Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 685 652

Uvrštena nova dokumentacija - Dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10) kV Biograd,

Kategorije: Nabava elektromaterijala, Ostali radovi, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 5.7.2021.
Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 15.6.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F5-0022323


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  46830600751

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR03

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Aleksandar Švenjak, dipl.ing.

Telefon: +385 23290500

E-pošta: aleksandar.svenjak@hep.hr

Telefaks: +385 212715

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep/ods.hr

Adresa profila kupca: www.hep.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F5-0022323

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10) kV Biograd,

Referentni broj: 2   43-M-348/21

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   31682540         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10) kV Biograd,  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 2.850.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10) kV Biograd,                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  31682540               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR03                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: područje Elektre Zadar – TS 110/20(10) kV Biograd.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10) kV Biograd,

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamstveni rok

5 bodova

2.

Odziv na hitnu intervenciju

5 bodova

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90 bodova

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  2.850.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, prijedlogu Ugovora, Troškovniku, Tehničkoj specifikaciji i kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Naručitelj može, osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u svrhu provjere informacija navedenih u ESPD, pri čemu će Naručitelj prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 4.1. - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Detaljan raspis ENP kriterija i bodovanja daje se kao privitak D. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, ovoj DON. Naručitelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet nabave. 7.4.1. Izjave kojima se dokazuju kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu a) Izjava o jamstvenom roku - Predložak ove izjave nalazi se u Prilogu D i sastavni je dio ove DoN. b) Izjava o odzivu na hitnu intervenciju - Predložak ove izjave nalazi se u Prilogu D i sastavni je dio ove DoN

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  9.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 9.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA 9.3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Za ovaj Ugovor nije predviđeno plaćanje predujma Rok za plaćanje e-računa počinje teći od dana zaprimanja ispravnog e-računa. E-račun će Naručitelj platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja ispravnog e-računa, uplatom na račun Isporučitelja, odnosno podugovaratelju za onu Robu i Radove koje je podugovaratelj izvšio/ ali najviše do 90% ukupne ugovorne cijene.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  05.07.2021       Lokalno vrijeme:  09:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  4  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  05.07.2021   Lokalno vrijeme:  09:00:00   Mjesto: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, Kralja D. Zvonimira 8, Zadar.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

9.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 85.000,00 kn (osamdesetpettisućakuna) Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja bankovnu garanciju ili može dati novčani polog. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja (HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb i OIB: 46830600751) Bankovna garancija mora biti neopoziva, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna. U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od članova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude. Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda sukladno točki 7.2.2. DON. Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN 2016 Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa Naručitelja IBAN broj HR6824840081400016324 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar otvorenog kod Raiffeisenbank d.d. U pozivu na broj obavezno navesti sljedeći broj: Model HR00 1-348-21, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave. Dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se u obliku potvrde banke o izvršenom prijenosu traženog iznosa na račun Naručitelja i prilaže ponudi kao e - potvrda o izvršenoj transakciji. Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok. Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju: a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; b) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016; c) neprihvaćanja ispravka računske greške; d) odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljana jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi.

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV,

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 11.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2021/S 0F5-0022323 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Pojašnjenje DON.pdf 476.32 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.06.2021. 8:16
DON_BIOGRAD_TS_v_1.docx 558.09 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.06.2021. 8:17

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021