Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 058

Zakup javne površine s već postavljenim privremenim objektima: reklamnim panoima u vlasništvu Grada Skradina (20 komada), a u svrhu komercijalnog oglašavanja.

Kategorije: Zemljišta, Marketing i mediji, Davanje i uzimanje u zakup, Usluge
Datum zatvaranja: 1.7.2021.
Nadmetanje raspisao: GRAD SKRADIN
Objavljeno u: Narodne novine, 17.6.2021.
Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/21-01/6, urbroj: 2182/03-01-21-1, donesen od Gradonačelnika dana 11. lipnja 2021. godine, Grad Skradin, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

1. Predmet javnog natječaja je zakup javne površine s već postavljenim privremenim objektima: reklamnim panoima u vlasništvu Grada Skradina (20 komada), a u svrhu komercijalnog oglašavanja.

2. Lokacije su predviđene Planom rasporeda privremenih objekata na području Grada Skradina, na adresi Obala bana Pavla Šubića.

3. Javne površine iz točke 1. ovog Zaključka, daju se u zakup na rok od tri godine, od dana sklapanja ugovora. (Za lokacije pod rednim brojevima 1.2.4.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.18.19. i 20. ugovor se sklapa od 15.7.2021 .g., pod rednim brojem 3. ugovor se sklapa od 12.11.2021 .g., te pod rednim brojevima 5.14. i 17. od 17.7.2021 .g.)

4. Početni iznos zakupnine iznosi 80,00 kn mjesečno po komadu reklamnog panoa.

5. Javni natječaj provodi se usmenim javnim nadmetanjem (javnom licitacijom).

6. Na ime jamčevine natjecatelji koii podnose prijave dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 960.00 kn. na žiro račun broj: HR9223900011839400000, poziv na broj HR68-5738-OIB, a dokaz o izvršenoj uplati jamčevine treba dostaviti uz prijavu.

7. Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje odgovarajuće djelatnosti, a što dokazuju odgovarajućom dokumentacijom uz prijavu. Svaka fizička i pravna osoba može podnijeti prijavu i uplatiti jamčevinu samo za jedan reklamni pano.

8. Fizičke i pravne osobe koje imaju nepodmirene dospjele obveze, do dana podnošenja prijave, prema proračunu Grada Skradina i trgovačkom društvu Rivina jaruga d.o.o. koje je u 100-postotnom vlasništvu Grada Skradina, ne moau sudjelovati u natiečaiu.

9. Grad Skradin, nakon provedenog postupka javne licitacije i odluke Gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o zakupu javne površine, te se uplaćena jamčevina uračunava u cijenu zakupnine.

10. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu javne površine, uplaćena jamčevina se ne vraća, a Grad Skradin će sklopiti ugovor o zakupu sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem iz postupka javne licitacije, bez raspisivanja novog natječaja i po cijeni koju je u postupku javne licitacije taj ponuditelj ponudio.

11. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti na njegov poslovni račun, koji je potrebno dostaviti u prijavi, a nakon potpisivanja ugovora s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima.

12. Zakup javne površine plaća se u godišnjem iznosu za tekuću godinu, najkasnije do 01. kolovoza tekuće godine. Troškove solemnizacije ugovora snosi zakupnik.

13. Ovaj natječaj objavit će se u Šibenskom listu, Oglasnoj ploči Grada Skradina i službenoj internet stranici Grada Skradina. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Šibenskom listu.

14. Prijave za natječaj dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Skradin, Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin, Povjerenstvo za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Skradina - s naznakom: «Javna licitacija - ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - navesti red. br. reklamnog panoa ili osobno u pisarnici Grada Skradina.

15. Javna licitacija održat će se 07. srpnja 2021. (srijeda) u 9.00 sati u prostorijama Kulturnog centa Grada Skradina (višenamjenska dvorana), u Skradinu na adresi: ulica A. Becića br.2..

GRAD SKRADIN

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021