Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Organizacija višednevne izvanučioničke nastave - 7. i 8. razred, južna Dalmacija

Kategorije: Turističke usluge, Usluge, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Pirovac
Objavljeno u: Ostali izvori, 9.2.2024.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 

Broj poziva 

1./2024.

                 

1. Podaci o školi: 

Upisati tražene podatke:

Naziv škole: 

OSNOVNA ŠKOLA PIROVAC

Adresa: 

PUT ŠKOLE 10

Mjesto: 

PIROVAC

E-adresa na koju se dostavlja  

poziv:

/

2. Korisnici usluge su učenici: 

7. i 8. r. 

razreda

3. Tip putovanja: 

Uz planirano upisati broj dana i noćenja:

a) Škola u prirodi 

dana 

noćenja

b) Višednevna terenska nastava 

dana 

noćenja

c) Školska ekskurzija 

3 dana 

2 noćenja

d) Posjet 

dana 

noćenja

4. Odredište Upisati područje, ime/imena države/država:

a) Područje u Republici  

Hrvatskoj

JUŽNA DALMACIJA 

b) Država/e u inozemstvu 

/

5. 

Planirano vrijeme realizacije (predložiti u okvirnom terminu od  dva tjedna):

27. 

5. 

08. 

6. 

2024.

Datum 

Mjesec 

Datum 

Mjesec 

Godina

6. Broj sudionika: 

Upisati broj:

a) Predviđeni broj učenika 

32 

s mogućnošću odstupanja za  tri učenika

b) Predviđeni broj učitelja 

 

3

           

c) Očekivani broj gratis ponuda  za učenike

2

7. Plan puta: 

Upisati traženo:

Mjesto polaska 

Pirovac

Imena mjesta (gradova i/ili naselja)  koja se posjećuju:

Orebić 

Dubrovnik  

Korčula 

NP Mljet

8. Vrsta prijevoza: 

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:

a) Autobus koji udovoljava  

zakonskim propisima za  

prijevoz učenika

x

b) Vlak

 

c) Brod 

x

d) Zrakoplov

 

e) Kombinirani prijevoz

 

9. Smještaj i prehrana: 

Označiti s X ili dopisati traženo:

a) Hostel

 

b) Hotel, ako je moguće: 

x min. 3***

?bliže centru grada

 

?izvan grada s mogućnošću  

korištenja javnog prijevoza 

(Ime grada/gradova)

?nije bitna udaljenost od grada 

c) Pansion

 

d) Prehrana na bazi  

polupansiona 

x

e) Prehrana na bazi punoga

 
 

pansiona

 

f) Drugi zahtjevi vezano uz  

smještaj i/ili prehranu 

3 dodatna ručka svaki dan putovanja

10. U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja,  nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca,  grada, radionice i sl.:

a) Ulaznice za 

Dubrovačke zidine, Knežev dvor, ljekarna  Male braće 

Meštrovićev mauzolej obitelji Račić, Rodna  kuća Vlaha Bukovca, NP Mljet, kuća Marka  Pola

b) Sudjelovanje u radionicama

 

c) Turističkog vodiča za razgled  grada 

(X ) Dubrovnik, Korčula, Mljet

11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: 

Traženo označiti s X ili  

dopisati (za br. 12):

a) posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju u inozemstvu

x

b) zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i  boravka u inozemstvu

 

c) otkaza putovanja 

x

d) troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u  slučaju nesreće i bolesti

 

e) oštećenja i gubitka prtljage

 

12. Dostava ponuda:

Rok dostave ponuda je 

29.1.2024. POŠTOM NA ADRESU ŠKOLE

Razmatranje ponuda održat će se u školi dana 

5.2.2024.

 
 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid: 

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje  djelatnosti turističke agencije, 

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja  nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis  turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam). 

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid: a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu), 

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim  ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica). 

Napomena: 

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati: 

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima, 

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine. 

2) Ponude trebaju biti: 

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim  propisima

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika. 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se  postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika. 

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u  kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela,  hostela i dr.). 

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.http://os-pirovac.skole.hr/izvanu_ioni_ka_nastava?news_hk=5414&news_id=968&mshow=827#mod_news


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Poziv_agencijama_na_predstavljanje-_visednevni_izlet.docx 13.40 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024