Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Redovne zamjene vodomjera na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja

Kategorije: Usluge servisiranja i održavanja, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F05-0000014

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.

Nacionalni registracijski broj (OIB): 80805858278

Vrsta naručitelja: Javno poduzeće kojeg nadzire lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Vodoopskrba

Adrese

Poštanska adresa: Dolac 14

Poštanski broj: 51000

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Diana Smokrović

E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr

Telefon: +385 51353264

Internetska adresa: https://www.kdvik-rijeka.hr/

Adresa profila Kupca: https://www.kdvik-rijeka.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Redovne zamjene vodomjera na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja

Opis postupka: Redovne zamjene vodomjera obavljaju se na vodoopskrbnoj mreži KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. koja uključuje Gradove Rijeka, Bakar, Kastav i Kraljevica te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Evidencijski broj nabave: MV 03/2024

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 50411100, Usluge popravaka i održavanja vodomjera

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 108.250,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva 2014/25/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Rok za plaćanje je do 30 dana od dana zaprimanja e-računa.
Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.
Obračun se vrši na temelju stvarno ugrađene opreme, a na temelju pojedinačnih radnih naloga Naručitelja i pripadajuće dokumentacije o izvršenim uslugema/zamjeni vodomjera.
Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a sve sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. ZJN 2016.
Naziv dokumenta:
Bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude s rokom valjanosti jamstva jednakim roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Jamstvo banke mora glasiti "na prvi poziv" i "bez prigovora (protesta)". Jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice ponuditelja bez obzira na to koji od članova zajednice ponuditelja dostavlja jamstvo u sklopu ponude.
Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata dostavljaju jamstvo pojedinačno u tom slučaju zbroj svih pojedinačnih iznosa iz bankovnih jamstava za ozbiljnost ponude mora odgovarati zatraženom iznosu.
S obzirom da se jamstvo za ozbiljnost ponude ne može naplatiti, odnosno cjelokupna njegova namjena nije funkcionalna, ako nije dostavljeno u izvorniku isto se dostavlja sukladno članku 60. ZJN 2016. sredstvima koja nisu elektronička, odnosno na način opisan u točki D. 2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda koja sadrži nedostatak traženog jamstva u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, ukoliko se ne otkloni, biti će karakterizirana kao nepravilna i posljedično tome odbijena sukladno članku 295. stavku 1. ZJN 2016.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Stečaj, nesposobnost za plaćanje, prezaduženost, likvidacija i drugo

 • Stečaj

 • Nesolventnost

 • Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj

 • Nagodba s vjerovnicima

 • Suspendirane poslovne aktivnosti

 • Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

 • Obrazovne i stručne kvalifikacije

Predmet nabave/grupa

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Redovne zamjene vodomjera na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja

Opis nabave: Redovne zamjene vodomjera obavljaju se na vodoopskrbnoj mreži KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. koja uključuje Gradove Rijeka, Bakar, Kastav i Kraljevica te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Namjena

CPV Oznaka: 50411100, Usluge popravaka i održavanja vodomjera

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Jelenje, Čavle i Viškovo; (teritorijalno područje u nadležnosti Naručitelja)

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 12 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka ugovora: 01.03.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 108.250,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Specifično stručno iskustvo stručnjaka 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 15.01.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 05.02.2024.Vrijeme: 09:00

Ponude se zaprimaju elektroničkim putem.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 05.02.2024.Vrijeme: 09:00

Mjesto : Dolac 14, Rijeka, 5 kat, soba 402

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
6259-Zapisnik o pregledu i ocjeni-2024-02-29T10-07-12.html 11.49 KB  
3507320-Zapisnik o pregledu i ocjeni-2024-02-29T10-07-12.pdf 3,425.12 KB  
2942-Odluka o odabiru-2024-02-29T10-07-12.html 3.98 KB  
691303-Odluka o odabiru-2024-02-29T10-07-12.pdf 675.10 KB  
542737-Dohvat-2024-02-29T10-07-12.7z 530.02 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024