Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Zakup poslovnih prostora

Kategorije: Poslovni prostori, Zemljišta, Ostalo, Davanje i uzimanje u zakup, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 22.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Grad Split
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.5.2024.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Na temelju članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Splita“, broj: 51/23), Gradonačelnik Grada Splita raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
I.
Predmet Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
Redni broj
Adresa
Površina
m2
Položaj u zgradi
Energetski certifikat
Djelatnost
Početna zakupnina EUR/ m2 (bez PDV-a)
bez PDV-a
Jamčevina EUR (bez PDV-a)
Datum i vrijeme pregleda prostora
1.
DOMILIJINA 8
47,79
PRIZEMLJE
C
DEFICITARNE I OSTLE ZANATSKE DJELATNOSTI
5,00
716,85
PETAK
17.5.2024.
900 – 915
2.
DRŽIĆEVA 5
23,50
PRIZEMLJE
B
OSNOVNI SERVISI I USLUŽNE DJELATNOSTI
10,00
705,00
PETAK
17.5.2024.
1005 – 1020
3.
DUBROVAČKA 17
68,06
PRIZEMLJE
C
TRGOVINA
11,00
2.245,98
PETAK
17.5.2024.
1140 – 1155
4.
HRVATSKIH BRAGOVOLJACA 49, DONJE SITNO
33,00
PRIZEMLJE
C
TRGOVINA
6,00
594,00
PONEDJELJAK
20.5.2024.
1000 – 1015
5.
JADRANSKA 6
45,97
PRIZEMLJE
C
TRGOVINA
17,00
2.344,47
PETAK
17.5.2024.
1240 – 1255
6.
KRALJA ZVONIMIRA 14
70,93
PRIZEMLJE
C
UGOSTITELJSTVO
20,00
4.255,80
PETAK
17.5.2024.
1050 – 1105
7.
MARINA GETALDIĆA 16
37,00
PRIZEMLJE
D
UREDSKA DJELATNOST
10,00
1.110,00
PETAK
17.5.2024.
1205 – 1220
8.
MATOŠIĆA 5
22,00
PRIZEMLJE
B
UGOSTITELJSTVO
27,00
1.782,00
PETAK
17.5.2024.
920 – 935
9.
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 47
14,40
PRIZEMLJE
C
OSNOVNI SERVISI I USLUŽNE DJELATNOSTI
8,00
345,60
PETAK
17.5.2024.
1115 – 1130
10.*
OBALA HRVATSKOG PREPORODA 5
70,48
III. KAT
B
JAVNA UPRAVA
7,00
1.480,08
PONEDJELJAK
20.5.2024.
1330 – 1345
11.*
SINJSKA 2
382,15
PRIZEMLJE I PODRUM
C
FINANCIJSKA DJELATNOST
35,00
40.125,75
PONEDJELJAK
20.5.2024.
1300 – 1315
12.*
VALPOVAČKA 5
185,00
PRIZEMLJE
C
FINANCIJSKA DJELATNOST
13,00
7.215,00
PONEDJELJAK
20.5.2024.
1400 – 1415
13.
ZLODRINA POLJANA 4
82,86
PRIZEMLJE
C
UREDSKA DJELATNOST
13,00
3.231,54
PETAK
17.5.2024.
1025 – 1040
14.
ZORANIĆEVA 1
43,02
PRIZEMLJE I GALERIJA
C
TRGOVINA
17,00
2.194,02
PETAK
17.5.2024.
940 – 955
*Poslovni prostori pod rednim brojevima 10.,11. i 12. nisu slobodni od osoba i stvari te su za iste korisnici dostavili potvrđenu (solemniziranu) suglasnost temeljem koje ovlašćuju Grad Split da slobodno uđe u posjed poslovnog prostora ukoliko ne budu utvrđeni najpovoljnijim natjecateljem po provedenom Javnom natječaju. Ako korisnici tih poslovnih prostora ne budu izlicitirali poslovne prostore kojih su u posjedu, Zaključkom o izboru najpovoljnijeg natjecatelja na Javnom natječaju utvrdit će se rok za primopredaju istih u posjed Gradu Splitu. Nakon stupanja u posjed tih poslovnih prostora, Grad Split će izvršiti primopredaju istih u posjed odabranim natjecateljima.
II.
Javni natječaj provodi se sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Splita“, broj: 51/23).
Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Splita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Gradonačelnik Grada Splita (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), na temelju prijedloga Povjerenstva.
Gradonačelnik može, bez obrazloženja, donijeti odluku o poništenju Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, do sklapanja ugovora o zakupu.
III.
Pravo podnošenja prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, a državljani su Republike Hrvatske ili država članica Europske unije.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ako se te osobe u svojoj prijavi za sudjelovanje na Javnom natječaju pozovu na to pravo, ako ispunjavaju sve uvjete iz Javnog natječaja te prihvate najvišu izlicitiranu zakupninu. Navedene osobe ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren zakup.
IV.
Svi zainteresirani natjecatelji dužni su, radi sudjelovanja u Javnom natječaju, dostaviti pisanu prijavu.
Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici do srijede, 22. svibnja 2024. godine neposredno u centralnu pisarnicu Grada Splita ili preporučenom poštom na adresu Grada Splita, 21000 Split, Obala kneza Branimira 17, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM _____''.
Ako redni broj nije naznačen na omotnici, iz prijave treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor prijava podnosi.
Pisana prijava i pripadajuća dokumentacija se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova1 te mora biti numerirana. Prijave koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, neće se razmatrati.
Pisana prijava mora sadržavati ispunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju koji je dostupan na web stranici Grada Splita www.split.hr odnosno samostalnu prijavu natjecatelja u kojoj mora biti navedeno sljedeće:
- redni broj i adresa poslovnog prostora za koji se dostavlja pisana prijava,
- ime i prezime natjecatelja, naziv obrta, prebivalište/ sjedište, osobni identifikacijski broj (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (za pravne osobe),
- adresa elektroničke pošte i kontakt broj,
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se dostavlja pisana prijava, a koja mora biti sukladna onoj navedenoj u Javnom natječaju,
- broj računa natjecatelja s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, radi povrata jamčevine,
- potpis natjecatelja ili opunomoćenika natjecatelja.
Uz pisanu prijavu natjecatelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta Javnog natječaja, na obrascu koji je dostupan na web stranici Grada Splita www.split.hr, a koju je najpovoljniji natjecatelj dužan javnobilježnički ovjeriti prije sklapanja ugovora o zakupu,
1 Svaki primjerak prijave uvezuje se u jednu neraskidivu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova odnosno uvezivanjem u tvrdi uvez, meki uvez ili kod ostalih načina uvezivanja (termo uvez, spiralni uvez, registrator, 'fascikl' s kliznim mehanizmom) obveznom upotrebom jamstvenika koji se na poleđini prijave zaveže u čvor i preko njega se stavi naljepnica.
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
- presliku ili ispis izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 30 dana od dana objave Javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj ovlašten obavljati djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe, osim natjecatelja za poslovni prostor pod rednim brojem 10. koji je dužan dostaviti odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela,
- potvrdu nadležne porezne uprave o stanju poreznog duga natjecatelja ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu,
- izvornik ili presliku potvrde o nepostojanju dospjelog duga natjecatelja prema Gradu Splitu izdanu od Upravnog tijela za ekonomske poslove, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (potvrdu zatražiti osobno ili putem e-maila: tina.markulin@split.hr),
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa/ imena natjecatelja,
- ukoliko se natjecatelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, potvrdu nadležnog tijela ne stariju od 3 mjeseca od dana objave Javnog natječaja, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz Javnog natječaja odnosno status branitelja, u izvorniku ili preslici,
- ukoliko se natjecatelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dokaz o srodstvu (rodni list ili drugu potvrdu nadležnog tijela, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu),
- ukoliko se natjecatelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, javnobilježnički ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora.
Podnošenjem pisane prijave na Javni natječaj smatra se da je natjecatelj suglasan da Grad Split može prikupljati i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka Javnog natječaja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Ako se jedna osoba natječe za više poslovnih prostora, dužna je za svaki poslovni prostor podnijeti zasebnu pisanu prijavu u zatvorenoj omotnici sa svim prilozima koje prijava mora sadržavati.
Pisana prijava i dostavljena dokumentacija ne vraćaju se natjecatelju.
V.
