Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 066

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda

Kategorije: Ostale usluge, Ostalo, Usluge, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 31.12.2020.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno u: Narodne novine, 21.2.2020.

Urbroj: 563-03-2/39-20-3 od 4. II. 2020.    (48)

Na temelju odredbe članaka 7. i članka 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1. podstavka 9., te članka 47. i članka 49. Statuta Fonda (Narodne novine, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 – pročišćeni tekst), u svezi s člankom 2. stavka 2. i člankom 3. stavka 2. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 153/11, 29/14 i 155/14) i sukladno odredbi članka 5. i 8. i članka 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14), a na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu od 3. veljače 2020. godine (klasa: 024-04/20-03/1; urbroj: 563-01/69-20-3), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV (ZO-2/2020)

za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda.

I. UVOD

Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijela proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni, odnosno ponovna uporaba podrazumijeva ponovno korištenje proizvoda u svrhu za koju su bili izvorno namijenjeni. U sklopu aktivnosti prevencije nastanka otpada države članice Europske unije navode mjere uspostave sustava kojima se potiču aktivnosti ponovne uporabe, posebno elektroničke opreme, tekstila i namještaja. Prema hrvatskom zakonodavnom okviru priprema za ponovnu uporabu ulazi u postupke gospodarenja otpadom, dok je ponovna uporaba jedna od mjera sprječavanja nastanka otpada. Ponovna uporaba proizvoda je bilo koji postupak kojim se proizvod, koji je bio zamišljen i konstruiran da tijekom životnog ciklusa ispuni minimalni broj radnih ciklusa, ponovno upotrebljava za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, uz upotrebu manjih pomoćnih proizvoda na tržištu ili bez njih. Uspoređujući je s ostalim metodama gospodarenja otpadom, prilikom produljivanja životnog ciklusa proizvoda izbjegava se korištenje energije koja je potrebna za proizvodnju novog proizvoda, pa je štetan utjecaj na okoliš znatno umanjen. Ekološke koristi od produljenja životnog vijeka proizvoda ili njihovih dijelova kroz pripremu za ponovnu uporabu su značajne i predstavljaju veliki potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova preračunato kroz emisije CO2. Priprema za ponovnu uporabu obuhvaća postupke oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su odbačeni kao otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu uporabu bez prethodne obrade u svojstvu otpada. Ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš (sprječava onečišćenje voda, tla, zraka) štedi sirovine i energiju.

Prioriteti javnog poziva sukladni su Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 130/05), Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. (Narodne novine broj 03/17), te Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/2013, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/2013, 73/17, 14/19 i 98/19).

Cilj

Javnim pozivom za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda (u daljnjem tekstu: Javni poziv) osigurana su sredstva donacije za projekte zadruga kojima se doprinosi smanjenju pritisaka na okoliš koje uzrokuje proizvodnja novog i često manje trajnog proizvoda, razvoju pozitivnog stava prema »zelenom« gospodarstvu i razvoju lokalnih partnerskih modela.

II. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava donacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati upotrebu proizvoda za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili dijelova proizvoda i sl.

Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Javnog poziva su:

• Tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva (tepisi, zavjese, posteljina, ručnici)

• Namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.),

• Roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.).

Za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe sva odgovornost je na korisnicima ovog Javnog poziva. Proizvode iz ponovne uporabe potrebno je označiti znakom »ponovne uporabe« (znak »ponovne uporabe« bit će dostupan na mrežnim stranicama Fonda), a nove korisnike upoznati sa svim prednostima/nedostacima istog.

III. KORISNICI SREDSTAVA FONDA

Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude imaju zadruge registrirane prema Zakonu o zadrugama (Narodne novine broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19) koje promiču zaštitu okoliša i održivi razvoj. Na Javni poziv isti korisnik može prijaviti najviše dva (2) projekta. Svaka ponuda mora se odnositi na jedan projekt. Zadruga može sudjelovati u projektu kao nositelj projekta ili partner. Jedna zadruga može biti partner na najviše dva projekta.

Prijavu projekta na Javni poziv mogu podnijeti zadruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH.

Zadruge partneri sudjeluju u izradi i provedbi projekta te su troškovi njihovog ulaganja prihvatljivi na isti način kao i oni koji su nastali od strane nositelja projekta, a za opravdane troškove priznavat će se samo računi koji glase na nositelja projekta. Partnerstvo u projektu dokazuje se izjavom u partnerstvu. Zajednički obrazac izjave o partnerstvu popunjava, potpisuje i ovjerava svaki od partnera pojedinačno.

