Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 096

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 23.6.2021.
Nadmetanje raspisao: Općina Križ
Objavljeno u: Narodne novine, 16.6.2021.
Klasa: 372-03/21-01/05

Urbroj: 238/16-05-21-2 od 9. VI. 2021. (162)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 11/21), članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora Općine Križ (Glasnik Zagrebačke županije br. 9/19) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću (klasa: 372-03/21-01/05, urbroj: 238/16-03-21-1 od 7. 6. 2021. godine), načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću.

Općina Križ daje u zakup poslovni prostor u Obedišću, Zagrebačka ulica 113, 10315 Novoselec, koji se nalazi u prizemlju društvenog doma i sastoji se od: prostora prodavaonice površine 44,00 m², prostora skladišta površine 12,55 m² i WC-a s predprostorom površine 2,11 m², ukupno površine 58,66 m².

Pretežna namjena poslovnoga prostora može biti trgovina neprehrambenim artiklima.

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi: 410,62 kn.

Općina Križ nije obveznik u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Poslovni prostor može se pogledati radnim danom od 8 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: (01) 2831-510.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a odabrana može biti samo ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete natječaja.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavanju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu te općinski načelnik može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu ili raspisati novi natječaj.

U natječaju ne mogu sudjelovati odnosno ne mogu biti izabrani kao najpovoljniji, osobe koje imaju dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i proračunu Općine Križ po bilo kojoj osnovi, kao i oni ponuditelji kojima je sukladno posebnim propisima i aktima odobrena odgoda plaćanja obveza prema državnom i općinskom proračunu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem – viđenom stanju bez mogućnosti priznavanja naknadnog prigovora.

Općina Križ ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuđača u natječaju te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj i odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenom ponuđaču ili ponuđačima, niti je obvezno objasniti odbijenom ponuđaču razloge takvog postupka.

Pisana ponuda mora sadržavati odnosno imati u privitku:

– ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta ili sjedišta, OIB, telefon i osnovni podaci ponuditelja,

– dokaz o registraciji odnosno upisu u registar: sudski, obrtni, udruga, političkih stranaka ili drugi registar, odnosno preslik izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne starijeg od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,

– preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,

– preslik dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe koja se poziva na pravo prvenstva,

– ponuđeni mjesečni iznos zakupnine,

– pisanu izjavu ponuditelja kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Zagrebačke županije br. 9/19) te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, kao i da uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te da će ga, u slučaju utvrđene potrebe, urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

– pisanu izjavu ponuditelja kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Općini Križ,

– uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja,

– kratki opis planirane djelatnosti koju bi obavljao u poslovnom prostoru u zakupu.

Ponude za natječaj mogu se podnijeti na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ ili na internetskoj stranici Općine Križ.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, s naznakom: »Ne otvarati – ponuda za zakup poslovnog prostora«, na adresu: Općina Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, a predaju se poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele ponude ne otvaraju se, već se iste vraćaju ponuditeljima neotvorene.

Ponuditelji čije ponude nisu potpune te oni koji ne ispunjavanju uvjete natječaja, ne mogu sudjelovati u postupku utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude se ne otvaraju javno, a o otvaranju ponuda vodit će se zapisnik.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Sudionici javnog natječaja obavijestit će se o izboru najpovoljnije ponude, odnosno drugačijem ishodu natječajnog postupka u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na telefon: (01) 2831-510.

Općina Križ

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021