Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 058

Davanje u zakup zemljišta na javnim površinama u Gradu Županja za postavljanje kioska

Kategorije: Zemljišta, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 24.6.2021.
Nadmetanje raspisao: GRAD ŽUPANJA
Objavljeno u: Večernji list, 17.6.2021.
Temeljem članka 7. Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama - pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik Grada Županja” br. 1/02), članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama (“Službeni vjesnik Grada Županja” br. 9/11), članka 55. Statuta Grada Županja (“Službeni vjesnik Grada Županja” br. 2/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Županja o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama u Gradu Županja za postavljanje kioska KLASA: 372-03/21-04/03, URBROJ: 2212/01-02-21-1 od 15. lipnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Županja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama u Gradu Županja za postavljanje kioska

Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup zemljišta na javnim površinama u Županji za postavljanje kioska na slijedećim lokacijama: 1

- Za lokaciju br. 1 u ulici Veliki kraj u Županji površine 14,00 m2 po početnoj cijeni od 30,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 15.120,00 kn za tri godine (sadašnji korisnik - zakupnik “Matrix” sa rokom zakupa do 30. lipnja 2021. godine)

- Za lokaciju br. 2 u ulici J.J. Strossmayera 18 u Županji površine 15,05 m2 po početnoj cijeni od 30,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 16.254,00 kn za tri godine (sadašnji korisnik - zakupnik “Tisak Plus d.o.o.” sa rokom zakupa do 30. lipnja 2021. godine)

- Za lokaciju br. 3 u ulici Ilirskog preporoda u Županji - tržnica, površine 7,84 m2 po početnoj cijeni od 30,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 8.467,20 kn za tri godine (sadašnji korisnik - zakupnik “Tisak Plus d.o.o.” sa rokom zakupa do 30. lipnja 2021. godine)

- Za lokaciju br. 4 u ulici Ivana Mažuranića u Županji - groblje (k.č.br. 3781/2), površine 25,00 m2 po početnoj cijeni od 10,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 9.000,00 kn za tri godine (sadašnji korisnik - zakupnik “Cvjećarnica Camellia” iz Županje, sa rokom zakupa do 30. lipnja 2021. godine)

- Za lokaciju br. 5 u ulici Ivana Mažuranića u Županji - groblje (k.č.br. 3781/2), površine 25,00 m2po početnoj cijeni od 10,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 9.000,00 kn za tri godine (sadašnji korisnik - zakupnik “Florist j.d.o.o., Petra Svačića 36, Županja” sa rokom zakupa do 30. lipnja 2021. godine)

- Za lokaciju br. 6 u ulici Ilirskog preporoda u Županji - tržnica, površine 8,32 m2 po početnoj cijeni od 30,00 kn po m2 mjesečno, odnosno po početnoj cijeni od 8.985,60 kn za tri godine

Kiosci se postavljaju na javnu površinu sukladng odredbama Odluke o postavljanju kioska i drugih montažnih objekata, te naprava na području Grada Županja (“Službeni vjesnik Grada Županja" br. 3/94) i Odluke o komunalnom redu za Grad Županju (“Službeni vjesnik Grada Županja” br. 4/19).

II

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe.

III

U kioscima se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:

- Prodaja živežnih namirnica i kućnih potrepština,

- Prodaja voća i povrća,

- Prodaja cvijeća i svijeća,

- Prodaja novina i duhana,

- Prodaja suvenira, razglednica, knjiga i slične robe,

- Pružanje raznih usluga (mali obrt),

- Usluživanje iz automata osvježavajućim pićem i sladoledom.

IV

Zemljište na javnim površinama za postavljanje kioska daje se u zakup na 3 (tri) godine.

V

Pismena ponuda mora sadržavati:

- Ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište (za fizičke osobe) i preslik osobne iskaznice, naziv obrta s adresom sjedišta, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta za pravne osobe,

- Oznaku i adresu lokacije za koju se natječu i vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašenih djelatnosti,

- Ponuđeni iznos zakupnine kn/m2 mjesečno,

- Dokaz o uplati jamčevine,

- Original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ako je ponuditelj pravna osoba,

- Original ili ovjerenu presliku obrtnice ne starije od 6 mjeseci i/ili presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,

- Potvrdu o podmirenju obveza prema Gradu Županja.

VI

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u natječaju je najveći ponuđeni iznos zakupnine uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja. Pravo prvenstva na natječaju u slučaju ponuđenih istih uvjeta imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata uz uvjet da dokaze o svom statusu prilože ponudi.

VII

Sadašnji zakupci za lokacije iz ovog javnog natječaja imaju pravo prvozakupa u odnosu na ostale ponu-ditelje pod uvjetom prihvaćanja uvjeta iz najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju sukladno ranijem ugovoru.

Vili

Javna površina se daje u zakup u stanju u kojem se nalazi, a sve ostale dodatne troškove uređenja snosi zakupnik.

IX

Uz ponudu obavezno je priložiti uplatnicu jamčevine u iznosu od 10% početne cijene na žiroračun proračuna Grada Županja IBAN: HR0623900011853400006, Proračun Grada Županja s pozivom na broj odobrenja HR68 7706 - OIB. Ponuditeljima čije ponude ne budu izabrane kao najpovoljnije jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
Ako ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Javna površina će se dodijeliti u zakup sljedećem ponuditelju.

X

Pisane ponude se šalju poštom - preporučeno, u zatvorenim omotnicama sa naznakom: “PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA - NE OTVARAJ”, na adresu: Grad Županja, J.J. Strossmayera 1,32270 Županja; u roku od 8 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

XI

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII

Na prijedlog Komisije za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama, odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik.

XIII

Grad Županja zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja bez obrazloženja i nije obavezno prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

XIV

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Županja sklopiti ugovor o zakupu kojim će biti regulirano stupanje u posjed, rok i način plaćanja, te ostale obveze zakupnika. Zakupnina se plaća u ukupnom iznosu za cijeli rok zakupa u roku od 30vdana od sklapanja ugovora o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom Županja ne sklopi ugovor o zakupu u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XV

Javni natječaj će se objaviti i na oglasnoj ploči Grada Županja. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, soba br. 5 ili na tel. 032/830-478.
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
Damir Juzbašić, dipl.iur.

GRAD ŽUPANJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/21-04/03

URBROJ: 2212/01-02-21-2

Županja, 15. lipnja 2021. god.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021