Svi projektni partneri moraju ispunjavati uvjete određene ovim Javnim pozivom, a za koju okolnost odgovara zadruga nositelj projekta i istu potvrđuje izjavom o partnerstvu.

Ugovor o korištenju sredstva Fonda sklopit će se sa zadrugom-nositeljem projekta koja je ujedno odgovorna za kvalitetnu provedbu projekta, namjensko trošenje odobrenih sredstava, redovito izvještavanje Fonda o provedenim aktivnostima na realizaciji projekta i rezultatima projekta. Prije sklapanja ugovora s Fondom, zadruga-nositelj projekta je dužna sklopiti sporazum o suradnji s partnerom/ima na projektu.

Fond ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa zadruge nositelja projekta i ostalih sudionika u provedbi predmeta sufinanciranja ovog Javnog poziva te ne može:

– sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju

– snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koje s osnova tih poslovnih odnosa mogu nastati

– iste uvažavati kao opravdani razlog ako su suprotne uvjetima ovog Javnog poziva, odluke i sklopljenog ugovora s Fondom.

Pravo na sufinanciranje projekata zadruge mogu ostvariti ako:

– podnesu ponudu i ispune sve uvjete sukladno objavljenom Javnom pozivu,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– ulažu vlastita sredstva u provedbu projekata koji su predmet ovog Javnog poziva

– prihvate uvjete sufinanciranja projekata koji su predmet Javnog poziva,

– sklope ugovor s Fondom o sufinanciranju projekata,

– zadruga nema nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– uredno izvršavaju svoje obveze izvješćivanja i namjenskog trošenja sredstava utvrđene ugovorom o financiranju projekta sredstvima Fonda,

– zadruga uredno podmiruje svoje javne obveze (prema potvrdi Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja),

– upisana je u Registar neprofitnih organizacija u Ministarstvu financija RH i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

IV. UKUPNA VRIJEDNOST I NAČIN SUFINANCIRANJA PROJEKATA

Fond će po Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09 i 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) (dalje: Pravilnik)

Raspoloživa sredstva Fonda po Javnom pozivu iznose 120.000,00 kn, a osigurana su Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. i projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu na aktivnosti K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša.

Sukladno Pravilniku zadruge mogu ostvariti sredstva Fonda u udjelu do:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnom propisu,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Fond će sufinancirati opravdane i prihvatljive troškove projekta prikazane u obrascu proračuna projekta, najviše u iznosu do 60.000,00 kn po jednom odobrenom projektu.

Korisnici sredstava Fonda dužni su osigurati preostala sredstva do ukupnog iznosa troškova projekta. Zadruga je dužna iznos vlastitog ulaganja u projekt i udio projektnog partnera (ako partner sudjeluje financijski u projektu), kao i detaljan opis projekta koji prijavljuje Fondu prikazati u prijavnom obrascu i obrascu proračuna projekta.

Pod vlastitim udjelom korisnika sredstava Fonda razumijevaju se:

• novčana sredstva korisnika,

• kreditna sredstva drugih financijskih institucija namijenjena za provedbu projekta,

• ulog drugih pravnih i/ili fizičkih osoba vezan za ulaganje u provedbu projekta.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet bude prije ispunjen. Fond će istaknuti obavijest o ispunjenju navedenih uvjeta na mrežnoj stranici Fonda, te će Javni poziv nakon toga biti zatvoren.

Fond sredstva donacije isplaćuje sukladno odluci o odabiru korisnika i dodjeli sredstava (u daljnjem tekstu: odluka) i sklopljenom ugovoru, po provedenom postupku nabave sukladno uvjetima za isplatu i to:

1. Sukladno odobrenom postotnom učešću za ostvarene opravdane troškove, ako su opravdani troškovi po provedenom postupku nabave isti ili manji od odobrenih ili

2. Sukladno odobrenom iznosu za ostvarene opravdane troškove:

– ako su opravdani troškovi po provedenom postupku nabave jednaki odobrenom iznosu ili

– ako su ostvareni opravdani troškovi po provedenom postupku veći od odobrenih

V. OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani troškovi projekta sukladno Javnom pozivu su troškovi nastali nakon dana objave Javnog poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda, a prema Obrascu proračuna projekta koji je sastavni dio obvezne dokumentacije za prijavu projekta podnošenjem ponude na Javni poziv. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa.

