Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Sanitarni čvor i sabirne jame

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 24.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Park prirode Kopački Rit
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.5.2024.
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
A Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, Hrvatska
T +385 31 285 370
F +385 31 285 380
E uprava@pp-kopacki-rit.hr
W www.pp-kopacki-rit.hr
IBAN HR6223400091110424849
OIB 98988824554
KLASA: 406-03/24-02/05
URBROJ: 2100/24-01/05-24-2
Kopačevo, 14. svibanj 2024. godine
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za provedbu postupka jednostavne nabave
Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ iz Kopačeva, Mali Sakadaš 1, provodi postupak prikupljanja ponuda u postupku nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22), te ovim putem poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda u postupku nabave usluge
„SANITARNI ČVOR I SABIRNE JAME“
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru
Grupa 2. Nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju sabirnih jama
JN-7/2024
sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima:
1.
OPĆI PODACI
1.1. Podaci o naručitelju
JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE KOPAČKI RIT“
Sjedište: Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje
OIB: 98988824554
Tel: 031/285 392
Internet adresa: www.pp-kopacki-rit.hr
e-pošta: uprava@pp-kopacki-rit.hr
1.2. Kontakt s ponuditeljima
E-mail: uprava@pp-kopacki-rit.hr
1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje
Udruga za očuvanje tradicionalnih vrijednosti i održivi razvoj “APE”, Kraljevci 1/c, 31550 Valpovo, OIB: 21349192589
2.
OPIS PREDMETA NABAVE
2.1.
Predmet nabave
Predmet nabave su radovi prema grupama kako slijedi:
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru
2
Predmet nabave je sanacija sanitarnog čvora u Kompleksu dvoraca Tikveš. Detaljan opis radova naveden je u Troškovniku koji je Prilog 2a ovom Pozivu i u Tlocrtu prizemlja koji je Prilog 3.
Grupa 2. – Nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju sabirnih jama
Predmet nabave je nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju dvije sabirne jame na dvije različite čestice, sukladno detaljnim specifikacijama koje su sastavni dio Troškovnika koji je Prilog 2b ovom Pozivu.
CPV oznake: 45232460-4 Sanitarni objekti
Ovaj postupak jednostavne nabave sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu projekta „Održivost posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Kopački rit“ (Grupa 1) i iz proračuna RH - zajednička sredstva parkova Hrvatske (Grupa 2).
2.2. Količina i tehnička specifikacija predmetne nabave
Sadržano u Troškovniku (Prilog 2a, 2b).
2.3. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 57.000,00 eura bez PDV-a, po grupama kako slijedi:
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru: 35.000,00 eura bez PDV-a
Grupa 2. Nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju sabirnih jama: 22.000,00 eura bez PDV-a
2.4. Vrsta postupka
Postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“ od 06.02.2023. godine.
3.
UVJETI NABAVE
3.1. Način izvršenja
Ugovor o nabavi radova (za grupu 1 i za grupu 2).
3.2. Rok i mjesto izvršenja usluge
Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.
Rok izvršenja iznosi prema grupama kako slijedi:
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru: 60 dana od uvođenja u posao
Grupa 2. Nabava, ugradnja I stavljanje u funkciju sabirnih jama: 60 dana od uvođenja u posao
Mjesto izvršenja usluge je u kompleksu dvoraca Tikveš, na adresi Titov dvorac 31328 Lug.
Preporuča se ponuditeljima da se upoznaju sa lokacijom kao i sa uvjetima obuhvata radova, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude (nakon isteka roka za dostavu ponuda).
3.3. Rok valjanosti ponude
3
Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 30 od dana otvaranja ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti ponude neće se uzeti u razmatranje. Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list (Prilog 1a, 1b).
3.4. Rok, način i uvjeti plaćanja
Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).
Naručitelj će račune plaćati u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa i izvještaja o
izvršenju pojedinih radova za svaku grupu nabave pojedinačno.
Na računu je potrebno navesti broj ugovora na koji se odnosi.
3.5. Cijena ponude
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u eurima.
3.6. Kriterij odabira ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
3.7. Uvjeti sposobnosti
3.7.1. Pravna i poslovna sposobnost
Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati upis u sudski, obrtnim strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti se dokazuje izvatkom iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom se smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
3.7.2. Tehnička i stručna sposobnost
Za GRUPU 1: Nabava radova na sanitarnom čvoru
Gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izvršio najmanje 1 (jedan) a najviše 5 (pet) radova istih ili sličnih predmetu nabave, čija je ukupna zbrojena vrijednost minimalno 20.000,00 eura bez PDV-a.
