Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Nabava automobila

Kategorije: Nabava vozila, plovila i dijelova, Nabava roba, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 22.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Priroda Varaždinske županije
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.5.2024.
????? 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 
Ulica Stanka Vraza 4, Varaždin; tel. 042/300-642, 042/300-640 
E-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr 
OIB: 41913392636 
KLASA: 352-09/24-01/5 
URBROJ: 2186-1-15-24-3 
Varaždin, 14. svibanj 2024. 
POZIV NA DOSTAVU PONUDA 
u postupku jednostavne nabave Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!" 
Naručitelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske Županije, pokrenuo je postupak jednostavne nabave evidencijskog broja 4-2024/JN (Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!"). Predmetni postupak nabave odnosi se na realizaciju projektne aktivnosti, stoga Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. 
Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 I 114/2022) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. 
1. Opći podaci 
Naručitelj: 
OIB: 
IBAN: 
Telefon: 
E-mail adresa: 
Osoba zadužena za kontakt: 
Vrsta postupka nabave: 
Javna 
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 
41913392636 
HR0423600001102889910 
042/300 642, 042/300 640 
zastita.prirode@vz.t-com.hr 
Alenka Car 
Postupak jednostavne nabave temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (KLASA: 406-08/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-24-1 od 20.veljače 2024.) 
Procijenjena vrijednost nabave: 
Evidencijski broj nabave: 
Vrsta ugovora o nabavi: 
Web adresa: 
2. Podaci o predmetu 
Opis predmeta nabave: 
Količina predmeta nabave: Mjesto isporuke robe: 
Tehničke karakteristike predmeta nabave: 
26.535,00 eura bez PDV-a 
4-2024/JN 
Ugovor o nabavi robe 
https://priroda-vz.hr/ 
nabave 
Predmetni postupak jednostavne nabave obuhvaća nabavu novog i nekorištenog motornog vozila u sklopu projekta IAS pod nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!" koje će služiti za prijevoz opreme potrebne za uklanjanje stranih invazivnih biljnih vrsta, kao i odvoz pokošenog biljnog materijala koji će s prioritetnih lokacija uklanjati zaposlenici Javne ustanove i odvoziti do mjesta za njegovo odgovarajuće zbrinjavanje. 
Predmet nabave nije podijeljen u grupe. 
CPV oznaka: 34100000 
Ponuditelj je obvezan osigurati uslugu servisa vozila u jamstvenom roku u ovlaštenim servisima na području sjedišta Naručitelja. 
Usluga servisa u jamstvenom roku podrazumijeva uklanjanje svih kvarova po jamstvenim zahtjevima i ne odnosi se na redovno servisno održavanje koje ovlaštena servisna radionica obavlja sukladno zadanim servisnim intervalima proizvođača. 
Održavanje vozila u ovlaštenom servisu odvijat će se prema uvjetima jamstva predviđenim od strane proizvođača vozila, za tip i marku ponuđenog vozila. 
1 (jedan) 
Adresa naručitelja: 
Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 
Tehničke karakteristike predmeta nabave se nalaze u Prilogu III ovog Poziva za dostavu ponuda. Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve traženo iz Priloga III ,,Tehničke specifikacije". 
3. Osnove za isključenje 
Plaćene obveze: 
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
1. 
u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, 
ili 
2. 
u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 
Iznimno od navedenog, javni naručitelj neće isključiti 
gospodarski subjekt iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti iz ove točke Poziva, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta kojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana do dana slanja Poziva na dostavu ponuda 
4. Uvjeti nabave 
Vaša ponuda treba sadržavati sljedeće uvjete: 
Način izvršenja: 
Rok isporuke: 
Sadržaj i način izrade ponude: 
Rok valjanosti ponude: 
Dokazi sposobnosti: 
Ugovor 
Krajnji rok isporuke predmeta nabave je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane predstavnika Naručitelja i odabranog Ponuditelja. 
Odabrani ponuditelj će prilikom 
primopredaje priložiti svu dokumentaciju potrebnu za registraciju vozila, uputu o 
korištenju na hrvatskom jeziku, te servisnu i 