Neće se razmatrati pisana prijava:
- koja je zaprimljena nakon isteka roka za podnošenje pisanih prijava za sudjelovanje na Javnom natječaju,
- koja nije u skladu s uvjetima Javnog natječaja,
- koja je nepotpuna odnosno koja ne sadrži dokumentaciju i podatke sukladno Javnom natječaju,
- koja je uvjetna,
- koja nije uvezana i numerirana na propisani način,
- koju je podnijela osoba koja nije registrirana za obavljanje oglašene djelatnosti,
- koju je podnijela osoba koja je dužnik po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se isti pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
- koju je podnijela osoba koja nad kojom je otvoren postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije,
- koju je podnijela osoba koja ima dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu s bilo koje osnove,
- koju je podnijela pravna osoba čiji je osnivač, zakonski zastupnik i/ili ovlaštena osoba ujedno i osnivač, zakonski zastupnik i/ili ovlaštena osoba pravne osobe koja ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Splita,
- koju je podnijela fizička osoba koja je osnivač, zakonski zastupnik i/ili ovlaštena osoba pravne osobe koje ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Splita;
- koju je podnijela osoba koja je tuženik u sudskom postupku s Gradom Splitom po osnovi korištenja ili naplate korištenja nekretnina.
VI.
Natjecatelj koji sudjeluje u Javnom natječaju mora položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist proračuna Grada Splita, IBAN HR8124070001840900000, model: 68, s pozivom na broj 7722 – OIB.
Natjecatelju koji je u postupku Javnog natječaja utvrđen najpovoljnijim natjecateljem, uplaćena jamčevina se ne vraća, već će se ista uračunati u garantni polog za osiguranje plaćanja ugovornih obveza.
Ako najpovoljniji natjecatelj na samoj licitaciji odnosno kasnije odustane ili se smatra da je odustao od ponude ili od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ostalim natjecateljima koji su licitirali, a koji nisu utvrđeni najpovoljnijim natjecateljem, uplaćena jamčevina se vraća u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja.
VII.
Postupak licitacije održat će se u srijedu, 29. svibnja 2024. godine, u 10:00 sati, u Velikoj vijećnici na drugom katu zgrade Grada Splita, na adresi Obala kneza Branimira 17.
VIII.
Otvaranje pristiglih pisanih prijava obavlja Povjerenstvo.
Otvaranje pristiglih pisanih prijava obavlja se prema redoslijedu zaprimanja prijava na način da Povjerenstvo utvrđuje da li prijave udovoljavaju uvjetima objavljenim u Javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.
Postupak licitacije je javan.
Licitacija se može održati ako se na licitaciju prijavio i samo jedan natjecatelj koji ispunjava uvjete iz Javnog natječaja.
Pravo sudjelovanja u postupku licitacije ima natjecatelj koji je podnio pisanu prijavu ili opunomoćenik natjecatelja koji je dužan najkasnije do održavanja licitacije dostaviti punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika, ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji.
Povjerenstvo obavještava prisutne natjecatelje o uvjetima i načinu provođenja licitacije te uzima na zapisnik podatke o svim natjecateljima koji su pristupili licitaciji i utvrđuje njihov identitet. Ako Povjerenstvo utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili opunomoćenika nije dokazao svoj identitet, isključit će ga s licitacije.
Prije početka licitacije Povjerenstvo obznanjuje za koje je poslovne prostore stigla pisana prijava osoba koje ostvaruju pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te upoznaje prisutne natjecatelje o pravu prvenstva tih osoba na sklapanje ugovora o zakupu.
Povjerenstvo obavještava natjecatelje ispunjavaju li uvjete iz objavljenog Javnog natječaja za pristup licitaciji i, nakon što se zapisnički utvrdi koji natjecatelji ispunjavaju uvjete, počinje s provođenjem licitacije.
Na početku licitacije Povjerenstvo najprije obavještava natjecatelje da imaju pravo povući svoju prijavu prije početka isticanja cijena, s tim da povlačenje uredne prijave nema za posljedicu zadržavanje uplaćene jamčevine.
Natjecatelji koji nisu povukli svoju prijavu prihvaćaju početnu cijenu zakupnine po m2 i obvezni su sudjelovati u postupku isticanja cijena.
Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, prema redoslijedu zaprimanja pisanih prijava, iznose u zapisnik svoje ponude, s tim da početna isklična ponuda zakupnine po m2 ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u Javnom natječaju, a u svakom sljedećem iskličnom krugu ponuda zakupnine se mora podignuti za najmanje 0,10 eura/m2. Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.