Ponuditelj navedeno dokazuje popisom izvršenih radova od strane gospodarskog subjekta u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.
Popis treba sadržavati:
- naziv druge ugovorne strane,
- naziv izvršenih radova,
- vrijednost ugovora,
- datum.
Predložak popisa izvršenih radova je u Prilogu 6 ovog Poziva.
4.
SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:
-
Ponudbeni list – Prilog 1a, 1b
4
-
Ispunjen troškovnik – Prilog 2a, 2b (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
-
Traženi dokaz sposobnosti (točka 3.7.1. )
-
Izjava o jamstvenom roku (Prilog 4a, 4b)
-
Izjava o nepostojanju okolnosti (Prilog 5)
-
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti (Prilog 6)
5.
NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
5.1.
Rok za dostavu ponude
Krajnji rok za dostavu ponude 24.05.2024. godine u 10:00 sati.
5.2.
Način i mjesto dostave ponude
Ponuda se može predati neposredno Naručitelju, putem elektroničke pošte (na e-mail adresu: uprava@pp-kopacki-rit.hr) ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno na prednjoj strani
Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“
Mali Sakadaš 1, Kopačevo
31327 Bilje
Ponuda za
SANITARNI ČVOR I SABIRNE JAME
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru
Grupa 2. Nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju sabirnih jama
(NAVESTI POJEDINU GRUPU NA KOJU SE NABAVA ODNOSI)
na poleđini omotnice:
Naziv, adresa i OIB ponuditelja
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Pravovremeno dostavljena ponuda je ona koju je Naručitelj zaprimio do datuma i vremena određenog kao krajnji rok dostave ponude.
5.3. Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda provodi Naručitelj u postupku jednostavne nabave i nije javno.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
Naručitelj će o postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastaviti zapisnik.
7.
OSTALO
7.1. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
Prilikom uvođenja u posao od odabranog ponuditelja zahtijevat će se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko ili obične zadužnice za slučaj povrede ugovornih obveza, potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerene kod javnog bilježnika, u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Umjesto jamstva za uredno izvršenje ugovora u obliku Bjanko zadužnice,
5
Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja (IBAN: HR6223400091110424849).
Po uredno izvršenim (cjelokupnim) radovima Naručitelj se obvezuje vratiti Bjanko zadužnicu ili novčani polog odabranom ponuditelju ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste.
7.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Minimalni rok trajanja garancije za izvedene radove i isporučenu robu je po grupama kako slijedi:
Grupa 1. Nabava radova na sanitarnom čvoru: 5 godina
Grupa 2. Nabava, ugradnja i stavljanje u funkciju sabirnih jama: 5 godina
Garancija se dokazuje dostavljanjem popunjene i potpisane Izjave o jamstvenom roku koja je Prilog 4a i 4b ovom Pozivu.
Primjenjivo na obje grupe:
Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za
slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne nadoknadi nastala šteta, odabrani ponuditelj se obvezuje da će Naručitelju na dan potpisa primopredajnog zapisnika predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko ili obične zadužnice, na rok od 5 (pet) godina u visini 10% vrijednosti izvršenih radova bez PDV-a.
Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja (IBAN: HR6223400091110424849).
Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
7.3. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora (obje grupe)
Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o koncesiji koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članaka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članaka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:
(a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili
(c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b),
uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ.
Za potrebe utvrđivanja da ne postoje navedene okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- izjavu (Prilog 5) gospodarskog subjekta da se na gospodarski subjekt kojeg zastupa, na njega i na sve osobe, subjekte ili tijela iz članka 5.k, stavka 1. Uredbe (EU) br. 833/2014 i 576/2022 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini ne odnosi zabrana iz članka 5.k, stavka 1. Uredbe (EU) br. 833/2014 i 576/2022 o mjerama
6
ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini za sve gospodarske subjekte u ponudi.
7.4. Obavijest o rezultatima nabave
Na osnovu pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj će donijeti Odluku o odabiru ili poništenju.
Odluka o odabiru ili poništenju će biti objavljena na internetskim stranicama Naručitelja.
Protiv Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
 

https://pp-kopacki-rit.hr/postupci-nabave/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd.cgi?action=5&id=244c09ae118e8d7b8caa5bf47c907d45_1715778719746 0.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024