Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 685 652

Uvrštena nova dokumentacija - Kape i šeširi za službene i svečane odore pripadnika OS RH

Kategorije: Nabava odjeće, obuće i tekstila, HTZ oprema, Nabava roba
Datum zatvaranja: 24.6.2021.
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Objavljeno u: Narodne novine, 15.6.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 017-0021093

Poziv na nadmetanje za ugovore u području obrane i sigurnosti

Odjeljak I: Javni / sektorski naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

OIB: 66486182714

Poštanska adresa: KRALJA ZVONIMIRA 12

Mjesto: ZAGREB

Poštanski broj: 10002

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Samostali sektor za javnu nabavu

Na pažnju (osoba za kontakt): Jasminka Stipić

Telefon: +385 14568084

E-pošta: jasminka.stipic@morh.hr

Telefaks: +385 14568322

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa javnog / sektorskog naručitelja: (URL) www.morh.hr

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL) www.morh.hr

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S 017-0021093 

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL)

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Državne agencije / uredi

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ostalo:

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

I.3) Glavna djelatnost

(u slučaju obavijesti koju objavljuje javni naručitelj)

(u slučaju obavijesti koju objavljuje sektorski naručitelj)

Opće javne usluge

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i  toplinske energije

Obrana

Električna energija

Javni  red i sigurnost

Istraživanje i vađenje plina i nafte

Okoliš

Istraživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Gospodarstvo i financije

Vodoopskrba

Zdravstvo

Poštanske usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Željezničke usluge

Socijalna skrb

Usluge gradske željeznice, tramvaja,

trolejbusa ili autobusa

Rekreacija, kultura i religija

Djelatnosti povezane s lukama

Obrazovanje

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Ostalo:

Ostalo:

I.4) Nabava u ime drugih javnih /sektorskih naručitelja

Javni /sektorski naručitelj nabavlja u ime drugih javnih / sektorskih naručitelja:   

da    ne

(ako da, podaci o tim javnim / sektorskim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Kape i šeširi za službene i svečane odore pripadnika OS RH

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br.

 

Molimo vidjeti Prilog C3 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Zagreb

NUTS kod

HR0

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4  ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od sedam godina:

 

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 5.811.505,67

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Kape i šeširi za službene i svečane odore pripadnika OS RH

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

35811300-5

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o podugovaranju (ako je primjenjivo)

  Ponuditelj mora navesti u ponudi udio ugovora koji namjerava dati u podugovor/e trećim stranama, podatke o svim predloženim podizvoditeljima te dio ili dijelove ugovora za koje predlaže podizvoditelje. (ako je primjenjivo)

  Ponuditelj mora navesti sve promjene na razini podizvoditelja tijekom izvršenja ugovora. (ako je primjenjivo)

  Javni / sektorski naručitelj može obvezati odabranog ponuditelja da provede postupak podugovaranja iz članka 51.-55. Uredbe za sklapanje svih ili pojedinih podugovora.

  Odabrani ponuditelj obvezan je podugovoriti sljedeći udio ugovora u postupku podugovaranja iz članka 43. Uredbe: minimum postotka:  (%), maksimum postotka:  (%).

     (maksimum postotka ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora)

  Odabrani ponuditelj obvezan je navesti koji dio ili dijelove ponude namjerava dati u podugovor iznad zahtijevanog postotka te podizvoditelje koje je već odredio. (ako je primjenjvo)

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

navedene u DON-u

 

(navesti samo u brojkama)  

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 5.811.505,67

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

prema DON-u

 

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

 

III.1.3)  Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

III.1.4) Ostali posebni uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora, posebice vezano uz sigurnost opskrbe i sigurnosti klasificiranih podataka: 

III.1.5) Podaci o sigurnosnoj provjeri (ako je primjenjivo)   

Natjecatelji koji nemaju sigurnosnu provjeru mogu ishoditi takvu provjeru do:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja

Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Razlozi isključenja podizvoditelja, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar (ako je primjenjivo) 

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

 

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

prema DON-u

 

 

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti financijske sposobnosti gospodarskih subjekata (koji mogu dovesti do nedopustivosti sudjelovanja)

 

Uvjeti financijske sposobnosti podizvoditelja (koji mogu dovesti do nedopustivosti sudjelovanja) (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

 

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

 

prema DON-u

 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

 

prema DON-u

 

 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti gospodarskih subjekata (koji mogu dovesti do nedopustivosti sudjelovanja)

 

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti podizvoditelja (koji mogu dovesti do nedopustivosti sudjelovanja) (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

 

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni:

 

prema DON-u

 

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

prema DON-u

 

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu:

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka

Ograničeni

Ograničeni zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Pregovarački s prethodnom objavom

 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

ili

Predviđeni minimalni broj i (ako je primjenjivo) maksimalni broj  

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

 

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni /sektorski naručitelj: (ako je primjenjivo)

VV-UR-202-21-655

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna informacijska obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave od

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave od

Broj objave:   od

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za primitak zahtjeva za dokumentaciju ili pristup dokumentacije

Datum:              Vrijeme:

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:         Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja: 

IV.3.4) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24.06.2021                    Vrijeme: 10:00:00

IV.3.5) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznato)

Datum:  

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU 

Službeni jezik(ici) EU: 

Drugo:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

VI.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

 

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za izjavljivanje žalbe je deset dana od:

1.              objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2.              objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3.              objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4.              primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja

5.              primitka poziva na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju

6.              primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja

7.              otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda ili konačnih ponuda

8.              primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili konačnih ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 31.05.2021

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje  

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

IV) Adresa drugog javnog / sektorskog naručitelja u čije ime javni / sektorski naručitelj nabavlja 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

 (Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Kape i šeširi za službene i svečane odore pripadnika OS RH

Grupa Br.:    Naziv grupe:

1) Kratak opis:

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

Dodatni predmet(i)

3) Količina ili opseg: 

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

  Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

Prilog C3obrana i sigurnost

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. Âą

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge povezane sa stranom vojnom pomoći

3.

Usluge obrane, usluge vojne obrane i usluge civilne obrane

4.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti

5.

Usluge cestovnog prijevoza

6.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

7.

Kopneni i zračni prijevoz pošte

8.

Usluge željezničkog prijevoza

9.

Usluge prijevoza vodenim putovima

10.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

11.

Telekomunikacijske usluge

12.

Financijske usluge: usluge osiguranja

13.

Računalne i srodne usluge

14.

Usluge istraživanja i razvoja2 i evaluacijska ispitivanja

15.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

16.

Usluge savjetovanja u menadžmentu3 i srodne usluge

17.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

18.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

19.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

20.

Usluge obuke i simulacije u područjima obrane i sigurnosti

Kategorija br. 4

Predmet

21.

Hotelske i restorantske usluge

22.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

23.

Pravne usluge

24.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja5

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Ostale usluge

1

Kategorije usluga u smislu Priloga I.A. Uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

2

Osim usluga istraživanja i razvoja navedenih u članku 10. Zakona.

3

Osim usluga arbitraže i mirenja.

4

Kategorije usluga u smislu Priloga I.B. Uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

5

Osim ugovora o radu.

 

Standardni obrazac 17: Poziv na nadmetanje za ugovore u području obrane i sigurnosti              Broj objave: 2021/S 017-0021093

14 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON evbroj VV UR 21 655 izmjena.pdf 59.20 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.06.2021. 8:34

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021