Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 560 597

Uvrštena nova dokumentacija - Revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje

Kategorije: Nabava tehničke opreme, Nabava roba
Datum zatvaranja: 21.9.2017.
Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 12.9.2017.
2016/S 005-0028425

Poziv na nadmetanje – sektor

Odjeljak I: Sektorski naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

OIB: 46830600751

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Sektor za potporne poslove

Odjel za nabavu

Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Vavro

Telefon: +385 16322605

E-pošta: aleksandra.vavro@hep.hr

Telefaks: +385 16170464

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa sektorskog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016/S 005-0028425

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude i zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i  toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja,

trolejbusa ili autobusa

Istraživanje i vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istraživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Vodoopskrba

Ostalo:

Poštanske usluge

 

I.3) Nabava u ime drugih sektorskih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih sektorskih naručitelja:     da    ne

(ako da, podaci o tim sektorskim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio sektorski naručitelj:

Revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br.

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Mjesto isporuke robe, instalacije i implementacije/puštanja u pogon su distribucijska područja Elektroslavonija Osijek, Elektra Slavonski Brod, Elektra Vinkovci, Elektra Požega i Elektra Virovitica.

NUTS kod

HR

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama:   ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

Valuta:

ili

Raspon: od do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

32344260-6

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA):    da    ne

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji

 

(navesti samo u brojkama)

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13.000.000,00

Valuta: HRK

ili

Raspon: od do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 60 ili u danima (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, a za slučaj povrede ugovornih obveza, prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od potpisa ugovora dati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u formi garancije banke, a na iznos od 10% vrijednosti ugovorene cijene.

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma.

6.2.2              Račune će Naručitelj platiti u roku od 60 dana od dana primitka računa/situacije na urudžbeni zapisnik Naručitelja uplatom na IBAN odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6% godišnje za razdoblje od 61-og dana.

 

III.1.3) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                           

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

Ponuditelju je dopušteno dostavljanje traženih dokumenata u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 

Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.

 

Ukoliko će dio ugovora o javnoj nabavi ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje.

 

OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA

Nekažnjavanje

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 

a)              prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b)              prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

c)              kazneno djelo terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (36) ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke (članak 57. stavak 1., točka d) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća) (

d)              dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (38) (članak 57. stavak 1., točka f) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća)

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.

 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

Predložak ove Izjave sastavni je dio ove DZN i nalazi se na obrascu IV. ove DZN.

 

Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

 

Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a)              dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog

subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta ili

b)              jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za

zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili

c)              izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u

državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi

sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju

dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.

 

Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

a)              potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili

b)              važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a) ili

c)              ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

Lažni podaci

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama. 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje.

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

 

1.              od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

2.              obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

 

OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA

 

Težak profesionalni propust

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

 

Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju  svoje profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom Ugovora o javnoj nabavi koji Naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

 

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost.

 

Ponuditelju je dopušteno dostavljanje traženih dokumenata u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 

Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

 

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST

 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta te u tu svrhu dostaviti:

a)              odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili

b)              ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

 

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:

 

Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave

 

Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni promet u posljednje dostupne 3 financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednost nabave Izjava o ukupnom prometu mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja tijela.

 

U slučaju ponude zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja, do potrebne minimalne visine prometa određene ovom točkom.

 

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj treba dostaviti sljedeće:

 

Popis ugovora

 

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane.

a)              Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci/pružanju usluga sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od Naručitelja.

b)              Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci/pružanju usluga sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

 

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovor(e) za isporuku i/ili implementaciju iste ili slične robe kao predmet nabave u kumulativnom iznosu jednakom ili većem od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

 

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini uredno izvršio minimalno jedan  ugovor za izradu tehničke dokumentacije radijskih digitalnih mreža.      

 

Ovom nabavom osigurava se revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje. Navedena nabava predstavlja složeni projekt u kojemu je potrebno izvršiti kvalitetnu revitalizaciju sustava uz osiguranje adekvatne raspoloživosti postojećeg sustava u procesu migracije. Također, potrebno je izraditi i detaljnu izvedbenu projektnu dokumentaciju, kao i dokumentaciju izvedenog stanja.

Gospodarski subjekt dokazati će sposobnost ukoliko je iz popisa ugovora i potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini uredno ispunio ugovorne obveze navedenih karakteristika, što Naručitelju daje sigurnost da će odabrani ponuditelj pravovremeno  i uredno izvršiti predmetnu nabavu.

 

Obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe  ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe

 

 

Ponuditelj mora dostaviti popis odgovornih osoba koji će biti angažirani tijekom cijelog trajanja ugovora za isporuku, postavljanje i instalaciju robe koje su predmet ovog postupka javne nabave prema obrascu "Popis tehničkih stručnjaka" koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj ovim popisom mora dokazati da će raspolagati tijekom cijelog trajanja ugovora sa minimalno:

 

a)              jednim (1) radnikom VSS, diplomirani inženjer elektrotehničke struke, s odgovarajućim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu, u skladu s posebnim propisima, i najmanje dvije godine radnog iskustva na projektiranju radiokomunikacijskih sustava.

