Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske usluge, nabava po grupama

Kategorije: Zaštitarske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 4.3.2024.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F21-0000059

Obavijest o nadmetanju

Društvene i druge posebne usluge - Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

MN8 - Zaštitarske usluge, nabava po grupama

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalni registracijski broj (OIB): 91547293790

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Savska cesta 64

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Lidija Korabek Prstačić

E-pošta: lidija.korabek@hzz.hr

Telefon: +385 16126081

Internetska adresa: https://www.hzz.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Zaštitarske usluge, nabava po grupama

Opis postupka: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Evidencijski broj nabave: MN8

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 212.442,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt može dostaviti ponudu za sve grupe predmeta nabave.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje usluge izvršit će se ponuditelju virmanom ili drugim sredstvom bezgotovinskog plaćanja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka elektroničkog računa.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije koja mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), bezuvjetna i neopoziva ili solemnizirane obične ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/2012) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/2012), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/2005, 41/2008 i 125/2011, 78/2015, 29/2018), s važenjem koje odgovara isteku roka valjanosti ponude.

Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
b) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
c) neprihvaćanja ispravka računske greške,
d) odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Svi navedeni slučajevi moraju biti navedeni u bankarskoj garanciji.
Ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata u jamstvu mora biti navedeno da je Banka upoznata s time da ponudu podnosi određena zajednica gospodarskih subjekata.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u plastični (PVC) fascikl.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog se uplaćuje u korist državnog proračuna na IBAN HR1210010051863000160, Model HR64, Poziv na broj 9725 – 25843 – OIB ponuditelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, evidencijski broj nabave te naziv predmeta nabave.

Ukoliko Ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje novčani polog, dužan je dostaviti samo scan potvrde o uplati novčanog pologa u pdf-u u elektroničkoj ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku sukladno navedenom u Dokumentacije o nabavi.
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, Naručitelj se obvezuje vratiti Ponuditeljima izvornik jamstva za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od potpisivanja ugovora.
Trajanje jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

 • Ovlaštenje ili članstvo

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete

Predmet nabave/grupe

Grupa: GRUPA 1. PS OSIJEK

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 1. PS OSIJEK

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 1

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Osijek

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 15.120,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 2. PU PULA

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 2. PU PULA

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 2

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Pula

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 12.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 3. PS RIJEKA

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 3. PS RIJEKA

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 3

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Rijeka

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 15.322,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 4. PS SPLIT

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 4. PS SPLIT

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 4

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Split

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13.600,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 5. PU VUKOVAR

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 5. PU VUKOVAR

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 5

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Vukovar

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 14.400,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 6. PS ZAGREB

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 6. PS ZAGREB

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 6

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.06.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.05.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 64.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 7. SREDIŠNJI URED

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 7. SREDIŠNJI URED

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 7

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.06.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.05.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 38.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 8. PU VINKOVCI

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 8. PU VINKOVCI

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 8

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Vinkovci

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13.600,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Grupa: GRUPA 9. PU ZADAR I ISPOSTAVA BIOGRAD

Naziv predmeta / Grupe: GRUPA 9. PU ZADAR I ISPOSTAVA BIOGRAD

Opis nabave: Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga (tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Broj grupe predmeta nabave: 9

Namjena

CPV Oznaka: 79713000, Čuvarske službe

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zadar i Biograd

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Okvirni planirani datum završetka 31.03.2025.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 26.400,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 100,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 16.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04.03.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 150

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04.03.2024.Vrijeme: 10:00

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, na postupak otvaranja ponuda te na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
1810-Odgovori-2024-02-29T10-20-13.html 2.57 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024