja i održavanja, Zaštitarske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 3.2.2022.
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 27.1.2022.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F5-0031840


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  13148821633

Poštanska adresa: Kupska 4

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR025

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Za opći dio: Zorica Madžarević Za tehnički dio: Darko Mikulić

Telefon: +385 31244926/+385 31244944

E-pošta: os-nabava@hops.hr

Telefaks: +385 31244997

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

Adresa profila kupca:

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F5-0031840

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek

Referentni broj: 2   3002-M-25/21

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   50324100         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Predmet nabave je redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite na objektima Prijenosnog područja Osijek koja uključuje i isporuku robe (rezervnih dijelova) u skladu s Tehničkom specifikacijom i Troškovnikom te cjelokupnom DoN, u kojima su naznačeni naziv, količina i ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude za ovu grupu predmeta nabave.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 2.504.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  50324100               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR025                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja usluge predmetne grupe su lokacije Naručitelja navedene u točki 2.7.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Predmet nabave je redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite na objektima Prijenosnog područja Osijek koja uključuje i isporuku robe (rezervnih dijelova) u skladu s Tehničkom specifikacijom i Troškovnikom te cjelokupnom DoN, u kojima su naznačeni naziv, količina i ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude za ovu grupu predmeta nabave.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Vrijeme odaziva na interventno održavanje

20%

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         80%

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  2.504.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Organizacijska jedinica Naručitelja: Prijenosno područje Osijek, provodi postupak nabave samo za Grupu 2. predmeta nabave, te procijenjena vrijednost nabave za Grupu 2. iznosi 480.000,00 kn.

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

UPIS U REGISTAR Kao preliminarni dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, u ponudi se dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Upis u strukovni registar ili Upis u obrtni registar) Naručitelj će provjeru informacija navedenih u ESPD-u izvršiti izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. U slučaju nedostupnosti navedene baze podataka, Naručitelj će pozvati ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne krećem od 5 (slovima: pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente i to: - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova poslovnog nastana. Naručitelj može pozvati ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da nadopuni ili objasni zaprimljene popratne dokumente. Odredbe ove točke DoN odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice gospodarskih subjekata ako je primjenjivo, u kojem slučaju je za svakog člana zajednice potrebno u ponudi dostaviti zaseban popunjeni e-ESPD obrazac. Odredbe ove točke DoN odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni e-ESPD obrazac u ponudi.

OVLAŠTENJE ILI ČLANSTVO Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni eESPD obrazac – Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 2. U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u eESPD obrascu iz ove točke, ponuditelj mora priložiti: - važeće rješenje (ovlaštenje) MUP-a za pravnu osobu za obavljanje poslova privatne zaštite – tehnička zaštita sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, predmetnu sposobnost iz ove točke moraju dokazati oni članovi zajednice ponuditelja koji su u ponudi navedeni da će izvršiti dio predmeta nabave za čiju se provedbu mora posjedovati traženi dokument. U slučaju angažiranja podugovaratelja, ponuditelj ili članovi zajednice ponuditelja mogu zadovoljiti uvjet sposobnosti iz ove točke na način da se dokaže za podugovaratelje koji su navedeni u ponudi da će izvršiti dio predmeta nabave za čije se provedbu mora posjedovati traženi dokument.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 2. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma 3. Jamstvo za naplatu kazne za nepoštivanje posebnih uvjeta i zahtjeva nabave prema čl. 18. st. 7. Zakona o tržištu električne energije 4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 9.3. Dokumentacije o nabavi

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Sukladno točki 9.5. Dokumentacije o nabavi

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Sukladno točki 9.1. Dokumentacije o nabavi

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  30.09.2021       Lokalno vrijeme:  09:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  4  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  30.09.2021   Lokalno vrijeme:  09:00:00   Mjesto: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek, dvorana u prizemlju (br. 19)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog okvirnog sporazuma/ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2021/S 0F5-0031840 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
3002_M_25_21_2 Odluka o odabiru.pdf 516.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.01.2022. 14:53
3002_M_25_21_2 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 1,203.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.01.2022. 14:54

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022