Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 614 081

Predmet prodaje na drugoj usmenoj javnoj dražbi su nekretnine upisane u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Puli-Pola

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 20.9.2018.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
Objavljeno u: Večernji list, 18.8.2018.

Javni bilježnik Nansi Kopić sa sjedištem u Puli, Anticova 9/1, na temelju odredbi Ovršnog zakona, prema nalogu prodavatelja, fiducijarnog vjerovnika i predlagatelja osiguranja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, OIB: 89739104217 objavljuje:

DRUGU JAVNU DRAŽBU

radi prodaje nekretnine

1. OPIS NEKRETINA I VRIJEDNOST

Predmet prodaje na drugoj usmenoj javnoj dražbi su nekretnine upisane u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Puli-Pola, zemljišno-knjižni odjel u Puli, katastarska općina: 324175, LOBORIKA i to:

- zk.ui.br.: 656, k.č.br. 46/22 ZGR., kuća, dvorište, površine 160 m2, te k.č.br. 46/25 ZGR., DVORIŠTE, površine 216 m2, sve ukupno površine 376 m2'

- zk.ul.br.: 1033, k.č.br. 46/21 ZGR., kuća i dvorište, i to: 1. Suvlasnički dio: 1/8 dijela vlasništva i 2. Suvlasnički dio: 7/8 dijela vlasništva.

Predmetne nekretnine nalaze se u fiducijarnom vlasništvu predlagatelja osiguranja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 na temelju Sporazuma br. 11/2006 o prijenosu prava vlasništva nekretnine radi osiguranja od 18.09.2006. godine na iznos od 68.300,00 EUR (šezdeset osam tisuća tristo eura i nula centi), solemniziranog kod javnog bilježnika Nansi Kopić u Puli, broj OU-1331/06 dana 20.092006. godme po Ugovoru o nenamjenskom kreditu broj 5301780573 od 18.09.2006. godine, te I. Dodataka Sporazuma br. 11/2006 o prijenosu prava vlasništva nekretnine radi osiguranja od dana 01.07.2010. godine te Dodatka I. Ugovoru o nenamjenskom kreditu broj 5301780573 (9910270837) od 01.07.2010. godine.

Na nekretninama, osim prijenosa prava vlasništva radi osiguranja tražbina u korist predlagatelja, nema upisanih tereta

2. POČETNA UTVRĐENA VRIJEDNOST NEKRETNINE

Početna utvrđena vrijednost nekretnine prema Procjeni vrijednosti nekretnina PR-514/06 izrađena od HPB - Nekretnine d.o.o. u Zagrebu, u kolovozu 2006. godine iznosi 136.681,00 EUR (sto trideset šest tisuća šesto osamdeset jedan euro i nula centi) prema srednjem tečaju HNB-a na dan sklapanja sporazuma.

Nekretnine se nalaze u posjedu protivnika osiguranja

Na drugoj dražbi nekretnine se ne mogu prodati po cijeni nižoj od 3/5 utvrđene vrijednosti.

3. MJESTO I VRIJEME PRODAJE

Javna dražba radi prodaje nekretnine održat će se u uredu javnog bilježnika Nansi Kopić, u Puli, Anticova 9/I, dana 20.09.2018. godine s početkom u 14.00 sati.

4. UVJETI DRAŽBE

- pravo sudjelovanja na dražbi imaju sve pravne i fizičke osobe, domaće i strane, koje su najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja javne dražbe uplatile jamčevinu u visini od 10% od početne utvrđene cijene nekretnine, s naznakom “jamčevina za javnu dražbu” na račun javnog bilježnika Nansi Kopić, račun za druge osobe koji javni bilježnik ima otvoren u Zagrebačka banka d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, HR-10000 Zagreb, SWIFT/BIC ZABAHR2X s brojem računa I BAN: HR8623600001300095642, a vjerovnik je oslobođen plaćanja jamčevine ako njegova tražbina doseže iznos

- ponuditelj fizička osoba obvezna je, uz osobnu iskaznicu ili putovnicu, predočiti potvrdu o prethodnoj uplati jamčevine javnom bilježniku na dan održavanja dražbe, a ako je ponuditelj pravna osoba, dražbi može pristupiti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, izvatka iz sudskog registra i dokaza o uplati jamčevine

-javna dražba održat će se i kad sudjeluje samo jedan ponuditelj

- ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah po zaključenju javne dražbe, bez kamata i uz naplatu troškova platnog prometa, a kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u kupovninu

- kupcem će se smatrati osoba koja na dražbi ponudi najvišu cijenu i on je dužan položiti kupovninu na isti račun na koji je uplaćena i jamčevina u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja dražbe, a potom u roku od 8 (osam) dana s javnim bilježnikom koji nastupa u ime predlagatelja osiguranja sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u obliku javnobilježničkog akta

- ako kupac nakon dražbe odustane od kupnje, iz uplaćene jamčevine će se namiriti

troškovi postupka

- ako kupac koji je na dražbi ponudio najvišu cijenu ne položi kupovninu u određenom roku, nekretnina će se prodati kupcu koji je ponudio prvu nižu cijenu

- ako kupac koji na dražbi ponudi najvišu cijenu ne položi kupovninu u određenom roku, a ujedno je isti bio jedini ponuditelj, prodaja će se oglasiti nevažećom te će se odrediti nova prodaja uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine će se namiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji

- porez na promet, troškove postupka vezane uz prodaju i troškove sastava ugovora o kupoprodaji u formi javnobilježničkog akta, a koji se sastoje od javnobilježničke nagrade, pristojbe i PDV-a snosi kupac i isti nisu dio kupoprodajne cijene

- prodaja se obavlja po načelu “viđeno - kupljeno", stoga prodavatelj ne odgovora za eventualne materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine

- predlagatelj osiguranja nije u posjedu predmetne nekretnine već je to protivnik osiguranja, ali predlagatelj osiguranja ima ovršnu ispravu na temelju koje je ovlašten zatražiti prisilnu ovrhu radi ispražnjenja nekretnina i predaje iste u posjed slobodne od osoba i stvari.

5. Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije u HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI, dioničko društvo, Zagreb, u Sektoru upravljanja naplatom, Strojarska 20/20 i putem telefona broj 01/480 4918.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018