Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 793 909

Obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkinga

Kategorije: Koncesije na pomorsko dobro, Koncesije
Datum zatvaranja: 18.12.2023.
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Objavljeno u: Narodne novine, 15.11.2023.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 01K-0048021

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

OIB:  16023498983

Poštanska adresa:  DRAGA 14

Mjesto:  ŠIBENIK

Poštanski broj:  22000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Lučka uprava Šibensko-kninske županije  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Nikolina Aras

Telefon:  +385 22219852

E-pošta:  nikolina.aras@luskz.hr

Telefaks:  +385 22219863

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.luskz.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo) www.luskz.hr

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+01K-0048021

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkinga

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

 

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: lučko područje Gradske luke Šibenik- lučki bazen: uvala Vrnaža

NKPJS kod

HR034

 

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Gospodarsko korištenje na lučkom području Gradske luke Šibenik- lučki bazen: uvala Vrnaža u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga na katastarskoj čestici broj 38072 k.o. Šibenik ukupne površine 801 m2

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  6

  sukladno Zakonu o koncesijama

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

ukupna površina lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi 801 m2

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 290.822,40

Valuta: EUR

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  sukladno odredbi članka 68. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/2017, 107/2020) i članka 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/2023).  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

sukladni Dokumentaciji za nadmetanje

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum:  18.12.2023                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Draga 14, 22000 Šibenik

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 18.12.2023      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Draga 14, 22000 Šibenik

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

. izjava ponuditelja o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 24. Zakona o koncesijama

. izjava ponuditelja o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 25. Zakona o koncesijama

. izvadak iz sudskog registra, trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija

 

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

. podaci o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte

. podatci o solventnosti (BON 2 /SOL-2) ili drugi dokument izdan od bankarskih ili financijskih institucija

glavni račun gospodarskog subjekta ne smije biti u blokadi u proteklih šest mjeseci više od 15 dana

 

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

. Popis ugovora mora sadržavati naziv predmeta usluge, period usluge i naziv druge ugovorne strane

minimalno 1 ugovor

 

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

1 . Potvrda Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, ne starije od 30 dana

2 . izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao (PRILOG 1), a u slučaju da nije imao koncesiju ili Izjavu da do sada nije imao zaključen nijedan ugovor o koncesiji

3 . izjavu da li je ponuditelju u pet godina koje prethode danu podnošenja ponude odnosno zahtjeva nije oduzimana koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sukladno članku 56. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

 

 

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

               

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

Kriteriji

Značaj

. ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

40,00

. ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

40,00

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

20,00

 

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  -jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 3.1.11. Dokumentacije za nadmetanje - jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji sukladno 3.1.12. Dokumentacije za nadmetanje

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 18.12.2023                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Draga 14, 22000 Šibenik

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:   Hrvatska

E-pošta:  nikolina.aras@luskz.hr

Telefon:  +385 22219852

Internetska adresa: (URL)  www.luskz.hr

Telefaks:  +385 22219863

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  14.11.2023   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)     

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

Službeni naziv:         OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

 

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Standardni obrazac K01:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Broj objave: 2023/S 01K-0048021

                            8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija za nadmetanje Vrnaža.pdf 536.78 KB Zadnja promjena objave u NN: 14.11.2023. 13:36
Obavijest o namjeri davanja koncesije.pdf 143.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 14.11.2023. 13:36

<< Nazad


Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (09-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2023