Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 813

Ulaganje u objekat za svinje (reprocentar tovilište i spremište hrane)

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 29.4.2021.
Nadmetanje raspisao: VUKOVSKI NIKOLA
Objavljeno u: Ostali izvori, 14.4.2021.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: OPG VUKOVSKI NIKOLA
Kontakt osoba: Nikola Vukovski
Adresa: Slatina, 33520 Slatina, Primorska 5
Telefon:  095/198-2082
OIB: 74771939200


NAZIV PROJEKTA:  Ulaganje u objekat za svinje (reprocentar, tovilište i spremište hrane)

Opis projekta: Ulaganje u krmačarnik prasilište, odgajalište i tovilište te dva spremišta za hranu i slamu uz odgovarajuću opremu.

Popis pojedinačnih nabava/ troškova od kojih se sastoji projekt te za koju se prikupljaju ponude:

1. Pripremni radovi krmačarnik prasilište i odgajalište
-zemljani radovi
- AB radovi
- izolaterski radovi
- bravarski radovi
- limarski radovi
-  vodovod i odvodnja
      2. Tovilište
 - zemljani radovi
 - AB radovi
 - izolaterski radovi
 - bravarski radovi
 - limarski radovi
 - vodovod i odvodnja

3. Spremište 1
- zemljani radovi
- AB radovi
- izolaterski radovi
- bravarski radovi
- limarski radovi
   
4. Spremište 2
- zemljani radovi
- AB radovi
-  izolaterski radovi
- bravarski radovi
- limarski radovi

5. Oborinska odvodnja
6. Manipulativne površine i okoliš
7. Elektrotehnička instalacija
8. Opremanje
9. Teleskopski utovarivač
10. Mješaona stočne hrane


Mjesto isporuke: OPG Nikola Vukovski Primorska 5, Slatina, Virovitičko-podravska županija.

              
NAPOMENE VEZANE UZ NAČIN IZRADE, OBLIK I SADRŽAJ PONUDE

A. JEZIK I VALUTA PONUDE
• ponuda mora biti na hrvatskom jeziku (za hrvatske ponuditelje) ili engleskom jeziku (za inozemne ponuditelje)
• na ponudi mora biti iskazana valuta: hrvatska kuna (HRK) za hrvatske ponuditelje, tj. odgovarajuća valuta, ukoliko se radi o inozemnom ponuditelju

B. OBAVEZNI ELEMENTI PONUDE (bez bilo kojeg navedenog elementa, ponuda se neće smatrati valjanom i neće se uzeti u razmatranje)

a) Naziv (tvrtka) ponuditelja
b) Adresa ponuditelja
c) Broj ponude
d) Datum izdavanja ponude
e) Rok valjanosti ponude (najmanje 90 dana od datuma izdavanja ponude)
f) OIB ponuditelja (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta, ako je primjenljivo)
g) IBAN broj žiro računa ponuditelja
h) Izjava da li je ponuditelj u sustavu PDV-a
i) Predmet ponude (naziv nabave za koju se izdaje ponuda)
j) Cijena sa zasebno iskazanim PDV-om (ako je primjenjivo) i valutom
k) Rok isporuke predmeta nabave
l) Jamstveni rok
m) Potrebno je potvrditi da se radi o novoj i neupotrebljavanoj opremi
n) Uvjeti i način plaćanja
o) Mjesto isporuke
p) Kontakt podaci ponuditelja (broj telefona, e-mail adresa te ime i prezime kontakt osobe)
q) Potpis i ovjera (pečat) ponuditelja

Ponude za mehanizaciju i opremu moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme uključujući naziv proizvođača, model/tip/šifra proizvođača te ostale bitne karakteristike. Svaka stavka u ponudi mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude u odgovarajućoj valuti ovisno o zemlji podrijetla.
Dodatna oprema mora biti iskazana po jedinici mjere, količini i cijeni.
Usluge u ponudama kao što su prijevoz, montaža, obuka moraju se napisati u jedinicama mjere ( km, sati ) te iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge
PDV je potrebno iskazati kao zasebnu stavku, kao i ukupnu cijenu ponude (sa i bez PDV-a).