Povjerenstvo u svakom sljedećem iskličnom krugu pita prisutne natjecatelje nudi li netko veću ponudu zakupnine. Licitacija se zaključuje nakon što proteknu dvije minute od davanja najpovoljnije ponude zakupnine.
Nakon zaprimanja najpovoljnije ponude zakupnine, Povjerenstvo poziva osobe koje ostvaruju pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da se prijave ukoliko su zainteresirane za zakup poslovnog prostora po najvišoj izlicitiranoj zakupnini.
Ako u postupku licitacije sudjeluje više osoba koje ostvaruju pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način određen zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Ako se ni na taj ne može utvrditi red prvenstva, osobe koje ostvaruju red prvenstva moraju između sebe nastaviti licitaciju.
Ako se nakon poziva Povjerenstva ne javi osoba koja ostvaruje pravo prvenstva temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu zakupninu po m2, kao budućeg zakupnika poslovnog prostora.
Ako tijekom licitacije natjecatelji narušavaju red i disciplinu (šeću, izlaze iz prostorije gdje se licitacija provodi, ometaju drugog natjecatelja ili sl.) Povjerenstvo može donijeti odluku o isključenju osobe koja narušava red iz daljnjeg postupka licitacije.
Postupak licitacije može se službeno snimati od strane Grada Splita audio i/ili vizualnom opremom.
O provođenju postupka licitacije vodi se zapisnik.
Zapisnik o provođenju postupka licitacije potpisuju članovi Povjerenstva i prisutni natjecatelji koji su ostvarili uvjete iz objavljenog Javnog natječaja.
Ukoliko natjecatelj koji je pristupio licitaciji napusti postupak provođenja licitacije ili odbije potpisati zapisnik, Povjerenstvo će to utvrditi službenom bilješkom u zapisniku.
Zapisnik o provedenoj licitaciji objavit će se na web stranici Grada Splita www.split.hr.
IX.
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane ili se smatra da je odustao od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu sukladno odredbama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem natjecatelju koji je ponudio najvišu zakupninu po m2, uz rok od pet dana od dana pisanog poziva za očitovanje o prihvatu ponude za sklapanje ugovora o zakupu. Sljedećeg najpovoljnijeg natjecatelja ili bilo kojeg od sljedećih natjecatelja se neće pozvati ukoliko je njegov osnivač, zakonski zastupnik i/ili ovlaštena osoba ujedno i osnivač, zakonski zastupnik i/ili ovlaštena osoba natjecatelja koji je prethodno odustao ili se smatra da je odustao.
X.
Radi osiguranja plaćanja ugovornih obveza s osnova zakupnine, kamata i troškova korištenja poslovnog prostora, najpovoljniji natjecatelj je, prije sklapanja ugovora o zakupu, dužan:
- uplatiti razliku od uplaćene jamčevine do visine 5 izlicitiranih zakupnina uvećanih za iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost, koji ostaje Gradu Splitu kao garantni polog do isteka ugovora o zakupu na račun Grada Splita, IBAN HR8124070001840900000, model: 68, s pozivom na broj: 7722 – OIB sa svrhom uplate: „garantni polog za poslovni prostor na adresi ____________“ ili
- dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine uvećane za iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost, izdanu u korist Grada Splita, plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca.
Iznos sredstva osiguranja plaćanja ugovornih obveza ne uvećava se za iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost ako najpovoljniji natjecatelj nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu.
Najpovoljniji natjecatelj može dostaviti bankarsku garanciju koja vrijedi godinu dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem natjecatelju, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, uz obvezu da bankarsku garanciju produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji.
Ako najpovoljniji natjecatelj dostavi bankarsku garanciju, Grad Split će mu vratiti uplaćenu jamčevinu.
Najpovoljniji natjecatelj je dužan u roku od 15 dana od dana pisanog poziva uplatiti razliku na ime garantnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju te je dužan u roku od 8 dana od dana pisanog poziva Grada Splita pristupiti sklapanju ugovora o zakupu kod javnog bilježnika. U protivnom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti. U tom slučaju, sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem natjecatelju koji je ponudio najvišu zakupninu po m2, uz rok od 5 dana od dana pisanog poziva za očitovanje o prihvatu ponude za sklapanje ugovora o zakupu. Ako se natjecatelj u ostavljenom roku ne izjasni o prihvatu ponude za sklapanje ugovora o zakupu, smatrat će se da istu ne prihvaća te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.
