Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


I. Općenito

Ovim Općim uvjetima korištenja servisa www.javnanadmetanja.com tvrtke Javna nadmetanja d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje se način ugovaranja, uvjeti korištenja internetskog servisa www.javnanadmetanja.com (dalje u tekstu: Servis), naknade za korištenje Servisa, prava i obveze poslovnog subjekta ili građanina koji ugovara korištenje Servisa (dalje u tekstu: Naručitelj) i Javna nadmetanja d.o.o. kao pružatelja Servisa (dalje u tekstu: Pružatelj servisa). Pravo korištenja Servisa Naručitelj ostvaruje uz pomoć korisnika Servisa (dalje u tekstu: Korisnik). Korisnik je zaposlenik Naručitelja ili druga osoba koja po ovlaštenju Naručitelja koristi Servis, odnosno građanin koji kao Naručitelj koristi Servis u skladu s Općim uvjetima.

Na međusobne odnose Naručitelja, Korisnika i Pružatelja servisa koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

Pružatelj Servisa: Javna nadmetanja d.o.o.
Sjedište/adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica kneza Mislava 10/1, Hrvatska
MBS: 081541153
OIB: 02782655951
Adresa elektroničke pošte: info@javnanadmetanja.com


II. Način ugovaranja Servisa

Naručitelj ugovara korištenje Servisa popunjavanjem prihvaćanjem Općih uvjeta prilikom registracije putem web aplikacije na stranici https://www.javnanadmetanja.com

Korištenje Servisa ostvaruje se dodjelom korisničkog imena i lozinke.

Servis omogućuje jednostavan i suvremen način pristupa informacijama o objavljenim javnim nadmetanjima u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije.

Po opsegu odnosno razini prava korištenja Servisa postoji tri različita paketa za korištenje Servisa (u daljnjem tekstu: paket):

START
OPTIMAL
EXCELLENCE

Naručitelj smije koristiti Servis samo za vlastite potrebe. Daljnja distribucija i prodaja podataka iz Servisa trećim osobama nije dozvoljena. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene uporabe podataka snosit će Naručitelj koji poduzima takve neovlaštene radnje.

Naručitelj je obvezan za cijelo razdoblje Ugovora osigurati ispravnost svojih osobnih i identifikacijskih podataka, a naročito pravilno funkcioniranje e-maila i adrese za korespondenciju pisanim putem.


ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Naručitelj odgovara za sve radnje koje poduzima Korisnik od trenutka sklapanja Ugovora.
Pružatelj servisa ne odgovara za štetu koja može nastati ako se Naručitelj ne pridržava Općih uvjeta.
Pružatelj servisa ne odgovara za štete koje su posljedica više sile ili slučaja.
Pružatelj servisa ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem Servisa niti odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Naručitelju ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja priopćenja Servisa.
Naručitelj na vlastitu odgovornost koristi podatke objavljene u Servisu te snosi odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima.
Pružatelj servisa odgovara za zaštitu osobnih podataka prikupljenih u svrhu korištenja Servisa.


NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Pružatelj servisa i Naručitelj će primarno pokušati riješiti izvansudski. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na navedeni način, mjesno je nadležan sud u Zagrebu, RH.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024