Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 750 919

Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 26.10.2022.
Nadmetanje raspisao: Grad Mursko Središće
Objavljeno u: Narodne novine, 21.9.2022.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  Grad Mursko Središće

OIB:  10835908515

Poštanska adresa:  Trg bana Josipa Jelačića 10

Mjesto:  Mursko Središće

Poštanski broj:  40315

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Ured Grada Mursko Središće  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada Mursko Središće

Telefon:  +385 040370782

E-pošta:  miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.mursko-sredisce.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2022/S+01K-0037122

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

 

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Područje Grada Mursko Središće: Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina, Sitnice

NKPJS kod

HR061

 

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  10

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Dimnjačarske usluge/poslovi propisani su u Cjeniku

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 2.800.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 26.10.2022                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 26.10.2022      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Prostorije gradske uprave na adresi: Mursko Središće, Trg braće Radića 4

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

1 . Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku :1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.),- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), b) korupciju, na temelju – članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.),– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),c) prijevaru, na temelju – članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.),– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju – članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.),– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.),– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.), – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),2.- ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - Izjavu gospodarskog subjekta kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. Dokumentacije (Prilog 2) koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, a koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije).

2 . Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku :ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedena osnove za isključenje a koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije).

3 . Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije bit starija od 30 dana računajući od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana dostavljaju uz ponudu svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u ponudi.

4 . Ponuditelj mora zapošljavati barem jednog dimnjačara sa položenim majstorskim ispitom.Ponuditelj prilaže ponudi popis djelatnika koji će sudjelovati u pružanju usluge koji sadrži podatke o izobrazbi, radnom stažu i stručnoj spremi, te navod da ima zaposlenu osobu koja je položila majstorski ispit za dimnjačara. Kao dokaz mora priložiti presliku potvrde o položenom majstorskom ispitu za dimnjačara odnosno rješenje o stjecanju majstorskog statusa. Ponuditelj time dokazuje da je u mogućnosti izvršiti uslugu jer posjeduje ljudske kapacitete, odnosno stručne ljude za pružanje usluge.

5 . Ponuditelj mora imati na raspolaganju barem jednog dimnjačara koji se može odazvati u hitnim slučajevima na poziv vatrogasne službe, upravitelja zgrade ili drugog korisnika u roku od sat vremena od poziva.Dokazivanje sposobnosti: Izjava ponuditelja.

6 . Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2021, 2020, 2019.) uredno pružio usluge iste ili slične predmetu nabave, kako slijedi: - Najmanje 1 (jednu) do najviše 4 (četiri), usluge iste ili slične predmetu nabave. Kumulativna vrijednost izvršenih usluga bez PDV-a mora biti minimalno jednaka ili veća od 280.000,00 kn (bez PDV-a).Dokaz: Popis glavnih usluga istih ili sličnih predmetu nabave pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini koji sadržava predmet usluga, vrijednost usluga (iznos u kunama s naznakom da se radi o iznosu bez PDV-a), datum i naziv druge ugovorne strane. Naručitelj ima pravo izravno od druge ugovorne strane provjeriti istinitost navoda iz Popisa.

 

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

1 . Ponuditelj dostavlja Potvrdu Grada Murskog Središća o podmirenim svim obvezama prema Gradu Murskom Središću, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.Uvjete financijske sposobnosti dostavlja uz ponudu ponuditelj za sebe ili za gospodarski subjekt na koji se oslanja ili član zajednice gospodarskih subjekta, ovisno o tome tko dokazuje tu sposobnost.

Financijske obveze prema Gradu Mursko Središće trebaju biti u cijelosti ispunjene

 

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

1 . Ponuditelj dostavlja izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora i iz koje je vidljivo da minimalno raspolaže sa sljedećim alatima, uređajima i tehničkoj opremi: - analizator dimnih plinova, - detektor povrata dimnih plinova, - dimna patrona za mjerenje nepropusnosti dimnjaka, - fotoaparat, - garnitura osnovnog dimnjačarskog alata, - kamera za snimanje unutarnjih stijenki dimnjaka s mogućnošću pohrane snimke, - oprema za rad na visini (opasač s konopom), - prijevozno sredstvo, - uređaj za mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru, - uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka, - uređaj za mjerenje potlaka i pretlaka u dimnjaku, - uređaj za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla, - usisavač za vađenje čađe, - visokotlačni perač za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla Uvjete tehničke sposobnosti dostavlja uz ponudu ponuditelj za sebe ili za gospodarski subjekt na koji se oslanja ili član zajednice gospodarskih subjekta, ovisno o tome tko dokazuje tu sposobnost.