 

Kao dokaz se prilaže odgovarajuće uvjerenje o položenom stručnom ispitu u skladu s Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra i preslika diplome.

 

b)              jednim (1) radnikom VSS, diplomirani inženjer elektrotehničke struke, s radnim iskustvom na  poslovima radijskog planiranja, modeliranja i proračuna digitalnih radijskih veza.

 

Kao dokaz se prilaže odgovarajuće uvjerenje o uspješno položenom školovanju za programski alat za radijsko planiranje koji će ponuditelj koristiti u sklopu projekta izgradnje radiokomunikacijskie mreže i preslika diplome.

 

Zbog srodnosti tehničkih kvalifikacija radnika pod a) i b) naručitelj će dozvoliti ponuditeljima da zahtijevane tehničke i stručne kvalifikacije iskažu u istom radniku ukoliko to potkrijepe traženim dokazima.  

 

c)              dva (2) radnika VSS (dipl.inž.elektrotehnike), certificiranih od strane proizvođača TETRA infrastrukture. Ponuditelj mora dokazati da su navedeni radnici osposobljeni od strane proizvođača predmetne opreme za instalaciju, konfiguriranje i testiranje infrastrukturne opreme, a kao dokaz potrebno je priložiti izjavu ili potvrdu ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti izdanu od proizvođača i preslike diploma.

 

d)              dva (2) radnika, zdravstveno sposobnih za rad na visini i rad na siguran način. Potrebno je priložiti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti radnika za rad na visini.

 

Predmet nabave predstavlja složeni projekt revitalizacije radiokomunikacijskog sustava na čitavom području Slavonije i Baranje za zadiranjem u konfiguraciju postojećih antenskih sustava pri čemu je nužno osigurati planirani nivo pokrivenosti radijskim signalom prema prilogu 4 ove dokumentacije, kojega treba dokazati aplikacijskim proračunskim modelom rasprostiranja radijskog signala sa uvrštenim parametrima ponuđene opreme te po završetku potvrditi radijskim mjerenjima na terenu u kritičnim točkama. Stoga naručitelj smatra bitnim osigurati određeni nivo obrazovnih i stručnih kvalifikacija ponuditelja za ispunjenje svih ugovornih obveza.

 

Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev Naručitelja mora  potvrditi

 

Ponuditelj mora dostaviti:

a)              katalog s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i drugim detaljima, a čija se istinitost na eventualni zahtjev Naručitelja mora dokazati sukladno Članku 72. stavku (3) točki 6. Zakona o javnoj nabavi. Iz kataloga ili tehničkog opisa Naručitelju moraju biti vidljive tehničke karakteristike opreme navedene u točki 7. tehničke specifikacije.

b)              od strane ponuditelja popunjene i ovjerene Tablice tehničkih podataka, sukladno točki 7. Tehničke specifikacije - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA MREŽNU INFRASTRUKTURU.

c)              opis ponuđenog modela licenci, iz kojeg je razvidno koji elementi sustava su licencirani, koje licence i za koliko elemenata/korisnika su uključene u ponudu te prikazati mogućnosti proširenja sustava dokupom licenci i koji je minimalni paket dokupa licenci za svaki licencirani element sustava.

d)              tehnički opis i postupak migracije s postojeće TETRA radijske mreže.

 

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka 

Otvoreni

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

Ograničeni

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: (ako je primjenjivo) 

4-V-2/16

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (indikativna) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije 

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum:  (dd/mm/gggg)    Vrijeme:  

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 30.01.2017        Vrijeme: 10:00:00 

IV.3.5) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.6) Rok valjanosti ponude

do:   

ili

Trajanje u mjesecima:   ili  danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 30.01.2017          Vrijeme: 10:00:00 

Mjesto: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, VII. kat, mala dvorana

 


Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

 V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od  650.000,00 kn u formi garancije banke. Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), bezuvjetna i neopoziva.

 

Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist IBAN-a broj HR93 2340 0091 4100 7756 4 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

U pozivu na broj obavezno je navesti 2-2-16. Model je 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti naziv predmeta nabave i da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova i s vanjske strane označen rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

 

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za podnošenje žalbe je deset (10) dana od dana:

i.              Objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,

ii.              Objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

iii.              Otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezano za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda i

iv.              Primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.

6.11.2              Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

6.11.3              Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

 

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 19.12.2016 

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

 

 

IV) Adresa drugog sektorskog naručitelja u čije ime sektorski naručitelj nabavlja

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio sektorski naručitelj:

Grupa Br.:    Naziv grupe:

1) Kratak opis:

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

Dodatni predmet(i)

3) Količina ili opseg    

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

  Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta: HRK

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima: ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama:          

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C2 – sektorski naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza2, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta9

27.

Ostale usluge10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

 

Standardni obrazac 5: Poziv na nadmetanje – sektor                            Broj objave: 2016/S 005-0028425

5

 
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru_TETRA.pdf 912.04 KB Datum slanja objave u NN: 12.09.2017. 8:44
Zapisnik_novo_TETRA.pdf 2,908.81 KB Datum slanja objave u NN: 12.09.2017. 8:45

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018