Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Strani znanstveni časopisi za potrebe dijela knjižnica PMF - a za 2024. godinu, prema grupama

Kategorije: Tisak, izdavaštvo i grafičke usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Objavljeno u: Narodne novine, 9.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F2-0050881

 Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Nacionalni registracijski broj : 2 28163265527

Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a

Mjesto: ZAGREB

NUTS kod: HR050

Poštanski br oj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ured nabave

Telefon: +385 14606041/+385 14606023

E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr

Telefaks:

Internetska (-e) adresa( - e):

Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr

Adresa prof ila kupca: www.pmf.unizg.hr

Ostali naručite lji u slučaju zajedničke nabave

  Službeni naziv:                                                                                                                  Nacion alni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3 ) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F2-0050881

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi  

              na drugoj adresi:                

                     

                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje mor aju se podn i jeti

              elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              n a prethodno na vedenu adresu

              na sljedeću adresu :

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na :

 

 

 

 

I.4 ) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ur ed

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5 ) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Obrana

Socijalna skrb

 

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost :

Zdravstvo

 

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv: STRANI ZNANSTVENI ČASOPISI ZA POTREBE DIJELA KNJIŽNICA PMF-a ZA 2024. GODINU, prema grupama

Referentni broj: 2 005M-PMF/23

 
 

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 22213000

Dodatna CPV oznaka : 1, 2

 
 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

 
 

II.1.4) Kratak opis: Strani znanstveni časopisi za potrebe dijela knjižnica PMF-a za 2024. godinu, po grupama: GRUPA 1. – Znanstveni časopisi za potrebe Središnje matematičke knjižnice GRUPA 2. – Znanstveni časopisi za potrebe Središnje geografske knjižnice GRUPA 3. – Znanstveni časopisi za potrebe Središnje knjižnice za fiziku GRUPA 4. – Znanstveni časopisi za potrebe Središnje biološke knjižnice Strani znanstveni časopisi se nabavljaju za potrebe dijela knjižnica PMF-a za 2024. godinu, u tiskanom obliku kao i pristup elektroničkim inačicama časopisa, osim za grupu 3. za koju se časopisi nabavljaju samo putem on line pristupa.

 
 

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 37.658,84   Valuta: EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

 
 

II.1.6 ) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponud e se mogu podnijeti za sve grupe najveći broj grupa:    samo za jednu grupu

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

 

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Znanstveni časopisi za potrebe Središnje matematičke knjižnice                   Grupa b r. : 2 1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   22213000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR050   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Matematički odsjek PMF-a, Zagreb, Bijenička cesta 30

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava dijela stranih znanstvenih časopisa i to za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine, dio časopisa u on-line obliku: za Grupu 1. - IP adrese 1. - 92.84.105.* 161.53.8.* 161.53.29.* Časopisi iz Priloga II. Troškovnika za predmetnu grupu dolaze u kompletu za cijelu godinu, te se Ponuditelj obvezuje osigurati isporuku svih brojeva svakog kompleta časopisa po popisu iz Priloga II. Troškovnika, za pretplaćeno razdoblje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Dodatna funkcionalna svojstva

10 bodova (10%)

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90 bodova (90%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  30.840,00 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.01.2024   / Završetak:  31.05.2025

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obaju ugovornih snaga

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Znanstveni časopisi za potrebe Središnje geografske knjižnice                   Grupa b r. : 2 2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   22213000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR050   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Geografski odsjek PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 19

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava dijela stranih znanstvenih časopisa i to za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine. Časopisi iz Priloga II. Troškovnika za predmetnu grupu dolaze u kompletu za cijelu godinu, te se Ponuditelj obvezuje osigurati isporuku svih brojeva svakog kompleta časopisa po popisu iz Priloga II. Troškovnika, za pretplaćeno razdoblje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Dodatna funkcionalna svojstva

10 bodova (10%)

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90 bodova (90%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.159,61 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.01.2024   / Završetak:  31.05.2025

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obaju ugovornih strana.

