Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 726 997

Uvrštena nova dokumentacija - Građevinski radovi na izgradnji i rekonst. objekata OB Varaždin

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 30.8.2022.
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Varaždin
Objavljeno u: Narodne novine, 18.8.2022.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2022/S 0F2-0032010

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin

Nacionalni registracijski broj: 2  59638828302

Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1

Mjesto: Varaždin

NUTS kod: HR062

Poštanski broj: 42000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Darinka Čamić

Telefon: +385 42406249

E-pošta: javna.nabava@obv.hr

Telefaks: +385 42205305

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.obv.hr

Adresa profila kupca:  www.obv.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2022/S+0F2-0032010

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONST.OBJEKATA OB VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1.Faza (ponovljeni postupak)  

Referentni broj: 2  17.1.-22-VV-72

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45000000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Nabavljaju se građevinsko-obrtnički radovi, vodovod i odvodnja, elektroinstalacije, strojarske instalacije i medicinski plinovi, a sve sukladno vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave - Grupa 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1. Faza, kao Prilogu 2. Dokumentacije o nabavi (zaseban dokumenat) te projektno-tehničkoj dokumentaciji objavljenoj na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_N7T8Y-0FwJ5x3UHsPeO32SyDoE1c7?usp=sharing kao i svim ostalim zahtjevima koji su Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 641.548,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONST.OBJEKATA OB VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1.Faza (ponovljeni postupak)                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45000000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR062            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Opća bolnica Varaždin, lokacija Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, Služba za interne bolesti, Odjel za gastroenterologiju.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

U sklopu Grupe 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1. Faza nabavljaju se građevinski radovi: pripremni radovi, rušenja i demontaže, armiranobetonski radovi, izolaterski radovi i završni zidarski radovi te građevinsko-obrtnički radovi: bravarski i stolarski radovi, podopolagački radovi, keramičarski radovi, gipskartonski radovi i soboslikarsko ličilački radovi, zatim radovi vodovoda i odvodnje, i to: vanjski vodovod, unutarnja kanalizacija: betonski radovi – kanalizacija, kanalizacijski radovi i ostali troškovi, zatim unutarnji vodovod: betonski radovi – vodovod, vodovodni radovi, ostali troškovi, zatim sanitarije, demontažni radovi i ostali radovi, zatim elektroinstalacije: razdjelnice i napojni kablovi, instalacije rasvjete i utičnice, telefonska i kompjuterska instalacija, napajanje termotehničkih uređaja, SOS instalacija, vatrodojavna instalacija, pripremno završni radovi te mjerenja i ispitivanja, te strojarske instalacije, i to: instalacija hlađenja – VRF sustav, ventilacija, medicinski plinovi, instalacija grijanja i ostali radovi, a sve sukladno vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave - Grupa 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1. Faza, kao Prilogu 2. Dokumentacije o nabavi (zaseban dokumenat) te projektno-tehničkoj dokumentaciji objavljenoj na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_N7T8Y-0FwJ5x3UHsPeO32SyDoE1c7?usp=sharing kao i svim ostalim zahtjevima koji su Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamstveni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal i opremu

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        90%

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  641.548,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima: 90  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

24.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se odnosi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Naručitelj je točkom 24.1. Dokumentacije o nabavi, kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta odredio minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao uvjet koji je vezan za predmet nabave i razmjeran je predmetu nabave. Traženi uvjet Naručitelju daje sigurnost da je gospodarski subjekt sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. U tu svrhu gospodarski subjekt obavezan je dokazati: - upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, iz točke 24.1. ove Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt obavezan je u ponudi dostaviti ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. Kao dostatan dokaz gospodarskog subjekta iz točke 24.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti, a gospodarski subjekt kao ažurirani popratni dokument sukladno točci 26. Dokumentacije o nabavi dostaviti: - Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  30.08.2022    Lokalno vrijeme: 11:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 30.08.2022   Lokalno vrijeme:  11:00:00  Mjesto:  Na adresi Naručitelja, u zgradi Ravnateljstva, na 1. katu Opće bolnice Varaždin, i to u dvorani za sastanke ili prostorijama Odjela za javnu nabavu..

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH sustava e-Žalba. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji odnosno naručitelju. Kad je žalba upućena elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH. Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Obavijest o zaprimljenoj žalbi sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena. Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća. Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu(opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku. Format, veličina i podatkovna struktura podnesaka u elektroničkom obliku i njihovih privitaka moraju biti u skladu sa standardima koji su javno objavljeni na internetskim stranicama EOJN RH. EOJN RH objavljuje na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informaciskog sustava, a osobito: 1.neophodne tehničke preduvjete (potrebna oprema i računalni programi) 2.podatke potrebne radi instalacije korisničke aplikacije, format, veličinu i podatkovnu strukturu podnesaka i njihovih privitaka, korištene protokole, informatičko sučelje, strukturu i postavke informacijskog sustava. Stranka žalbenog postupka dužna je osigurati potrebne tehničke preduvjete i pridržavati se standarda i uputa iz članka 6. stavka 1. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi(„Narodne novine“broj 101/2017). Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatra nepravodobnom. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je sukladno navedenom propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  08.08.2022  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2022/S 0F2-0032010

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
I. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi - Grupa 9.pdf 168.87 KB Zadnja promjena objave u NN: 18.08.2022. 12:37

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022