Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Smještaj posade u luci Mali Lošinj - L9308

Kategorije: Turističke usluge, Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: JADROLINIJA
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F21-0000035

Obavijest o nadmetanju

Društvene i druge posebne usluge - Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

EVV 642 - Smještaj posade u luci Mali Lošinj - L9308

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: JADROLINIJA

Nacionalni registracijski broj (OIB): 38453148181

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire središnje tijelo državne uprave

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Riva 16

Poštanski broj: 51000

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Biserka Kovač

E-pošta: javna.nabava@jadrolinija.hr

Telefon: +385 51666147

Internetska adresa: https://www.jadrolinija.hr/hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Smještaj posade u luci Mali Lošinj - L9308

Opis postupka: Smještaj članova katamarana u luci Mali Lošinj osigurava se za razdoblje od jedne godine (ukupno 366 dana) za 8 članova posade.

Evidencijski broj nabave: EVV 642

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 55250000, Usluge iznajmljivanja smještaja u namještenom objektu za kratkotrajni boravak

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 38.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir zbog sljedećeg obrazloženja

  • Obrazloženje zašto nisu korišteni uvjeti pristupačnosti: Nije primjenjivo

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od trideset (30) dana od dana primitka računa.
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj kao obveznik javne nabave od 1.07.2019. je u obavezi zaprimati isključivo e-Račun i to isključivo putem informatičkog posrednika FINE ( servisa e-Račun za državu).

Osnove za isključenje

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  • Plaćanje poreza

  • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

  • Upis u registar

Predmet nabave/grupa

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Smještaj posade u luci Mali Lošinj - L9308

Opis nabave: Smještaj članova katamarana u luci Mali Lošinj osigurava se za razdoblje od jedne godine (ukupno 366 dana) za 8 članova posade.

Namjena

CPV Oznaka: 55250000, Usluge iznajmljivanja smještaja u namještenom objektu za kratkotrajni boravak

Dodatna CPV oznaka: 55250000, Usluge iznajmljivanja smještaja u namještenom objektu za kratkotrajni boravak

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Mjesto pružanja usluge – luka Mali Lošinj.

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 366 dana.

Okvirni planirani datum početka ugovora: 19.02.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 38.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 01.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16.02.2024.Vrijeme: 12:00

Ponude se zaprimaju elektroničkim putem.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16.02.2024.Vrijeme: 12:00

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

  • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, na postupak otvaranja ponuda te na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
569036-Rezultati pregleda i ocjene Mali Lošinj-potpisano-2024-02-29T10-58-45.pdf 555.70 KB  
4406-Zapisnik o pregledu i ocjeni-2024-02-29T10-58-45.html 7.29 KB  
204283-Odluka o odabiru Mali Lošinj potpisana-2024-02-29T10-58-45.pdf 199.50 KB  
2360-Odluka o odabiru-2024-02-29T10-58-45.html 3.04 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024