Ponuditelj mora raspolagati svim alatima, uređajima i tehničkom opremom iz točke 4.2.2. Dokumentacije za nadmetanje

 

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

1 .

 

 

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o koncesijama, Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

Kriteriji

Značaj

Kriterij (K1): najviša ponuđena godišnja naknada za koncesiju.a) Kriterij (K1): najviša ponuđena godišnja naknada za koncesiju – 40% boduje se na način da se:- ponuđeni iznos od 40.000,00 kn boduje sa 50 bodova,- ponuđeni iznos od 40.001,00 kn do 45.000,00 kn boduje sa 60 bodova,- ponuđeni iznos od 45.001,00 kn do 50.000,00 kn boduje sa 70 bodova,- ponuđeni iznos od 50.001,00 kn do 55.000,00 kn boduje sa 85 bodova,- ponuđeni iznos preko 55.000,00 kn boduje sa 100 bodova.

40,00

2 . Kriterij (K2): najniži ukupan iznos dimnjačarskih usluga iz Cjenika.b) Kriterij (K2): najniži ukupan iznos dimnjačarskih usluga iz Cjenika – 60% boduje se na način da se:- najniži ukupan iznos navedenih stavki cijene ponude boduje sa 100 bodova,- do 5% viši ukupan iznos navedenih stavki od najnižeg boduje se sa 80 bodova,- od 5,01% do 10 % viši ukupan iznos navedenih stavki od najnižeg boduje se sa 60 bodova,- od 10,01% do 15% viši ukupan iznos navedenih stavki od najnižeg boduje se sa 40 bodova,- preko 15% viši ukupan iznos navedenih stavki od najnižeg boduje se sa 20 bodova.

60,00

 

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna). Ponuditelj daje novčani polog uplatom na račun Davatelja koncesije IBAN broj: HR8223400091827600003, Poziv na broj: HR68, Model: 7706 - OIB uplatitelja, s naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude -Koncesija za dimnjačarske poslove“.Ponuditelj mora dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Ponuditelj koji kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje novčani polog, u ponudi treba navesti IBAN, model i poziv na broj s kojim će Davatelj koncesije izvršiti povrat novčanog pologa. Davatelj koncesije naplatit će garanciju u cijelosti u punom iznosu, odnosno zadržati uplaćeni iznos pologa ukoliko Ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njene valjanosti, dostavi neistinite dokaze sposobnosti; ne dostavi valjano jamstvo za ispunjenje ugovora o koncesiji; ne prihvati ispravak računske pogreške. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude mora iznositi najmanje sukladno roku valjanosti ponude. U slučaju isteka roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Davatelj koncesije će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu prema kriteriju odabira u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji, odnosno dostave jamstva za provedbu ugovora o koncesiji.2.Jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji: Jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji - ponuditelji ponudi prilažu Izjavu kojom potvrđuju da će najkasnije na dan sklapanja Ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz ugovora (uključujući i obvezu za redovno plaćanje ugovorene koncesijske naknade). Jamstvo u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 280.000,00 kuna (dvijestoosamdesettisućakuna) za cijelo vrijeme trajanja koncesije. Ukoliko zadužnica bude upotrijebljena u slučaju povrede određenih ugovornih obveza koncesionara, koncesionar se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 5 dana dostaviti novu zadužnicu kao nadomjestak za već upotrijebljenu. Davatelj koncesije čuva zadužnicu za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji i provjerava njezinu valjanost radi dostave novog odgovarajućeg instrumenta osiguranja u slučaju da ista ne valja kao instrument osiguranja za provedbu Ugovora o koncesiji

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 26.10.2022                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  20.09.2022   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

 

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Standardni obrazac K01:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Broj objave: 2022/S 01K-0037122

                            12 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
CJENIK.docx 16.26 KB  
Ugovor o koncesiji.docx 24.92 KB  
Obrasci i prilozi.doc 114.00 KB  
Dokumentacija za nadmetanje.doc 210.00 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022