Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Prodaja nekretnina

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Ostala prodaja, Prodaja nekretnina, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 23.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Općina Poličnik
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.5.2024.
OGLAS
o javnom natječaju za prodaju   
građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 04/24
 
 1. Predmet prodaje je:
 2. građevinsko zemljište č.z. 152  k.o. Murvica n.i, č.z. 436/30 s.i.   prema  skici izmjere izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od veljače 2023. godine,  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 24/2023 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka Oliver Jadrijev, dipl. ing. građevinarstva od  20. travnja 2023. godine i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/23-02/54, URBROJ: 2198-07-05/1-23-2 od 17. 05. 2023. godine),
 
Zemljišna čestica k.o. Površina Početna cijena Jamčevina
Č.z. 152 n.i.
Č.z. 436/30 s.i.
Murvica 657  m?        36,68  eur/m? 2.409,88 EUR
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 23.  svibnja  2024. godine.
Ponude će biti javno otvorene  27. svibnja 2024. godine  (ponedjeljak)  u 09,20 sati, u zgradi Općine Poličnik, Poličnik, od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja gospodarenja nekretninama. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.
 
Budući vlasnik zemljišta  je dužan:
 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o  komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti  i druge  troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .
 
Natjecatelji :
- za zemljište  su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000,   poziv na broj HR68 7757-OIB, s naznakom za građevinsko zemljište.
Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.
 
II. Uvjeti natječaja:
1.  Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani  država članica Europske unije.
2.  Ostale fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.
3.  Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju  u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004.
4. Zemljište će se prodati kandidatu koji prikupljanjem pismenih ponuda ponudi najvišu cijenu uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Natječaja, a potencijalni kupac će kupoprodajni ugovor zaključiti sa vlasnikom zemljišta – Općinom Poličnik. Natjecatelju za čiju ponudu se utvrdi da je najpovoljnija, uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena će se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.
5. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
6. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim  ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
7. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat  jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
8. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje odmah, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri)  do 6 (šest) mjeseci od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.
9. Izabrani kupac se obvezuje pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik. 
10. Neizvršenje plaćanja kupoprodajne cijene u predviđenom roku, ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta, bez obzira na upis u posjed i uknjižbu u zemljišne knjige, uz pravo  Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine i 10 % ukupne kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom.
11. Osobe koje kupe građevinsko zemljište za poslovnu ili stambenu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.
U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca (uz obrazloženje razloga) nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.
12. Pravo na kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima i s posebnom namjenom mogu ostvariti punoljetni stanovnici Općine:
 1. ako su rođeni u Općini ili imaju ili su imali prebivalište na području Općine preko 10 (deset) godina (potvrda o prebivalištu) ili su im roditelji imali prebivalište na području Općine kada su rođeni (Izvadak iz matice rođenih),
 2. nemaju riješeno stambeno pitanje (izjava ovjerena od javnog bilježnika).


Kao kupac građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima biti će odabran onaj ponuditelj koji ispunjava posebne uvjete navedene u točki 12. pod  a) i b),  i koji ponudi najvišu cijenu za kupnju, a postignuta kupoprodajna cijena umanjiti će se za 30%.
Uz uvjet da će započeti s izgradnjom objekta u roku od 2 (dvije) godine dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta te da će u roku od 5 (pet) godina od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta privesti zgradu svrsi.
Ukoliko ponuditelj ne udovolji uvjetima iz stavka 2. ovog članka, Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta smatrati će se raskinutim, a uplaćena sredstva, umanjena za 10% i za iznos uplaćene jamčevine, Općina će vratiti izabranom ponuditelju.
Osobe koje kupe građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima, isto ne mogu prodati ili na bilo koji način otuđiti narednih 10 (deset) godina od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.


Ako osoba koja kupi građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima, zbog opravdanih razloga želi prodati takvo zemljište prije isteka roka od 10 (deset) godina od dana kupnje, dužna je uplatiti razliku do pune kupoprodajne cijene na žiro račun Općine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveze od strane kupca, pa će tijelo koje raspolaže nekretninama u tom slučaju dati suglasnost za prodaju. “


OPĆI  UVJETI
13. Ponuda mora sadržavati:
 
 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o prebivalištu,  preslik važeće osobne  iskaznice, dokaz o državljanstvu,
 2. oznaku nekretnine,
 3. obvezujuću ponudu  cijene  koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
 4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 5. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja.
 
Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 04/24“. Dan  predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.


Prodaja se vrši  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.
Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.
 

https://opcina-policnik.hr/natjecaji/oglas-o-javnom-natjecaju-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-policnik-broj-04-24


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
k_c_164_161_160_151_152_Murvica.pdf 232.25 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024