Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Organizacija višednevne izvanučioničke nastave - 8. razredi - Seget Donji

Kategorije: Turističke usluge, Usluge, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Sesvetska Sela
Objavljeno u: Ostali izvori, 9.2.2024.
 
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
 
Broj poziva 3/2024
 
1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke:
  Naziv škole:   OŠ Sesvetska Sela
  Adresa:       Letnička 5
  Mjesto:   10 360 Sesvete
  E-adresa na koju se dostavlja poziv: skola@os-sesvetska-sela-zg.skole.hr
2. Korisnici usluge su učenici:                         8. razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja:
  a) Škola u prirodi dana noćenja
  b) Višednevna terenska nastava 4 dana 3 noćenja
  c) Školska ekskurzija dana noćenja
  d) Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje, ime/imena države/država:
  a) Područje u Republici Hrvatskoj Seget Donji
  b) Država/e u inozemstvu   -----
5. Planirano vrijeme realizacije
(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):
3. rujna 6. rujna   2024.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika: Upisati broj: 99
  a) Predviđeni broj učenika 93 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
  b) Predviđeni broj učitelja 6                
  c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike 4
7. Plan puta: Upisati traženo:
  Mjesto polaska   Sesvetska Sela
  Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju: Seget Donji, Trogir, Split, Pakovo Selo
8. Vrsta prijevoza: Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:
  a) Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika  
X
  b) Vlak  
  c) Brod X
  d) Zrakoplov  
  e) Kombinirani prijevoz  
9. Smještaj i prehrana: Označiti s X ili dopisati traženo:
  a) Hostel  
  b) Hotel, ako je moguće:                                    X   
  ? bliže centru grada (Ime grada/gradova)
  ? izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza (Ime grada/gradova)
  ? nije bitna udaljenost od grada X               (Ime grada/gradova)
  c) Pansion  
  d) Prehrana na bazi polupansiona  
  e)
 
Prehrana na bazi punoga
pansiona
X (puni pansion + dodatni večernji putni obrok pri povratku zadnji dan)
  f)   Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu (npr. za učenike s teškoćama, zdravstvenim problemima ili posebnom prehranom i sl.)  Animacijski tim i program, medicinska sestra u smještajnom objektu.
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:
  a) Ulaznice za Paintball Park
  b) Sudjelovanje u radionicama  
   c) Turističkog vodiča za razgled grada Trogir, Split
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):
  a) posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na
putovanju u inozemstvu
 
X
  b) zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu  
  c) otkaza putovanja X
  d) troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti  
  e) oštećenja i gubitka prtljage  
12.        Dostava ponuda:
  Rok dostave ponuda je                      1.2.2024..                 godine  do    20:00    sati
        Razmatranje ponuda održat će se u školi dana 7. 2. 2024. u 19 :15                         sati
                             
 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu   odabrani   davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,
b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).
2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),
b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora .
Napomena:
1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:
a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,
b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.
2) Ponude trebaju biti:
a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,
b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.
3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.
4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).
5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.

http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/ponude


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Popis_agencija_koje_su_usle_u_uzi_krug_3_2024.pdf 302.86 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024