jamstvenu knjižicu. 
Ponuditelj se pri izradi ponude mora 
pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda. 
Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u eurima. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku. 
Ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: 
Rok, način i uvjeti plaćanja: 
u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, Ponuditelj je obvezan dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 
Naručitelj ne određuje starost dokaza iz ove točke poziva, ali zahtijeva da dokument bude ažuriran odnosno da su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju. 
Račun i dostava računa (e-Račun): Sukladno Direktivi 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkom računu u javnoj nabavi od 16.travnja 2014. (SL L 133, 06.05.2014.) i Zakonu o elektroničkom izdavanja računa u javnoj nabavi (NN 94/18) javni naručitelji obveznici su zaprimanja e- Računa izdanih temeljem ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave, bez obzira na njegovu vrijednost, odnosno obveznici su zaprimanja elektroničnih računa izdanih i na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, te radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (jednostavna nabava). 
Izdavatelji e-Računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi (stupa na snagu 01. srpnja 2019.godine). 
Detaljne upute i informacije o e-Računu dostupne su na sljedećim adresama: https://www.mingo.hr/page/kategorije/e- 
racun i 
https://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1892 
Također na e-računu je potrebno navesti broj sklopljenog Ugovora temeljem kojeg je usluga izvršena, kao i sljedeće podatke o projektu: Naziv projekta: „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!" 
Sva plaćanja naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja u 
Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): 
Kriterij za odabir ponude: 
5. Sastavni dijelovi ponude 
Ponuda treba sadržavati: 
Troškovnik 
Ponudbeni list 
Tehničke specifikacije 
Ostali dokazi 
6. Način dostave ponude 
roku od 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa. 
Račun će izvršitelj isporučiti po isporuci predmeta nabave. 
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude izražava se u eurima. Najniža cijena 
Ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja, ovjeren pečatom Ponuditelja (ukoliko je primjenjivo) - PRILOG I. 
Ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja, ovjeren pečatom Ponuditelja (ukoliko je primjenjivo) - PRILOG II. 
Ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja, ovjeren pečatom Ponuditelja (ukoliko je primjenjivo) - PRILOG III. 
U skladu s traženim u točki 3. i točki 4. Ovog Poziva. 
Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu, Troškovniku i tehničkim specifikacijama, koje je potrebno potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. 
Molimo da Vašu ponudu dostavite: 
Krajnji rok za dostavu ponude: 
Način dostave ponude: 
Do 10:00 sati, dana 22. 05. 2024. godine. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda se neće otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. 
Ne provodi se javno otvaranje ponuda. 1) Osobno, poštom s naznakom na 
omotnici: 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 
,,Za predmet nabave - Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod 
nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!" – NE OTVARAJ“ 
ili 
2) elektroničkom poštom na adresu: zastita.prirode@vz.t-com.hr 
s naznakom u predmetu: “ Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!" 
ponuda dostavljena elektroničkom poštom dostavlja se na način da se ponuda u papirnatom obliku popuni i potpiše te zajedno sa prilozima skenira u pdf format i kao privitak priloži u e-poštu. Naznačena adresa Naručitelja 
Mjesto dostave ponude: 
7. Ostalo 
Obavijest o rezultatima nabave: 
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
Na sve što nije regulirano ovim pozivom, primjenjuje se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (KLASA: 406-08/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-24-1 od 20.veljače 2024. 
RAVNATELJICA Sanja Kopjar 
Javna ustanová za upravljanje zasticenim dijelovima prirode 
Varaždinske županije 
PRILOG I. (Troškovnik) 
TROŠKOVNIK 
Ponuditelj 

