Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Usluga deratizacije

Kategorije: Čišćenje, Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD ĐAKOVO
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0000830

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

NMV 40/24 - Usluga deratizacije

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD ĐAKOVO

Nacionalni registracijski broj (OIB): 23632093169

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4

Poštanski broj: 31400

Mjesto: Đakovo

NUTS kod: HR025 - Osječko-baranjska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Ivana Gabrić Matijašević

E-pošta: javna.nabava@djakovo.hr

Telefon: +385 31840429

Internetska adresa: https://www.djakovo.hr/

Adresa profila Kupca: https://www.djakovo.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Usluga deratizacije

Opis postupka: Usluga deratizacije

Evidencijski broj nabave: NMV 40/24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 90923000, Usluge deratizacije

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 29.600,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Obvezno navođenje imena i stručnih kvalifikacija osoba zaduženih za izvršenje ugovora

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj se obvezuje platiti pružene usluge koje su predmet ovog otvorenog postupka javne nabave u roku od najviše 30 dana od dana primitka računa za pružene usluge.
Naručitelj je u obvezi zaprimiti elektroničke račune i prateće isprave izdane sukladno europskoj normi, sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18).
E-račun se ispostavlja na zakonom propisan način s naznakom „Račun za predmet nabave: NMV 40/24 – Usluga deratizacije“ Plaćanje se obavlja na IBAN odabranog ponuditelja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja su isključeni. Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ako utvrdi nepravilnosti, te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), u sljedećem iznosu: 800,00 €.

Sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će naplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
• odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
• nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj
nabavi,
• neprihvaćanje ispravka računske greške,
• odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili
• nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Javni naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za svoj dio garancije.

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude za svaku grupu zasebno, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2. Dokumentacije o nabavi.
Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Nedostatak jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja, u skladu s člankom 291. točka 1. i 295. stavak 1. ZJN 2016, uvjet za odbijanje Ponuditelja.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

 • Ovlaštenje ili članstvo

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete

Predmet nabave/grupa

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Usluga deratizacije

Opis nabave: Usluga deratizacije

Namjena

CPV Oznaka: 90923000, Usluge deratizacije

Dodatna CPV oznaka: 90923000, Usluge deratizacije

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Područje Grada Đakova

NUTS kod: HR025 - Osječko-baranjska županija

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka ugovora: 25.03.2024.

Okvirni planirani datum završetka ugovora 31.12.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 29.600,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Rok izvršenja interventne deratizacije 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 07.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 11:00

Ponude se zaprimaju elektroničkim putem.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 11:00

Mjesto : Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Postupak javnog otvaranja ponuda započinje na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda.
Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno članku 282. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja dužni su svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ukoliko je na javnom otvaranju prisutna osoba ovlaštena za zastupanje ili vlasnik obrta, dovoljno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
1050871-Zapisnik o javnom otvaranju ponuda-2024-02-29T11-35-09.pdf 1,026.24 KB  
3352-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-02-29T11-35-09.html 5.59 KB  
475131-Upisnik o zaprimanju odvojenih dijelova ponude-2024-02-29T11-35-09.pdf 464.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024