Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice augusta cesarca u vukovaru

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 9.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F5-0048363Dodatak Službenom list                             u Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naruč itelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2 95863787953

Poštanska adresa: JANA BATE 4

Mjesto: VUKOVAR

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 32010

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt:

Telefon: +385 32424736

E-pošta: domagoj.sisic@vgv.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vgv.hr

Adresa profila kupca:

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

.               Službeni naziv:

              Nacionalni registracijski broj: 2

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Int ernetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F5-0048363

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (UR L)

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:   

                                                      

                                                    

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju s e podnijeti

elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu:

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na:

 

I. 6 ) Glavna d                             jelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i to plinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjelja k II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv: IZGRADNJA KANALIZACIJE U DIJELU ULICE AUGUSTA CESARCA U VUKOVARU

Referentni broj: 2 MV-RA 16/23

II.1.2) Glavna CPV oznaka:    45232410        Dodatna CPV oznaka: 1, 2

II.1.3) Vrsta ugovora  Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: IZGRADNJA KANALIZACIJE U DIJELU ULICE AUGUSTA CESARCA U VUKOVARU

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 360.247,62 Valuta EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe  da  ne

Ponude se mo gu podnijeti za sve grupe  najveći broj grupa:    samo jednu grupu

? N ajveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:

? N aručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2 IZGRADNJA KANALIZACIJE U DIJELU ULICE AUGUSTA CESARCA U VUKOVARU                                        Grupa b r.: 2 1   

II.2.2 ) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45232410      Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR              Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima ; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog )

IZGRADNJA KANALIZACIJE U DIJELU ULICE AUGUSTA CESARCA U VUKOVARU

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Trajanje dodatnog jamstvenog roka

10 bodova

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        90 bodova

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriter iji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  360.247,62 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajan je ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: ili Trajanje u danima: 270  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: •ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi) Naručitelj može, sukladno članku 263. ZJN, prije donošenja odluke u postupku javne nabave male vrijednosti, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove točke 4.1.1. dostavi ažuriran popratni dokument i to: ?izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

?   K riteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

?   K riteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

?                 U govor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

?   I zvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Ograničeni postupak

Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

?   N abava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

?   N abava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

? D inamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  K orištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  P rovodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

I V .1.8) P odaci o Spo r azumu o j a vnoj nab a vi ( G P A )

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi da ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 11.12.2023      Lokalno vrijeme: 11:00:00

I V . 2 . 3 ) Procijenjen i datu m slanj a poziv a n a dostav u ponud a il i n a sudjelovanj e odabrani m natjecateljim a 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  

ili Trajanje u mjesecima: (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 11.12.2023 Lokalno vrijeme: 11:00:00   Mjesto: Vodovod grada Vukovara d.o.o. Jana Bate 4, 32010 Vukovar

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati. da ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

? Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

? Prihvaćaju se elektronički računi

? Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 16.11.2023

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

              Broj objave: 2023/S 0F5-0048363 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-2024-02-09T11-21-00.pdf 572.55 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Službena bilješka opravdana odsutnost-2024-02-09T11-21-06.pdf 32.39 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Prilozi uz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-2024-02-09T11-21-40.rar 6,843.61 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Odluka o odabiru-2024-02-09T11-20-09.pdf 108.63 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024