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Znanstveni časopisi za potrebe Središnje knjižnice za fiziku                   Grupa b r. : 2 3

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   22213000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR050   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Fizički odsjek PMF-a, Zagreb, Bijenička cesta 32

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava dijela stranih znanstvenih časopisa (u daljnjem tekstu: časopisi) i to za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine, isključivo u on-line obliku: za Grupu 3. - IP adrese 161.53.132.* i 161.53.6-7.*, platni razred Tier 2; Ponuditelj se obvezuje osigurati pristup svim brojevima časopisa po popisu iz Priloga II. Troškovnika, za pretplaćeno razdoblje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Dodatna funkcionalna svojstva

10 bodova (10%)

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90 bodova (90%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  5.535,23 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.01.2024   / Završetak:  31.12.2024

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obaju ugovornih strana

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Znanstveni časopisi za potrebe Središnje biološke knjižnice                   Grupa b r. : 2 4

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   22213000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR050   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Biološki odsjek PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 20

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava dijela stranih znanstvenih časopisa i to za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine. Časopis iz Priloga II. Troškovnika za predmetnu grupu dolazi u kompletu za cijelu godinu, te se Ponuditelj obvezuje osigurati isporuku svih brojeva svakog kompleta časopisa po popisu iz Priloga II. Troškovnika, za pretplaćeno razdoblje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Dodatna funkcionalna svojstva

10 bodova (10%)

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90 bodova (90%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  124,00 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.01.2024   / Završetak:  31.05.2025

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obaju ugovornih strana

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1 .1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dostavlja se ispunjeni eESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar, za ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente: - odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Smatra se da su dokazi iz članka 265. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave. Odgovornost je odabranog ponuditelja da tijekom trajanja ugovora o nabavi kontinuirano osigurava pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti. U slučaju da tijekom izvršenja ugovora nadležno tijelo utvrdi obavljanje neregistrirane djelatnosti u smislu Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011 i 66/2019) i ostalih pratećih propisa iz navedenog područja, Naručitelj će raskinuti ugovor o nabavi

 

III.1 .2) Ekonomska i f inancijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III. 1 .3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III .1 .5 ) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                             

III.2 ) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2 .1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3 ) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

I V.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

        Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

        Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

      Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

IV.1.4 ) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

 

IV.2 ) Administrativni podaci

IV. 2 .1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10.01.2024    Lokalno vrijeme: 12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje : 1

Hrvatski

 

IV.2 .6 ) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)  

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10.01.2024 Lokalno vrijeme:  12:00:00 Mjesto: PMF, Horvatovac 102A

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 1. Anđelka Budimir, dipl. iur. 2. Sandra Požar, dipl. soc. 3. Dijana Grgurić, dipl.ing. (zamjena Sandro Pačarić, mag.iur.), ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave 4. Magdalena Sokić Peh, bacc. admin. publ. (zamjena Vlatka Malinović, mag. admin. publ.), ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave.  

 

 

Odjeljak V I : Dopunski podaci

VI.1 ) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: + 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: + 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3 ) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite : Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (www.dkom.hr). Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba). Žalba koja nije dostavljena sukladno navedenom će se odbaciti. Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a. Žalba se izjavljuje u skladu s člankom 405. i u roku sukladno članku 406. ZJN 2016. Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 01.12.2023

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                             Broj objave: 2023/S 0F2-0050881

12 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-2024-02-09T10-13-12.pdf 1,191.03 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Odluka o odabiru-grupa 3-2024-02-09T10-11-43.pdf 189.07 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Odluka o odabiru-grupa 1-2024-02-09T10-10-35.pdf 142.34 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Odluka o odabiru-grupa 2-2024-02-09T10-11-05.pdf 142.49 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Odluka o odabiru-grupa 4-2024-02-09T10-12-23.pdf 142.54 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Mišljenje povjerenstva za tehničke specifikacije-2024-02-09T10-13-30.pdf 79.08 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024