Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Nabava raznih sjedalica i stolaca

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Bagatelna nabava, Nabava roba
Datum zatvaranja: 16.2.2024.
Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Primorsko - goranske županije
Objavljeno u: Ostali izvori, 9.2.2024.
POZIV 
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu raznih sjedalica i stolaca za potrebe ordinacija DZ PGŽ u 2024. god. - sve Ispostave 
1.OPĆI PODACI 
1.1. Podaci o Naručitelju 
Naziv javnog naručitelja: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije 
Adresa sjedišta: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka 
Adresa za dostavu pošte i ponuda (ukoliko je propisana dostava ponuda u papirnom obliku): Krešimirova 52a, Rijeka, prizemlje - soba 18, pisarnica 
OIB: 20043484292 
MB: 040191585 
WEB: www.domzdravlja-pqz.hr 
e-mail: info@domzdravlja-pgz.hr 
tel. +385 51 666 001; fax: +385 51 337 405 
Naručitelj je u sustavu PDV-a. 
1.2. 
Osobe i službe zadužene za kontakt 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
Služba za kontakt: Služba / odjel za tehničke poslove i investicije 
Kontakt osoba: Milanka Banjanin, ing.građ. 
Tel:+ 385 051 666 040 
e-mail: milanka.banjanin@domzdravlja-pgz.hr 
Evidencijski broj nabave: JN-16-24/T 
Procijenjena vrijednost nabave: Iznos bez PDV-a: 8.000,00 EUR 
Vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma o nabavi: Ugovor o javnoj nabavi usluga. 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili naznaka da nema sukoba interesa: 
1. "MARONI" d.o.o. Rijeka, Mate Balote 11 
2. "SENSORY" d.o.o., Rijeka, Tići 7 
3. "RUMAT" d.o.o., Rijeka, Žrtava fašizma 1/1 
4. "VIKANO" d.o.o., Rijeka, Mirka Piškulića 7 
5. "MATES" d.o.o., Rijeka, Mate Balote 11 
6. "PLAVI PROSTOR" d.o.o., Zagreb, Selska cesta 136-138 
7. "RIJEČKI MOMENTUM" d.o.o., Rijeka, Karasova 7, 51000 Rijeka 
8. "LIMES NEKRETNINE" d.o.o. Krk, Brzac 57a, 51500 Krk 
9. "GRUPACIJA AMAMI", Udruga, Karasova 7, 51000 Rijeka 
2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
2.1. Opis predmeta nabave 
Nabava raznih sjedalica i stolaca za potrebe ordinacija DZ PGŽ u 2024. god. – sve Ispostave 
2.2. Količina predmeta nabave 

Predmet nabave u pogledu vrste i količine, specificiran je u Troškovniku prilog 4. i traženim uvjetima naznačenim u ovom Pozivu na dostavu ponuda. 
2.3. Mjesto izvršenja predmeta nabave: 
Ambulante Doma zdravlja PGŽ - Sve Ispostave 
2.4. Trajanje ugovora, rok izvršenja predmeta nabave 
Duljina trajanja ugovora: 45 dana 
Početak trajanja ugovora: odmah po obostranom potpisu ugovora. 
2.5. 
Rok, način i uvjeti plaćanja 
Isplatom na IBAN odabranog ponuditelja u roku do 60 dana od dana zaprimanja ispravnog računa (članak 12., stavak 2. ZFPPN, NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15,78/15). 
2.6. 
Rok valjanosti ponude: 60 dana 
2.7. 
Troškovnik 
Troškovnik čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda. 
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune, ukoliko ih je bilo. 
Ponuditelj mora ponuditi cijenu odnosno ispuniti svaku stavku troškovnika. Jedinična cijena stavke i ukupna cijena stavke, izražene u eurima, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 EUR ako određenu stavku neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge stavke iz troškovnika. 

