Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na područjima obuhvaćenim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030

Kategorije: Geodetske usluge, Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 17.2.2024.
Nadmetanje raspisao: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Objavljeno u: Narodne novine, 9.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F2-0050594

 Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Nacionalni registracijski broj : 2 84891127540

Poštanska adresa: GRUŠKA 20

Mjesto: ZAGREB

NUTS kod: HR

Poštanski br oj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ana Cigula

Telefon: +385 16165432

E-pošta: nabava@dgu.hr

Telefaks:

Internetska (-e) adresa( - e):

Glavna adresa: https://dgu.gov.hr/

Adresa prof ila kupca:

Ostali naručite lji u slučaju zajedničke nabave

  Službeni naziv:                                                                                                                  Nacion alni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3 ) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F2-0050594

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi  

              na drugoj adresi:                

                     

                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje mor aju se podn i jeti

              elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              n a prethodno na vedenu adresu

              na sljedeću adresu :

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na :

 

 

 

 

I.4 ) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ur ed

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5 ) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost :

Zdravstvo

 

geodetski i katastarski poslovi

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv: Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na područjima obuhvaćenim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.

Referentni broj: 2 19/23 Ev-V

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 71355000

Dodatna CPV oznaka : 1, 2

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na područjima obuhvaćenim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. U sklopu ovog zadatka potrebno je obaviti prikupljanje prostornih podataka na predmetnim područjima korištenjem bespilotnih letjelica, provesti obradu snimaka prikupljenih bespilotnim letjelicama, te izraditi definirane proizvode temeljem tih snimanja za višenamjensku svrhu i uporabu. Predmet zadatka obuhvaća ukupno 31.929,00 hektara i ciljano je usmjeren samo na građevinska područja obuhvaćena višegodišnjim programom katastarskih izmjera.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 280.000,00   Valuta: EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6 ) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponud e se mogu podnijeti za sve grupe najveći broj grupa:    samo za jednu grupu

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na građevinskim područjima obuhvaćenim višegodišnjim programom katastarskih izmjera. Površina zadatka je 17.218 ha                   Grupa b r. : 2 1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   72267000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

1. Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na građevinskim područjima obuhvaćenim višegodišnjim programom katastarskih izmjera. Površina zadatka je 17.218 ha

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka

70 %

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         30 %

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  150.000,00 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na građevinskim područjima obuhvaćenim višegodišnjim programom katastarskih izmjera. Površina zadatka je 14.711 ha                   Grupa b r. : 2 2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   71355000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova , robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na građevinskim područjima obuhvaćenim višegodišnjim programom katastarskih izmjera. Površina zadatka je 14.711 ha

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka

70 %

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         30 %

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  130.000,00 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje n atjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1 .1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Za potrebe preliminarnog utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ESPD obrazac, i obvezan je ispuniti podatke sukladno uputama u ESPD-u koji se odnose na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelja: *ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI Naručitelj će, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente. Gospodarski subjekt dužan je dostaviti: - Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Sposobnost iz ove točke dokumentacije o nabavi dokazuju ponuditelj i svi članovi zajednice ponuditelja.

III.1 .2) Ekonomska i f inancijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III. 1 .3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III .1 .5 ) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                             

III.2 ) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2 .1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi usluge u pisanom obliku u roku 90 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Sve usluge koje su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvršavati u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te sukladno važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave. Ako nakon dodjele ugovora, tijekom pružanja usluga, bude iznimno nužno potrebno zamijeniti tehničkog stručnjaka kojeg je osigurao odabrani ponuditelj (uslijed bolesti, smrti, duže odsutnosti stručnjaka i slično), odabrani ponuditelj će bez odlaganja, organizirati zamjensku osobu minimalno istih kvalifikacija i sposobnosti traženih ovom Dokumentacijom o nabavi, što će dokazati dostavljanjem životopisa i drugih dokumenata na pregled Naručitelju. Novi stručnjak mora posjedovati kvalifikacije istovjetne onima prethodno nuđenog stručnjaka u smislu ostvarivanja istog ili većeg broja bodova. U protivnom će se smatrati da ponuditelj više nije sposoban pružati usluge predmeta nabave svojom krivnjom te će isto biti razlog za raskid ugovora. Odabrani ponuditelj neće angažirati zamjensku osobu prije odobrenja Naručitelja. Ukoliko predložena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, odabrani ponuditelj će predložiti drugu osobu. U svrhu čuvanja povjerljivosti informacija i podataka vezanih za izvršenje usluga iz ugovora o javnoj nabavi, Naručitelj i Odabrani ponuditelj potpisuju Ugovor o povjerljivosti koji čini sastavni dio ugovora o javnoj nabavi. Tijekom provedbe usluga obvezno je pridržavanje svih dijelova Provedbene uredbe (EU) 2019/947 o pravilima i postupcima za rad bespilotnih sustava te Delegirane Uredbe (EU) 2019/945 o sustavima bespilotnih zrakoplova i operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja. Na pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka javne nabave, a koja nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivat će se ZJN 2016, te drugi propisi koji se izravno odnose na postupak javne nabave. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ovoga Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

III.2.3 ) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

I V.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

        Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

        Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

      Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

IV.1.4 ) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

 

IV.2 ) Administrativni podaci

IV. 2 .1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09.01.2024    Lokalno vrijeme: 09:30:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje : 1

Hrvatski

IV.2 .6 ) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:

ili Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)  

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 09.01.2024 Lokalno vrijeme:  09:30:00 Mjesto: Zagreb, Gruška 20

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:  

 


Odjeljak V I : Dopunski podaci

VI.1 ) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: + 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: + 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3 ) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite : Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba). Žalba koja nije dostavljena sukladno navedenom odbacit će se. Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Rok za izjavljivanje žalbe je DESET dana od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 30.11.2023

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                             Broj objave: 2023/S 0F2-0050594

10 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
27_Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_snimanje iz zraka-2024-02-09T09-49-19.pdf 378.97 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Analitički prikaz_Snimanje iz zraka grupa 1-2024-02-09T09-49-35.pdf 770.03 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Prilozi zapisniku-2024-02-09T09-55-08.7z 6,287.44 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.
Analitički prikaz_Snimanje iz zraka grupa 2-2024-02-09T09-49-52.pdf 769.64 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024