Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Prodaja nekretnina

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Ostala prodaja, Prodaja nekretnina, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: Grad Gospić
Objavljeno u: Ostali izvori, 9.2.2024.
NATJEČAJ 
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića 
I. PREDMET PRODAJE 
Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Gospića, upisane u z.k. ul. 1153 k.o. Gospić označene kao: 
k.č.br. 2612, koja se sastoji od KUĆE br. 13 površine 64 m2 i DVORIŠTA površine 408 m2 ukupne površine 472 m2, 
k.č.br. 2613, koja se sastoji od ORANICE VRTA ukupne površine 629 m2. 
Predmetne nekretnine nalaze se u Gradu Gospiću, u Smiljanskoj ulici. U naravi, riječ je o k. č. 2612 k.o. Gospić na kojoj je položen stambeni objekt kućnog broja 13, dok k.č. 2613 k.o. Gospić predstav- lja uvučeni stražnji dio, vrt spomenutog stambenog objekta, te se u cijelosti nalaze unutar zone mješo- vite namjene (pretežito stambena-M1). 
II. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE 
Nekretnine koje su predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda - pisanim javnim nadmetanjem. Ovaj natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama i web stranicama Grada Gospića www.gospic.hr 
III. KUPOPRODAJNA CIJENA NEKRETNINA 
Ukupna početna kupoprodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje iznosi: 
NEKRETNINE 
k. č. br. 2612 i 2613 k.o. Gospić 
POČETNI IZNOS KUPOPRODAJNE CIJENE 
76.600,00 € 
Sve troškove oko prijenosa vlasništva u cijelosti snosi kupac, kao i nadoknadu troškova izrade elabo- rata procijene nekretnine; 
IV. JAMČEVINA 
Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 7.660,00 eur 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Gospića, i to: IBAN HR4323900011813000004 model 68 poziv na broj 7757- OIB ponuditelja, sa svrhom doznake,,Jamčevina za natječaj“ Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. 
V. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU 
Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju: 
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije; 
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici 
Europske unije; 
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano Glavom 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17). 
VI. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI: 
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web 
stranici Grada Gospića: www.gospic.hr), 
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske, 
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci), 
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, 
5. potvrda o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema: gradskom proračunu (potvrda Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Gospića), koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja, 
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u 
slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj. 
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. 
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima. 
VII. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke III. ovog natječaja. 
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, a i u drugim uvjetima iz natječaja su dali iste ponude, usmenim nadmetanjem između tih natjecatelja će se utvrditi najpovoljnija ponuda. 
VIII. 
SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE 
Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće Grada Gospića donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 15 dana od saznanja da je proglašen najpovoljnijim ponuditeljem, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. 
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljeno zemljište platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Gospića. 
Prodavatelj izdaje kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene. 
IX. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA 
Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Grada Gospića: www.gospic.hr. 
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Gospića,(ured br. 37) na adresu: 
GRAD GOSPIĆ, 
Budačka 55, 53000 Gospić 
"Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića - ne otvaraj" 
Natjecatelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda na sjednici Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika). 
Datum i vrijeme otvaranja ponuda objavit će se naknadno na službenim stranicama Grada Gospića; 
X. ZAVRŠNE ODREDBE 
Grad Gospić, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i smo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. 
Grad Gospić s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. 
Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU)2016/679 EUROPSKOG 

PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 94/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); 
Sve dodatne informacije vezane za Javni natječaj i pregled nekretnina mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 14, Gospić, i na telefon: 053/658-801. 
GRAD GOSPIĆ 
Gradonačelnik 
Karlo Starčević 
COSPIC 
NIK 
ZUPANIJA 
PRADON 
KO SENJSKA 

 

https://gospic.hr/gospic/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-grada-gospica-2/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
OBAVIJEST-PONUDITELIMA-nekretnina.pdf 168.61 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024