Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluga provedbe istražnih radovi i izrade Elaborata konzervatorsko - restauratorskih istražnih radova na području katastrofe, povijesne cjeline grada Siska - POZIV 1

Kategorije: Projektantske usluge, Konzultantske usluge, Marketing i mediji, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S 0F2-0004714

 Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

2ef95aae-9895-4319-a7b1-653835af545c

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Nazi v i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Nacionalni registracijski broj : 2 95093210687

Poštanska adresa: Ulica Republike Austrije 14

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Sektor za provedbu postupaka nabave u obnovi

Telefon: +385 12641824

E-pošta: nabava@mpgi.hr

Telefaks:

Internetska (-e) adresa( - e):

Glavna adresa: https://mpgi.gov.hr/

Adresa profila kupca:

Ostali naručite lji u slučaju zajedničke nabave

  Službeni naziv:                                                                                                                  Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3 ) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2024/S+0F2-0004714

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi  

              na drugoj adresi:                

                     

                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podn i jeti

              elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              n a prethodno na vedenu adresu

              na sljedeću adresu :

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na :

 

 

 

 

I.4 ) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5 ) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Obrana

Socijalna skrb

 

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost :

Zdravstvo

 

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv: Nabava usluga provedbe istražnih radovi i izrade Elaborata konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova na području katastrofe, povijesne cjeline grada Siska - POZIV 1

Referentni broj: 2 273/2024 - OBNOVA

 
 

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 71000000

Dodatna CPV oznaka : 1, 2

 
 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

 
 

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je provođenje konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova i izrada Elaborata konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova (u daljnjem tekstu Elaborat) za okvirno 10 zgrada na području Grada Siska koji će biti izrađen kao podloga za izradu projekta obnove od potresa oštećenih zgrada, kako je uređeno Zakonom o obnovi, Programom mjera i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Programom cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline grada Siska nakon potresa 2020

 
 

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 140.000,00   Valuta: EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

 
 

II.1.6 ) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe najveći broj grupa:    samo za jednu grupu

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

 

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Nabava usluga provedbe istražnih radovi i izrade Elaborata konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova na području katastrofe, povijesne cjeline grada Siska - POZIV 1                   Grupa b r. : 2 1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   71000000 73110000 92522200 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Lokacije zgrada za koje se izrađuje Elaborat, odnosno poslovni prostori odabranog ponuditelja i Naručitelja, ovisno o potrebama posla

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Prije izrade Elaborata potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorske istražne radove na svakoj lokaciji te ishoditi prethodno odobrenje za istražne radove nadležnog Konzervatorskog odjela sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru

II.2.5) Kriteriji za dodje lu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

1.

Najniža cijena

100% cijena

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  140.000,00 Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1 .1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. NAČIN DOKAZIVANJA: - ispunjeni eESPD obrazac u kojem mora biti popunjeno: ispunjeni eESPD obrazac u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 3 (tri) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti, osim ako već posjeduje te dokumente: - izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1 .2) Ekonomska i f inancijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III. 1 .3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III .1 .5 ) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                             

III.2 ) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2 .1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: U skladu s pozivom na dostavu ponude

III.2.3 ) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

I V.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

        Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

        Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

      Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

IV.1.4 ) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

 

IV.2 ) Administrativni podaci

IV. 2 .1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29.02.2024    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje : 1

Hrvatski

 

IV.2 .6 ) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:

ili Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)  

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29.02.2024 Lokalno vrijeme:  10:00:00 Mjesto: Slavonska avenija 4, 2 kat, 10 000 Zagreb

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:  

 

 

Odjeljak V I : Dopunski podaci

VI.1 ) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: + 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: + 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3 ) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite : U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 49. Pravilnika, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: (URL) https://www.dkom.hr/

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 05.02.2024

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                             Broj objave: 2024/S 0F2-0004714

7 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o javnom otvaranju 273_2024_OBNOVA-2024-02-29T10-14-07.pdf 162.18 KB Zadnja promjena objave u NN: 29.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024