Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 614 081

Javni natječaj za prodaju zemljišta Osnovne škole „Braća Radić", Koprivnica

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 27.8.2018.
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola „Braća Radić"
Objavljeno u: Narodne novine, 17.8.2018.

Temeljem članka 26. Statuta Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, Školski odbor Osnovne škole „ Braća Radić" Koprivnica na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2018. godine donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA ŠKOLE

I. Predmet prodaje

Nekretnina u vlasništvu Osnovne škole „Braća Radić", Koprivnica, upisana u zemljišnoknjižnom izvatku 12913, koja se sastoji od k.č.br. 2681/4, k.o. Koprivnica površine 501 m2, dvorište.

II. Uvjeti za kupnju nekretnina

Pravo na kupnju nekretnine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

III. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude

Početna prodajna cijena: 176.000,00 kn. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne prodajne cijene na poslovni račun Osnovne škole „Braća Radić", Koprivnica broj: HR5523860021820100005 kod Podravske banke d.d., s pozivom na broj: HR 64 9016-8504-OIB uplatitelja s naznakom „jamčevina za kupnju nekretnine".

Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana prodaje najpovoljnijem ponuditelju, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je izabran kao najpovoljniji ponuditelj ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovinu, gubi pravo na povrat jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji ispunjava uvjete iz ovog natječaja te koji ponudi najvišu cijenu.

IV. Obvezni sadržaj ponude:

1. Ponuda koja sadrži ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene te broj računa (IBAN) i naziv banke ponuditelja na koji se jamčevina vraća.

2. Preslika osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar (ne starije od 3 mjeseca).

3. Dokaz o uplati jamčevine.

V. Rok i adresa za dostavu ponude

Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola „Braća Radić", Koprivnica, Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica, s naznakom “Ponuda za kupnju zemljišta".

Natječaj će biti objavljen u Glasu Podravine i Prigorja , web stranici Škole i oglasnoj ploči Škole dana 17.8.2018. godine. Rok za dostavu ponude je do 27.8.2018. do 12:00 sati. Otvaranje ponuda biti će 29.8.2018. godine.

VI. Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjet prijenosa prava vlasništva

Odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju donijet će Školski odbor OŠ „Braća Radić", Koprivnica uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku 8 dana od primitka odluke o prodaji nekretnine zaključiti ugovor o kupoprodaji te u roku 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti preostali iznos kupovne cijene. Ugovorom o kupoprodaji uredit će se međusobna, prava i obveze između kupca i prodavatelja. Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično. O rezultatima natječaj ponuditelji će biti obaviješteni u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. Sve dodatne informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u Osnovnoj školi „Braća Radić", Koprivnica te na telefon 048/642-025 ili putem elektroničke pošte: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

KLASA: 003-08/18-01/15

URBROJ:2137-30-09-18-1

U Koprivnici, 13.8.2018.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ" KOPRIVNICA

Josip Pankarić, prof., v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018