Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 813

Prodaja imovine stečajnog dužnika Konstruktor inženjering d.d.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 29.4.2021.
Nadmetanje raspisao: Konstruktor inženjering d.d.
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2021.

Stečajni upravitelj dužnika Konstruktor  inženjering d.d. „u stečaju“, Split, Svačićeva 4, u postupku: 11. St-1196/2016, temeljem odluka Skupštine vjerovnika na izvještajnom ročištu 15.3.2018. godine te Odbora vjerovnika od 20.09.2018. i od 19.11.2019. godine, dvanaesti put
 
O G L A Š A V A
pojedinačnu prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda
 
 
I. PREDMET PRODAJE
 
1. 10.000 dionica HNK HAJDUK š.d.d., Split, 8. Mediteranskih igara 2, oznake HJDK-R-A upisanih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pojedinačne nominalne vrijednosti od 500 kuna, a ukupne nominalne vrijednosti svih dionica 5.000.000 kuna.
Početna cijena za sve dionice iznosi 429.600 kuna.

2. Nastambe – smještajni objekti za radnike u Dugobabama (stambene jedinice „1“ i „2“, garaža zatvorena, menza i restoran te betonski plato) upisane u ZK odjelu Solin, K.O. Dugobabe, z.k.ul. 186, č.z. 958/2, 959, 960/1, 961/1, površine zemljišta 1.446 m2, površine objekata 1.959 m2, ukupne procjenjene vrijednosti 6.660.000 kuna.
Početna cijena iznosi 572.200 kuna.

3. Zemljište (ležište kvarca) u Zelovu-vanknjižno vlasništvo, ZK odjel Solin, K:O. Ogorje Gornje č.z. 2479, 2475, 2474, 2476, 2469, 2471, 1709, 1710, 2478, 2480, 2481, 2482 i K.O. Gornji Muć č.z. 447/3,  443, 442, 441, 440/2, 440/1, 447/1  i 447/2, ukupne površine zemljišta 116.576 m2, ukupne procjenjene vrijednosti 1.165.800 kuna.
Početna cijena iznosi 100.300 kuna.
 
Na svim navedenim predmetima prodaje nema tereta.
 
II. UVJETI I NAČIN PRODAJE
 
1. Uvjeti prodaje
- Pravo na podnošenje pisane ponude imaju sve pravne i fizičke osobe,
- Pisana ponuda mora sadržavati sve podatke o podnositelju, fizičkoj osobi (ime, prezime, adresu, OIB), a o podnositelju pravnoj osobi (tvrtku/naziv, sjedište, OIB), ponuđenu cijenu za predmet prodaje na koji se ponuda odnosi, potpis ponuđača fizičke osobe, a ponuđača pravne osobe potpis ovlaštene osobe s pečatom. Ponudi treba priložiti dokaz o uplati jamčevine.
- Visina jamčevine za sve pojedinačne predmete prodaje iznosi 10% njihove istaknute početne cijene,
- Rok plaćanja jamčevine za svaki predmet prodaje je najkasnije do 29.04.2021.godine, koje se uplaćuju na žiro račun stečajnog dužnika Konstruktor inženjering d.d. „u stečaju“, IBAN: HR1323900011101170700 kod HPB d.d., s naznakom rednog broja predmeta prodaje na koji se jamčevina odnosi,
- Rok plaćanja kupovnine za predmete prodaje iz točke I. je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
 
2. Ostali uvjeti prodaje
- Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ bez  mogućnosti isticanja naknadnih prigovora bilo koje vrste,
- Izbor najpovoljnijeg ponuđača obavljat će se po kriteriju „tko ponudi više“, a u slučaju istovjetnih ponuda prisutnim ponuđačima na javnom otvaranju ponuda omogućit će se nadmetanje,
- Prihvatit će se ponuda samo jednog ponuđača ukoliko je suglasna s oglašenim uvjetima,
- Svi podnositelji ponuda trebaju uplatiti jamčevinu u visini 10% početne cijene predmeta prodaje koji namjeravaju kupiti do krajnjeg roka određenog za dostavu ponude,
- Uplaćena jamčevina izabranom najpovoljnijem ponuditelju se uračunava u kupovninu, a onima čija ponuda nije prihvaćena vraća se u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda,
- Sve poreze i ostala davanja kao i troškove koji terete prodaju snosi kupac,
- Ukoliko pojedini kupac u roku iz ovog oglasa ne plati ukupnu kupoprodajnu cijenu predmeta prodaje kojeg je kupio gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda,
 
3. Način prodaje
- Prodaja se obavlja u stečajnom postupku sukladno pravilima Stečajnog i Ovršnog zakona,
- Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda koje su suglasne s oglašenim uvjetima,
- Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom,
- Ponude pristigle izvan oglasom određenog roka neće se razmatrati, kao i one s ponuđenom cijenom nižom od početne,
- Navedena imovina po ovom oglasu ne može se prodati ovim prikupljanjem ponuda ispod istaknutih početnih cijena,
 
III. ADRESA NA KOJU SE PONUDE DOSTAVLJAU I MJESTO I DATUM OTVARANJA PONUDA
 
- Pisane ponude se dostavljaju Trgovačkom sudu u Splitu, Split, Sukoišanska 6 – stečajni predmet 11.St-1196/2016,
- Na omotnici u kojoj se dostavlja ponuda velikim tiskanim slovima naznačiti: „ PONUDA  ZA PREDMET PRODAJE POD REDNIM BROJEM ....– NE OTVARATI“,
- Rok za dostavljanje ponuda je do 29.04.2021.godine, a za datum dostave mjerodavan je otisnuti žig prijemne pošte na omotnici,
- Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda održat će se, pred Odborom vjerovnika u prostorijama stečajnog dužnika (kancelarija stečajnog upravitelja na III. katu), na adresi: Split, Svačićeva 4, dana: 06.05.2021.godine (četvrtak) u 11,00 sati.
 
Razgledavanje imovine koja se prodaje i druge obavijesti mogu se dogovoriti sa stečajnim upraviteljem na mob. 098-254-563. Na zahtjev moguće je dostavljanje procjembenog elaborata elektroničkom poštoma za predmete prodaje pod rednim br. 2. i 3.
Ovaj cjeloviti oglas o prodaji objavit će se na mrežnim stranicama: E–oglasna sudova, WEB–Stečaj–Sudačka mreža i FINA–očevidnik nekretnina i pokretnina, a u listu Slobodna Dalmacija u skraćenom obliku.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021