U slučaju da jedan ponuditelj želi dostaviti ponude za više pojedinačnih nabava/troškova, potrebno je dostaviti zasebne ponude za svaku pojedinu nabavu/trošak.


C. NAČIN VREDNOVANJA PONUDA

1. Pripremni radovi krmačarnik prasilište i odgajalište - najniža cijena
- zemljani radov i- najniža cijena
- AB radovi - najniža cijena
- izolaterski radovi - najniža cijena
- bravarski radovi - najniža cijena
- limarski radovi - najniža cijena
-  vodovod i odvodnja- najniža cijena

2. Tovilište- najniža cijena
- zemljani radovi - najniža cijena
- AB radovi - najniža cijena
 - izolaterski radovi - najniža cijena
 - bravarski radovi - najniža cijena
 - limarski radovi - najniža cijena
 - vodovod i odvodnja - najniža cijena

3. Spremište 1 - najniža cijena
- zemljani radovi - najniža cijena
- AB radovi - najniža cijena
- izolaterski radovi - najniža cijena
- bravarski radovi - najniža cijena
- limarski radovi - najniža cijena
   
4. Spremište 2 - najniža cijena
- zemljani radovi - najniža cijena
- AB radovi - najniža cijena
-  izolaterski radovi - najniža cijena
- bravarski radovi - najniža cijena
- limarski radovi - najniža cijena

5. Oborinska odvodnja - najniža cijena
6. Manipulativne površine i okoliš - najniža cijena
7. Elektrotehnička instalacija - najniža cijena
8. Opremanje - najniža cijena
9.  Teleskopski utovarivač  -najniža cijena
10. Mješaona stočne hrane- najniža cijena

Pored navedenog ,da bi ponuda bila kompletna ponuđač treba dostaviti i :

A) U ponudi jasno mora biti navedeno da će izvođač svih ponuđenih radova započeti sa radovima u roku 30 dana od potpisa Ugovora. (Za točke 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.)
B) Ponuda mora sadržavati jamstveni rok i uvjete jamstva. Trajanje jamstva za objekt u cjelini, te ugrađenu opremu/strojeve, tehničke sustave, instalacije i izvedene radove ne može iznositi manje od 12 mjeseca od dana ishođenja uporabne dozvole/ili preuzimanja objekta odnosno od dana uspješne primopredaje objekta sa zapisnikom o primopredaji sa svim atestima i garancijama kvalitete. (Za točke 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.)
C) Ponuda mora sadržavati popis mehanizacije i raspoložive resurse kojima će se ponuditelj koristiti prilikom izvođenja radova. (Za točke 1.,2.,3.,4.,5.,6.)
D) Rok isporuke maksimalno 15 dana od trenutka uplate predujma. (Za točke 9.,10.)
E) Maksimalno dozvoljeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju u roku od 3 sata. (Za točke 9.,10.)
F) Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca. (Za točke 9.,10.)

D. ROK i NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude (potpisane i ovjerene od strane ponuditelja) je potrebno dostaviti naručitelju najkasnije do 29.04.2021. i to:
1. u elektronskom obliku (PDF formatu) na e-mail adresu naručitelja: nikola.vukovski92@gmail.com
2. u elektronskom obliku (PDF formatu) Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda (dostupan na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx ).


Prilikom odabira najpovoljnije ponude naručitelj/investitor će za dostavljene ponude prvo provjeravati udovoljavanje uvjeta ovog poziva propisanih u točki B. Ponude koje će udovoljavati svim propisanim uvjetima bit će potom ocjenjene sukladno kriterijima odabira (prema metodologiji) navedenim u relevantnoj tehničkoj specifikaciji na koji se ponuda odnosi, a koja je sastavni dio ovog poziva za prikupljanje ponuda. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA nikola vukovski reporcentar 2021..docx 21.91 KB  
vukovski farma novo.xls 7,104.00 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021