Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 614 081

Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 29.8.2018.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA VOJNIĆ
Objavljeno u: Večernji list, 19.8.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA VOJNIĆ

OIB: 32028576296

Komisija za provedbu natječaja

za prodaju nekretnina i osnivanje

prava građenja

KLASA: 944-01/18-01/01

URBROJ: 2133/17-01-4/4-18-02

Vojnić, 16. kolovoz 2018.

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja (Glasnik Karlovačke županije 53/09) i Odluka Općinskog vijeća Općine Vojnić od 08. ožujka 2018. g. (Službeni glasnik Općine Vojnić 4/18) Komisija za provedbu natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić
I. Predmet natječaja je:

1. k.č. 1182 k.o. Svinica Krstinjska upisana u z.k.ul. br. 699, oznaka zemljišta put, površina 201 m2. Početna cijena 300,00 kuna. Iznos jamčevine je 10 % i iznosi -30,00 kuna.

II. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelji ponude) koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

III. Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju nekretnine je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

IV. Podnositelj ponude koji se natječe za kupnju nekretnine dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist Općine Vojnić jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene nekretnine, a koja je naznačena u točki I. ovog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Vojnić: HR7323400091850300008, otvoren kod PBZ, model 68, poziv na broj odobrenja 7757 - OIB, uz naznaku: JAMČEVINA ZA KUPNJU NEKRETNINA.

DOSTAVA PONUDE:

V. Ponuda za kupnju nekretnina dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obvezno sadrži:

- pisanu ponudu u kojoj je naznačena oznaka nekretnine te ponuđeni iznos (isključivo naveden u kunama) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za istu,

- dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o uplati putem interneta,

- osnovni podaci o ponuditelju (naziv, adresa, OIB),

- broj žiro računa (za slučaj povrata jamčevine)

- kopiju dokaza o državljanstvu (za fizičke osobe),

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukturni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba.

- ovlaštenje odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike.

VI. Ponuda se dostavlja s naznakom:

« ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARAJ» na adresu: Općina Vojnić Trg S. Radića 1,47220 Vojnić Ponuda se može predati i osobno, neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Vojnić koji se nalazi na istoj adresi.

VII. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude.

VIII. Nepotpune i nepravovremene kao i ponude kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

IX. Pristigle ponude za kupnju nekretnina otvara Komisija za provedbu natječaja, na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati 29. kolovoza 2018. godine na adresi Općine Vojnić, soba 32, s početkom u 11:00 sati, a konačnu Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem donosi Općinski načelnik.

Ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju biti će pismeno obaviješten o rezultatima provedenog natječaja, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude.

X. Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljale ili nepovoljne uplaćena jamčevina vratit će se u roku od pet dana o dana donošenja Odluke o prihvatu ponude.

Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja Odluke o prihvatu ponude, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od pet dana od dostave izjave o odustanku od ponude.

Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA (KUPCA)

XI. Ponuditelj koji se Odlukom Općinskog načelnika izabere kao najpovoljniji, pismeno će biti pozvan da pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora s Općinom Vojnić. Ako uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine za koju se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Trošak provedbe javnog natječaja, ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim i drugim javnim knjigama, kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

XII. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja i trošak provedbe javnog natječaja kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu do sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i izjave Općine Vojnić kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.

OSTALE ODREDBE:

XIII. Općina Vojnić ne odgovara za eventualnu neusklađenosti podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne ili druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Općina Vojnić ne odgovara za uvjete i ograničenja u pogledu određenih uvjeta koji se odnose na nekretninu danu na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno planske dokumentacije.

Za nekretninu koja se daje na prodaju, Općina Vojnić organizira uvid na terenu uz prethodnu najavu zainteresiranih ponuditelja na broj telefona: 047/883-020.

XIV. Općina Vojnić zadržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti, djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja.

XV. Za sve ostale upite vezane uz provođenje natječaja, zainteresirani se mogu obratiti u Općinu Vojnić ili zatražiti objašnjenje i informaciju na broj telefona: 047/883-020 kao i na e-mail: opcina-voinic@ka.t-com.hr

Općina Vojnić

Komisija za provedbu natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja Željka Stilinović-Butorac

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018