Jedinica 
R.B. 
Predmet nabave 
Količina 
mjere 
1. 
Motorno vozilo (prema specifikacijama iz Dokumentacije) 
kom 

Cijena ponude bez PDV-a u EUR: 
Iznos PDV-a (25%) u EUR: 
Ukupna cijena ponude u EUR: 
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja: 
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: 
Jedinična cijena (bez PDV-a) 
Ukupno (bez PDV-a) 

2024. godine. 
M.P 
6 = (4 x 5) 
PRILOG II. (Ponudbeni list) 
Broj ponude: 
Naziv ponuditelja: 
PONUDBENI LIST 
Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod nazivom „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi" 
Datum ponude: 

Adresa: 
E-pošta 
Telefon: 
Fax: 
Kontakt osoba: 
OIB 
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): 
DA 
NE 
Broj računa (IBAN): 
PONUDA 
Cijena ponude bez PDV-a 
PDV 25% 
Cijena ponude s PDV-om 
Rok valjanost ponude: 
dana od isteka roka za dostavu 
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja: 
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: 
2024. godine. 
M.P. 
PRILOG III. (Tehničke specifikacije) 
Marka vozila: 
Tip vozila: 
Traženo 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
Ponuđeno 
Napomena 
VOZILO 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OPIS TRAŽENOG 
VOZILA S OPREMOM 
(upisao Naručitelj) 
Vrsta: 
Stanje: 
Godina proizvodnje: 
Boja: 
MOTOR I PRIJENOS 
Tip motora: 
Gospodarsko - teretno 
novo i nekorišteno 
2024. 
bijela 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PONUĐENOG VOZILA I OPREME (podatke upisuje ponuditelj) 
Norma: 
Pogon: 
Zapremina: 
Snaga u kW 
Mjenjač 
Broj sjedala 
Broj vrata: 
KOČNICE 
Dizel 
EU norma 6 ili 
jednakovrijedno 
na prednje kotače 
minimalno 1900 ccm 
minimalno 90 kW 
DSG automatski mjenjač sa 7 
brzina 
5 - sjedala 
Klupa za sjedenje u 2. redu, tri sjedala, 1/3-2/3 preklopiva i s mogućnošću preklapanja i vađenja 
4 (vozač, suvozač, bočna klizna i stražnja) 
Prednje - ventilirani diskovi, stražnje - diskovi 
JAMSTVO 
Jamstvo na motorno 
vozilo 
minimalno 2 godine (upisati 
broj godina) 
OBVEZNA OPREMA VOZILA 
Sustav protiv blokade kotača ABS 
Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača ASR 
Elektronski program stabilnosti ESP 
12 V utičnica u teretnom prostoru 
Brisač stražnjeg stakla intervalni 
Dnevna svjetla 
Električna parkirna kočnica s „Auto-hold" funkcijom 
Električni podizači prednjih stakala 
Grijano stražnje staklo 
Tempomat 
Detektor preniskog tlaka u gumama 
Zračni jastuci za vozača, suvozača i kabinu 
Klizna vrata (bočna) 
Stražnja podizna ostakljena vrata 
Sjedalo vozača podesivo po visini 
Klima uređaj 
Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem 
Gume minimalno 16 cola 
H7 halogena svjetla 
Multifunkcionalni upravljač 
Servo upravljač ovisan o brzini kretanja 
Stražnji parking senzori 
Staklo u tovarnom prostoru naprijed lijevo i desno 
Staklo u tovarnom prostoru straga lijevo i desno 
Tepison podna obloga putničkog i vozačevog prostora 
Multifunkcionalni dodirni zaslon (radio, USB utičnica) 
Priprema za mobilni telefon 
Upozorenje za ispuhanu gumu 
Radio sa zvučnicima 
Multifunkcionalna kamera za pomoć u vožnji 
Treće kočiono svjetlo 
Rezervni kotač normalnih dimenzija, prva pomoć, trokut, sijalice, reflektirajući prsluk i gumene podne prostirke sprijeda i straga 

Ime, prezime, funkcija i potpis 
ovlaštene osobe ponuditelja: 
2024. godine. 
M.P 
 

https://priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Poziv-na-dostavu-ponuda_nabava-vozila.pdf 505.72 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024