Natjecateljima će se poziv uputiti preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na adresu navedenu u pisanoj prijavi. Ukoliko se poziv upućuje elektroničkom poštom na adresu navedenu u pisanoj prijavi, kao dan primitka smatra se dan kada je elektronička pošta upućena. Rokovi se mogu produžiti samo iznimno, zbog opravdanog razloga.
XI.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Potpisom ugovora o zakupu i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će, ukoliko je potrebno, poslovni prostor urediti o vlastitom trošku, kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
Potpisom ugovora o zakupu, zakupnik se odriče prava potraživanja troškova investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora te naknade za uložena sredstva u poslovni prostor od Grada Splita s bilo koje osnove.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti Grada Splita činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. Ako zakupnik bez suglasnosti Grada Splita odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, Grad Split ima pravo otkazati ugovor o zakupu.
Potpisom ugovora o zakupu, zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane Gradu Splitu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova, neovisno o pristanku Grada Splita.
XII.
Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme na rok od 5 godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove potvrde (solemnizacije) od strane javnog bilježnika. Svi troškovi potvrđivanja (solemnizacije) ugovora o zakupu padaju na teret zakupnika.
Izlicitirana zakupnina uvećava se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, osim ako zakupnik nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu sukladno ugovoru o zakupu. Ugovorom o zakupu bit će reguliran i način godišnjeg usklađivanja cijena zakupa s rastom troškova života.
Radi obavljanja radova potrebnih za stavljanje poslovnog prostora u funkciju za obavljanje ugovorene djelatnosti, zakupnik će se prvi mjesec od dana potvrđivanja (solemnizacije) ugovora o zakupu osloboditi plaćanja ugovorene zakupnine.
Zakupnik je dužan u roku od 3 mjeseca od dana primopredaje poslovnog prostora isti staviti u funkciju za obavljanje ugovorene djelatnosti. U protivnom, ugovor o zakupu se može otkazati.
Zakupnik može poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu te isključivo za obavljanje ugovorene djelatnosti.
Ugovorom o zakupu ugovorit će se da je zakupnik obvezan za cijelo vrijeme trajanja zakupa ugovoriti s osiguravateljem policu osiguranja kojom će se osigurati poslovni prostor od požara i osnovnih opasnosti (požar, eksplozija, udar groma, oluja, tuča i dr.), uz dopunske opasnosti od poplave i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, koja polica mora biti vinkulirana u korist Grada Splita, te policu osiguranja izvanugovorne (opće) odgovornosti za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru zakupnik mogao prouzročiti trećim osobama, uključujući i vlastite zaposlenike, a kojom policom se pokriva sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja ili stvari trećih osoba i zaposlenika. Ugovorom o zakupu zakupnik će se obvezati da u roku od najkasnije 60 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu dostavi Gradu Splitu dokaz o zaključenim policama osiguranja.
Ugovorom o zakupu regulirat će se dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u pisanoj prijavi. Ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte. Nadalje, ugovorom o zakupu regulirat će se da se u slučaju nemogućnosti uredne dostave pisane opomene i dostave otkaza zbog promjene adrese, o kojoj zakupnik nije obavijestio Grad Split, odbijanja preuzimanja pismena ili drugih načina izbjegavanja primanja pismena Grada Splita, dostava smatra izvršenom danom predaje preporučene pošiljke dostavljaču, bez obzira je li pošta dostavljač bio u mogućnosti uručiti zakupniku pisanu opomenu odnosno otkaz.
XIII.
Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, drugi troškovi manjih preinaka i sl.).
Zakupnik snosi troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, telefon, komunalna naknada, vodna naknada i dr.).
XIV.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup odnosno na korištenje ili sukorištenje trećoj osobi po bilo kojoj pravnoj osnovi (ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji, ugovorom o trgovačkom zastupanju i sl.), bez pisane suglasnosti Grada Splita. U protivnom, ugovor o zakupu smatrat će se raskinutim po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18).
XV.
Informacije o oglašenim poslovnim prostorima zainteresirani mogu dobiti putem telefona 0800 2040 (Call centar) ili putem e-mail adrese: poslovni.prostori@split.hr.


https://split.hr/natjecaji/detalj-natjecaja/javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd.cgi?action=5&id=b6ef7853edeb639cdec2166e04df55bd_1715777124791 0.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024