Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži

Kategorije: Telekomunikacijske usluge, Nabava elektromaterijala, Nabava tehničke opreme, Nabava roba, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD KARLOVAC
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0000707

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

188/24 - Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD KARLOVAC

Nacionalni registracijski broj (OIB): 25654647153

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Ivana Banjavčića 9

Poštanski broj: 47000

Mjesto: Karlovac

NUTS kod: HR027 - Karlovačka županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Tihana Belavić Ostrogonac

E-pošta: tihana.ostrogonac@karlovac.hr

Telefon: +385 47628206

Internetska adresa: https://www.karlovac.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži

Opis postupka: Predmet nabave su javne govorne, mješovite i podatkovne usluge te dopunske i pomoćne usluge
u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, u tuzemstvu i inozemstvu (roaming), zajedno s pokretnim uređajima i pripadajućim elektroničkim karticama (SIM-kartice) za korištenje tih usluga, u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima navedenima u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave uključuje pretplatničke brojeve koje korisnik ima ugovorene sa (do)sadašnjim
operatorom, a nastavit će ih koristiti, te nove pretplatničke brojeve potrebne korisniku tijekom
trajanja okvirnog sporazuma.
U slučaju da odabrani ponuditelj ne bude dosadašnji operator, odabrani ponuditelj će sve
pretplatničke brojeve ugovorene s dosadašnjim operatorom za koje pojedini korisnik to pisano
zatraži, prenijeti u svoju pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, sukladno Pravilniku o
prenosivosti broja („Narodne novine“, broj 24/15, 71/16 i 124/19).

CPV oznake i nazivi:
64212000-5 Usluge mobilne telefonije
64200000-8 Telekomunikacijske usluge
31712112-8 SIM kartice
32250000-0 Mobilni telefoni

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi uslugu odnosno robu s jednakim ili boljim tehničkim značajkama od onih opisanih u Prilogu 2 ove Dokumentacije.

Evidencijski broj nabave: 188/24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 64212000, Usluge mobilne telefonije

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 215.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen.
Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave računa.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj može kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude dati i novčani polog u traženom iznosu.
Novčani polog se uplaćuje na račun Javnog naručitelja IBAN: HR78 2400 0081 8179 0000 0, MODEL: 68, Poziv na broj: 7242-OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist središnjeg tijela za javnu nabavu (Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153).

Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se za slučaj:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,
- neprihvaćanja ispravka računske greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za sve pojedinačne godišnje ugovore

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti zadužnicu ili bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika na iznos do 5.000,00 EUR.

Javni naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Javni naručitelj vratit će ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva će pohraniti.

Javni naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te provjerava je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude te je li dostavljeno jamstvo valjano.

Ukoliko je Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno kao novčani polog, presliku potvrde o uplati jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove elektronički dostavljene ponude.

Ukoliko ponuditelji umjesto novčanog pologa kao Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljaju zadužnicu, ista se dostavlja odvojeno od elektroničke dostave ponude, u izvorniku u papirnatom obliku na adresu: GRAD KARLOVAC, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, u omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s obveznim OIB-om te dodatkom: „Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži, ev.br. 188/24„– Dio / dijelovi koji se dostavljaju odvojeno, NE OTVARAJ“

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata:
- svaki član zajednice mora dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu u iznosu razmjernom dijelu ugovora o javnoj nabavi koji je taj član izvršio. Zbroj iznosa tako dostavljenih zadužnica ili bjanko zadužnica mora odgovarati prethodno traženom iznosu jamstva,
- ili zadužnica ili bjanko zadužnica može glasiti na bilo kojeg člana zajednice, a ostali članovi moraju, u zadužnici ili bjanko zadužnici biti navedeni kao jamci platci. U tom slučaju naručitelj može po svom izboru zahtijevati naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca u isto vrijeme.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

 • Ovlaštenje ili članstvo

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

 • Norme za osiguranje kvalitete

Predmet nabave/grupa

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži

Opis nabave: Predmet nabave su javne govorne, mješovite i podatkovne usluge te dopunske i pomoćne usluge
u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, u tuzemstvu i inozemstvu (roaming), zajedno s pokretnim uređajima i pripadajućim elektroničkim karticama (SIM-kartice) za korištenje tih usluga, u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima navedenima u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave uključuje pretplatničke brojeve koje korisnik ima ugovorene sa (do)sadašnjim
operatorom, a nastavit će ih koristiti, te nove pretplatničke brojeve potrebne korisniku tijekom
trajanja okvirnog sporazuma.
U slučaju da odabrani ponuditelj ne bude dosadašnji operator, odabrani ponuditelj će sve
pretplatničke brojeve ugovorene s dosadašnjim operatorom za koje pojedini korisnik to pisano
zatraži, prenijeti u svoju pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, sukladno Pravilniku o
prenosivosti broja („Narodne novine“, broj 24/15, 71/16 i 124/19).

CPV oznake i nazivi:
64212000-5 Usluge mobilne telefonije
64200000-8 Telekomunikacijske usluge
31712112-8 SIM kartice
32250000-0 Mobilni telefoni

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi uslugu odnosno robu s jednakim ili boljim tehničkim značajkama od onih opisanih u Prilogu 2 ove Dokumentacije.

Namjena

CPV Oznaka: 64212000, Usluge mobilne telefonije

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Lokacije mjesta izvršenja usluge navedene su u Prilogu 2 – Tehničke specifikacije

NUTS kod: HR027 - Karlovačka županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 24 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka ugovora: 20.03.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 215.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Trajanje jamstva za ispravnost pokretnih uređaja 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 05.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 10:00

Ponude se zaprimaju elektroničkim putem.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : GRAD KARLOVAC, BANJAVČIĆEVA 9

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

STRUČNO POVJERENSTVO NARUČITELJA

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba).
U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:
1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3) objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 420. ZJN. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
158485-Upisnik o zaprimanju neelektroničkih dijelova ponude-2024-02-29T10-19-43.pdf 154.77 KB  
4177-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-02-29T10-19-43.html 6.75 KB  
829364-Zapisnik o otvaranju ponuda-2024-02-29T10-19-43.pdf 809.93 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024