Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Koncesija za korištenje uredskih prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče)

Kategorije: Poslovni prostori, Koncesije na pomorsko dobro, Davanje i uzimanje u zakup, Koncesije
Datum zatvaranja: 2.1.2024.
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PLOČE
Objavljeno u: Narodne novine, 1.12.2023.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 01K-0050563

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  LUČKA UPRAVA PLOČE

OIB:  98749709951

Poštanska adresa:  Trg kralja Tomislava 21

Mjesto:  Ploče

Poštanski broj:  20340

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Lučka uprava Ploče, Odjel za koncesije, opće, pravne i kadrovske poslove  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Marijan Mikulić

Telefon:  +385 20414534

E-pošta:  marijan.mikulic@ppa.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) https://www.ppa.hr/hr/

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+01K-0050563

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Koncesija za korištenje uredskih prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče)

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

 

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Ulazni terminal luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče)

NKPJS kod

HR037

 

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Lučka uprava Ploče izgradila je Ulazni terminal luke Ploče, za koji je i dobila uporabnu dozvolu u travnju 2019. godine. U svrhu unapređenja poslovanja cjelokupne lučke zajednice, u sklopu Ulaznog terminala predviđeni su uredi Carinske uprave, Granične policije, Lučke uprave, uredi namijenjeni za otpremnike, pomorske agente i ostale koncesionare, kao i razne popratne djelatnosti, kao što su ugostiteljske djelatnosti, mjenjačnica i sl.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Raspisuje se natječaj u svrhu davanja koncesije za korištenje uredskih prostora na Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče) u ukupnoj površini do 399,20 m2.

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 287.424,00

Valuta: EUR

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

   

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum:  02.01.2024                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 02.01.2024      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  U uredskim prostorima Lučke uprave Ploče u Zgradi ulaznog terminala luke Ploče na adresi Glavna cesta 2., Ploče.

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

. - izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana; - račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave; - podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte; - podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana; - izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti; - izjavu da ponuditelj raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije, - izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao; - izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta; - izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

 

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

. -podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte; -podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

 

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

. -izjavu da ponuditelj raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije.

 

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

.

 

 

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

               

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

Kriteriji

Značaj

.

 

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 663,61 EUR u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 02.01.2024                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  30.11.2023   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)     

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

Službeni naziv:         OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

 

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Standardni obrazac K01:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Broj objave: 2023/S 01K-0050563

                            9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
1. Odluka o javnom prikupljanju ponuda koncesija uredski prostori.pdf 1,000.16 KB Zadnja promjena objave u NN: 30.11.2023. 8:21
2. Dokumentacija za nadmetanje - uredski prostori - ver 4 (2).docx 64.67 KB Zadnja promjena objave u NN: 30.11.2023. 8:21
2.1. Grafički prikaz - I. kat.pdf 4,137.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 30.11.2023. 8:21
2.2. Grafički prikaz - prizemlje.pdf 3,976.86 KB Zadnja promjena objave u NN: 30.11.2023. 8:21

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024