Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Održavanje centra WAN i IP telefonije

Kategorije: Informatičke usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD SPLIT
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0000882

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

MV-192/2024-EU - Održavanje centra WAN i IP telefonije

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD SPLIT

Nacionalni registracijski broj (OIB): 78755598868

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Branimirova obala 17

Poštanski broj: 21000

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Marijana Kirevski

E-pošta: marijana.kirevski@split.hr

Telefon: +385 21310056

Telafaks: +385 21310405

Internetska adresa: https://split.hr

Adresa profila Kupca: https://split.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Održavanje centra WAN i IP telefonije

Opis postupka: Usluga održavanja centra WAN i IP telefonije

Evidencijski broj nabave: MV-192/2024-EU

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 72315000, Usluge upravljanja podatkovnom mrežom i usluge potpore za podatkovnu mrežu

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 150.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir zbog sljedećeg obrazloženja

 • Obrazloženje zašto nisu korišteni uvjeti pristupačnosti: nije primjenjivo

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno zaprimljenog elektroničkog računa.
Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
Isključeni su predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.
Usluge održavanja obračunavati će se i plaćati jednom mjesečno.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

 • Obrazovne i stručne kvalifikacije

Predmet nabave/grupa

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Održavanje centra WAN i IP telefonije

Opis nabave: Usluga održavanja centra WAN i IP telefonije

Namjena

CPV Oznaka: 72315000, Usluge upravljanja podatkovnom mrežom i usluge potpore za podatkovnu mrežu

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Gradska uprava Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split.

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 24 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka ugovora: 01.04.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 150.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 08.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 10:00

Ponude se zaprimaju elektroničkim putem.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29.02.2024.Vrijeme: 10:00

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
2216-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-02-29T10-00-12.html 3.15 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024