Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 758

Istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”, radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, na području Općine Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Kategorije: Ostale koncesije, Koncesije
Datum zatvaranja: 13.5.2021.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Objavljeno u: Narodne novine, 13.4.2021.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

OIB:  19370100881

Poštanska adresa:  Radnička cesta 80

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za rudarstvo  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Silvio Šafranko

Telefon:  +385 16106940

E-pošta:  rudarstvo@mingor.hr

Telefaks:  +385 16106315

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) https://gospodarstvo.gov.hr/

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+01K-0014036

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”, radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, na području Općine Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Na području Općine Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

NKPJS kod

HR035

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  0

  U provedbi predmetnog postupka ne sklapa se ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Provođenje istraživanja mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 0,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 13.05.2021                      Vrijeme: 10:59

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: »NE OTVARAJ - Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”, radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina«.

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 13.05.2021      Vrijeme: 11:00

Mjesto:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaUlica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb13. svibnja 2021. godine 11,00 sati

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Vidjeti točku 4.Obavijesti MINGOR

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Vidjeti točku 5.Obavijesti MGOR-a

Vidjeti točku 5.Obavijesti MGOR-a

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Vidjeti točku 5.Obavijesti MINGOR-a

Vidjeti točku 5.Obavijesti MINGOR-a

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Vidjeti točku 5.Obavijesti MINGOR-a

Vidjeti točku 5.Obavijesti MINGOR-a

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o rudarstvu (NN 56/13. i 98/19.)

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

"Procijenjena vrijednost koncesije: Sukladno odredbama članka 14. stavka 6. i 7. Zakona o koncesijama u ovom trenutku ne može se procijeniti vrijednost koncesije.Rok trajanja koncesije: U provedbi predmetnog postupka ne sklapa se ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina. Vidjeti rokove u točki 2.4. Obavijesti MGOR-a.Posebni uvjeti i ograničenja: Vidjeti točku 8. Obavijesti MGOR-a"

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

Vidjeti točku 7.Obavijesti MINGOR-a

100,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Vidjeti točku 6.Obavijesti MINGOR-a

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 13.05.2021                      Vrijeme:   10:59

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: »NE OTVARAJ - Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru arhitektonsko-građevnog kamena “Donje brdo”, radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina«.

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:  Vidjeti točku 12.Obavijesti MGOR-a

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  12.04.2021   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2021/S 01K-0014036

8

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON-1.pdf 2,660.95 KB  
DON-2.pdf 251.88 KB  
DON-3.pdf 273.64 KB  
DON-4.pdf 1,034.78 KB  
DON-5.pdf 1,177.69 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021