Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Zakup dijela prostora

Kategorije: Poslovni prostori, Zemljišta, Ostalo, Davanje i uzimanje u zakup, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 22.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Grad Vodice
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.5.2024.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD VODICE
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/24-01/06
URBROJ: 2182-4-04/05-24-2
Vodice, 13. svibnja 2024.g.
Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/24-01/06, URBROJ: 2182-4-05/04-24-1 od 13.05. 2024.g., Gradonačelnik Grada Vodica 13. 05. 2024.g. raspisuje
N A T J E Č A J
raspisivanju natječaja za davanje u
zakup dijela poslovnog prostora u Gradskoj upravi Grada Vodica
1.
PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA
Dio poslovnog prostora u prizemlju Gradske uprave Grada Vodica u Vodicama označena kao kat. čes. 7914 k.o. Vodice i to:
-
Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost- postavljanje samoposlužnog aparata
-
Početna cijena zakupnine: 31,85 eura/mjesečno (1,00m2 x 31,85 eura) na koju cijenu se obračunava PDV
-
Ugovor o zakupu će se zaključiti na pet (5) godina.
2. POČETAK PLAĆANJA ZAKUPNINE I KORIŠTENJA PROSTORA
Početak plaćanja zakupnine i obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru bit će regulirano ugovorom o zakupu.
3. IZNOS JAMČEVINE (GARANTNOG POLOGA) I NAČIN PLAĆANJA
Potrebno je uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine (63,70 eur) na IBAN Grada Vodica broj: HR7724020061850000005, Model: HR68 s pozivom na broj 7706 – OIB uplatitelja, svrha uplate: jamčevina.
Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.
4. ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU
- Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Obavijesti o započinjanju natječaja u dnevnom tisku (dan objave: 15. 05. 2024.g.);
5. DATUM, MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA
- Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 23. 05. 2024.g. s početkom u 11,30 sati u vijećnici Grada Vodica.
6. OSTALE OBVEZNE ODREDBE
-
Poslovni prostor se može pogledati svakog dana unutar natječaja po dogovoru sa portirom Grada, na tel.: 022/444-900.
-
Ponuditelj koji prema Gradu Vodicama, Trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vodica (TD Leć d.o.o. i TD Gradsko poduzeće d.o.o.), odnosno prema Državnom proračunu ima nepodmirena dugovanja ne može sudjelovati na javnom natječaju.
-
Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana od dana uručenja Odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi Gradonačelnik, sklopiti ugovor o zakupu, odnosno, da ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te tada povjerenstvo može pozvati sljedećeg ponuđača s Liste ponuđača na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima iz najpovoljnije ponude.
-
Ugovor o zakupu mora biti potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika, a troškove solemnizacije ugovora o zakupu u cijelosti snosi zakupnik.
-
Zakupnik u zakup uzima dio poslovnog prostora u viđenom stanju i neće se odobriti ulaganja u prostor.
-
Najpovoljniji ponuditelj koji dobije dio poslovnog prostora u zakup, obvezan je nakon sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.
-
Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku 24 sata od dojave kvara ili zastoja.
-
Ponuditelj je dužan održavati aparate u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je odgovoran za rad aparata i kvalitetu proizvoda iz aparata.
-
U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.
-
U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.
-
Aparati moraju imati vlastitu opskrbu vodom za pripremu napitaka.
-
Aparati za tople napitke moraju imati automatsko postavljanje čaše i mogućnost doziranja šećera.
-
Pravo prvenstva na zakup imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i/ili članovi njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos.
Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
-
podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe;
-
prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB, prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB,broj računa za pravne osobe;
-
presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar;
-
presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva;
-
ponuđeni mjesečni iznos zakupnine (po m2);
-
dokaz uplate jamčevine;
-
Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Vodicama, Trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vodica (TD Leć d.o.o. i TD Gradsko poduzeće d.o.o.) te Uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja;
-
kratki opis planirane djelatnosti;
-
izjava da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju.
-
Prijava se podnosi u roku 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, s naznakom: „NE OTVARATI - PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU OZNAČEN KAO KAT.ČES. 7914 K.O. VODICE“;
GRADONAČELNIK
Ante Cukrov

https://www.grad-vodice.hr/gradska-uprava/natjecaji-i-pozivi/2024/natjecaj-za-davanje-u-zakup-dijela-poslovnog-prostora-u-gradskoj-upravi-grada-vodica


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
natjecaj.pdf 129.10 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024