3.OSNOVE ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
3.1. Obvezne osnove isključenja ponuditelja 
3.1.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
1. u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 
Naručitelj neće isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
3.2. Dokaz nepostojanja osnova za isključenje 
Nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3.1.1. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom koju dostavlja s ponudom. Prijedlog navedene izjave čini Prilog 2. ovog Poziva na dostavu ponuda. 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti vezane uz osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te traženu izjavu mora potpisati svaki član zajednice. 
Odredbe obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1.1. odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od ponuditelja zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 
4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDITELJA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 
4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (obavezno) 

Svaki ponuditelj mora biti pravno i poslovno sposoban. 
Kao dokaz ispunjenja ovog uvjeta, ponuditelj dostavlja izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja iz točke 4.3. ovog Poziva na dostavu ponuda - Prilog 3. 
4.2. Dokazi da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir 
Kao dokaz da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) iz točaka 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koju dostavlja s ponudom. Prijedlog navedene izjave čini Prilog 3. 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od odabranog ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi: 
Uvjet iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda - kao dokaz ispunjenja uvjeta profesionalne sposobnosti: izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, ne stariju od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave (u slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj može tražiti od svih članova zajednice da pojedinačno dokažu svoju pravnu i poslovnu sposobnost); 

5. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA TE SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I 
NACIN DOSTAVE PONUDE 
5.1. Općeniti navod 
Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi ili okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata. 
5.2. Sadržaj ponude 
Ponudbeni list - Prilog 1. (Zajednica ponuditelja - Prilog 1.A, Podugovaratelji - Prilog 1.B) Traženi dokazi sposobnosti iz točke 3. ovog Poziva - Prilog 2. 
Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva - Prilog 3. Troškovnik - Prilog 4. 
5.3. Način izrade i dostave ponude 
5.3.1. Ponuda u papirnatom obliku 
33 
Mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica, 
Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom,,ne otvaraj" 
Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena" ili „Dopuna". Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude 
Na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda: 
s naznakom: 
DOM ZDRAVLJA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Krešimirova 52a, 51000 Rijeka 
‚Usluga nabave raznih sjedalica i stolaca za potrebe ordinacija DZ PGŽ u 2024. god. – sve 
Ispostave 
Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja. 

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije iz točke 1.1. ovog Poziva (Krešimirova 52a, Rijeka - prizemlje - soba 18 - pisarnica). 
ili 
5.3.2. Ponuda u elektroničkom obliku 
Ponuda se predaje u elektroničkom obliku putem e-maila: milanka.banjanin@domzdravlja- pgz.hr 
• Ponuda u elektroničkom obliku treba sadržavati sve traženo iz točke 5.2. ovog Poziva Ponuda u elektroničkom obliku je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku ,,Izmjena“ ili „Dopuna". Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. 
6. OSTALI UVJETI POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 
6.1. Cijena ponude 
Cijena ponude mora biti izražena u eurima zaokružena na dvije decimale. 
Cijena ponude piše se brojkama. 
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave. 
Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude. 
6.2. Kriterij za odabir ponude 
Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponude bez PDV-a. 
6.3. Jezik i pismo ponude 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice. 
7. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA, ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI 
7.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka, pisarnica, soba 18, prizemlje 
ili 
putem elektroničke pošte, na način da se svi dokumenti skeniraju i pošalju na e-mail: 
milanka.banjanin@domzdravlja-pgz.hr 
LO 

Rok za dostavu ponuda je 16.02.2024. godine do 13:00 sati. 
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju ponuditeljima koji su ih dostavili. 
Ne provodi se javno otvaranje ponuda. 
7.2. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka 
Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 
7.3. Dostava obavijesti o odabiru ili poništenju 
Obavijest o odabiru ili poništenju naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način. 
8.DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠNJENJA I IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 
8.1. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda 
Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez otkrivanja identiteta ponuditelja. 
Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima: 
ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponuda, iako pravodobno zatražene od strane ponuditelja, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2) dana prije roka određenog za dostavu ponuda, 
ako je Poziv na dostavu ponuda značajno izmijenjen. 
Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za tri (3) dana. 
Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu ponuda. 
8.2. Pouka o pravnom lijeku 
Protiv obavijesti o odabiru ili poništenju koja će biti donesena u ovom postupku nije dopušteno izjaviti žalbu. 
8.3. Napomena 
Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava). 
 

https://domzdravlja-pgz.hr/2024/02/08/jn-16-24-t-nabava-raznih-sjedalica-i-stolaca-za-potrebe-ordinacija-dz-pgz-u-2024-god-sve-ispostave/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd.cgi?action=5&id=9edb0bebf00c1c5a011c4e97f3174826_1707475172597 0.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024