Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 685 652

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Saniranje posljedica potresa nad katastarskim podacima

Kategorije: Geodetske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 18.6.2021.
Nadmetanje raspisao: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Objavljeno u: Narodne novine, 11.6.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F2-0018695

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Nacionalni registracijski broj: 2  84891127540

Poštanska adresa: GRUŠKA 20

Mjesto: ZAGREB

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ana Cigula

Telefon: +385 16165432

E-pošta: nabava@dgu.hr

Telefaks: +385 16165484

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://dgu.gov.hr/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F2-0018695

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

geodetski i katastarski poslovi

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Saniranje posljedica potresa nad katastarskim podacima  

Referentni broj: 2  36/21 Ev – V

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  71355000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: U sklopu ovog projekta potrebno je određivanje parametara tektonskih pomaka šireg područja pogođenog potresom temeljem novih mjerenja i drugih ulaznih podataka uz pomoć korištenja digitalnih tehnologija, te ustanoviti nove prostorne odnose u svrhu uklanjanju posljedica potresa nad službenim katastarskim podacima. U okviru ovih aktivnosti potrebno je provesti: terenska mjerenja, odrediti parametre tektonskih pomaka šireg područja pogođenog potresom, izraditi matematičke modele temeljem terenskih mjerenja i drugih podataka, definirati daljnja postupanja, izraditi metodologiju i poslovne procese u svrhu sanacije i uklanjanju posljedica potresa nad službenim katastarskim podacima. Zaključno, temeljem svih ovih pripremnih radnji potrebno je i pripremiti potrebne elaborate za provođenje svih postupaka po službenoj dužnosti kako bi se posljedice potresa nad katastarskim podacima otklonile.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 4.000.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Saniranje posljedica potresa nad katastarskim podacima                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  71355000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Na području katastarskih općina koje su predmet obuhvata, katastarskih ureda nadležnih za područja predmeta ugovora i kod ponuditelja.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave je saniranje posljedica potresa nad katastarskim podacima. podacima. U sklopu ovog zadatka potrebno je obaviti radnje na potresom pogođenom području u svrhu uklanjanja posljedica potresa nad službenim katastarskim podacima. Prostor na kojem se provode aktivnosti proteže se na 88 katastarskih općina. U sklopu ovog projekta potrebno je određivanje parametara tektonskih pomaka šireg područja pogođenog potresom temeljem novih mjerenja i drugih ulaznih podataka uz pomoć korištenja digitalnih tehnologija, te ustanoviti nove prostorne odnose u svrhu uklanjanju posljedica potresa nad službenim katastarskim podacima. U okviru ovih aktivnosti potrebno je provesti: terenska mjerenja, odrediti parametre tektonskih pomaka šireg područja pogođenog potresom, izraditi matematičke modele temeljem terenskih mjerenja i drugih podataka, definirati daljnja postupanja, izraditi metodologiju i poslovne procese u svrhu sanacije i uklanjanju posljedica potresa nad službenim katastarskim podacima. Zaključno, temeljem svih ovih pripremnih radnji potrebno je i pripremiti potrebne elaborate za provođenje svih postupaka po službenoj dužnosti kako bi se posljedice potresa nad katastarskim podacima otklonile.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka (I)

50 %

2.

Metodologija rada (M)

20 %

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude (C)

30 %

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  4.000.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana, sukladno točki 4.1.1. DON

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi usluga u pisanom obliku u roku 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Sve usluge koje su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvršavati u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te sukladno važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave. U slučaju da IZVRŠITELJ kasni s ispunjenjem ugovorene obveze u ugovorenom roku, kada za to ne postoje opravdani razlozi navedeni u ovom Ugovoru, IZVRŠITELJ će platiti NARUČITELJU ugovornu kaznu 1% (jedan posto) od vrijednosti neizvršenih usluga za svaki dan zakašnjenja, a do najviše 10% (deset posto) od ugovorene cijene. Na pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka javne nabave, a koja nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivat će se ZJN 2016, te drugi propisi koji se izravno odnose na postupak javne nabave. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ovoga Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  11.06.2021    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 11.06.2021   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Zagreb, Gruška 20

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb koja je nadležna za rješavanje o žalbama. Nadležnosti i druga pitanja vezana za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave uređuje poseban zakon. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Žalba obvezno sadrži podatke i dokaze iz članka 420. Zakona o javnoj nabavi. Rok za izjavljivanje žalbe je DESET dana od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  11.05.2021  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2021/S 0F2-0018695

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf 210.83 KB Zadnja promjena objave u NN: 11.06.2021. 11:02

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021