Opravdani i prihvatljivi troškovi su stvarni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta, te su iskazani u proračunu projekta poput:

• troškova potrošnog materijala (kutije, vreće i spremnici za prikupljanje, i sl.),

• troškova opreme, alata i pribora neophodnih za provedbu projekta,

• troškova prikupljanja i distribucije (troškovi prijevoza),

• troškova grafičkih usluga (priprema i izrada letaka, brošura, časopisa i naljepnica »ponovna uporaba« i distribucija),

• troškova promidžbe i oglašavanja (televizijske i radijske prezentacije, izrada web portala »nudim-tražim«, obavijesti u tiskovinama, pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),

• ostali troškovi potrebni za provedbu projekta, za koje Fond utvrdi opravdanost.

Provjere opravdanosti troškova mogu dovesti do traženja pojašnjenja u svezi prikazanih troškova te do naknadnih izmjena i/ili smanjenja iznosa opravdanih troškova od strane Fonda. Iznos odobrenih sredstava se uslijed tih ispravak ne može povećavati.

PDV je opravdan trošak ako nije nadoknadiv.

Neopravdani troškovi su:

• troškovi kupnje opreme koja nije izravno vezana za provedbu projekta (npr. Mobilni uređaji, prijenosna računala, kao i druga informatička oprema

• režijski troškovi poslovnog prostora te priključci energenata,

• troškovi adaptacije/modernizacije prostora te postojeće infrastrukture;

• PDV (ako se odbija kao pretporez),

• plaće zaposlenika,

• troškovi komunikacije (trošak telefona i interneta)

• troškovi službenih putovanja,

• troškovi konverzije, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun za određenu komponentu kao i drugi čisto financijski izdaci,

• ostali troškovi koji sukladno ocjeni Fonda ne predstavljaju izravne troškove projekta.

VI. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDE NA JAVNI POZIV

Zadruga koja podnosi ponudu prema Javnom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge, u izvorniku; Obrazac 1),

2. Obrazac proračuna projekta (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge, u izvorniku; Obrazac 2),

3. dokaz o registriranoj djelatnosti – preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu osnivanja zadruge u sudski registar, kao i preslike svih ostalih rješenja o upisu izmjena u sudski registar nakon upisa osnivanja zadruge (npr. izmjena sjedišta zadruge, upravitelja, naziva zadruge, predmeta poslovanja zadruge i svih ostalih elemenata sadržanih u rješenju Trgovačkog suda), ili povijesni izvod sudskog registra u kojem će biti razvidni svi gora navedeni podaci i izmjene,

4. potvrdu porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana prijave na Javni poziv, u izvorniku),

5. izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristi ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge, obrazac 3),

6. izjava o partnerstvu, ako zadruga prijavljuje projekt u partnerstvu (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge, obrazac 4),

7. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv upravitelja zadruge (ne stariji od 30 dana od dana prijave na Javni poziv, u izvorniku)

8. izjavu o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom svih izvora financiranja i učešćem sredstava Fonda u projektu (ovjerena potpisom upravitelja i pečatom zadruge)

9. podaci o bonitetu (BON2/SOL2) (ne stariji od 30 dana od dana prijave na Javni poziv, u izvorniku).

Podaci iz Javnog poziva koristit će se isključivo sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi propisani obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Cjelokupna dokumentacija dostavljena u sklopu ponude za Javni poziv ostaje u predmetnoj arhivi Fonda bez obveze povrata ili kopiranja iste od strane Fonda.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

Prijava na Javni poziv podnošenjem ponude mora sadržavati obvezne obrasce (od rednog broja 1 do 4), popunjene računalom, na hrvatskom jeziku, vlastoručno potpisane od strane upravitelja zadruge i ovjerene službenim pečatom zadruge.

Rok za dostavu ponuda na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske 2020. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda.

Podnositelji prijavljuju projekte:

• u zatvorenoj omotnici s:

– nazivom,

– adresom podnositelja ponude i

– naznakom: »Prijava na Javni poziv (ZO-2/2020) – Ponovna uporaba proizvoda«

• preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda,

• na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnositelj ponude u roku za dostavu ponude, a prije donošenja odluke direktora Fonda, može svojom potpisanom izjavom zatražiti povrat zahtjeva, odustati od istog, izmijeniti ga ili isti dopuniti na zahtjev Fonda. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena sredstva Fonda.

VIII. OBRADA PONUDA

Fond neće razmatrati podnesene ponude:

– koje su dostavljene

• nakon isteka kalendarskog roka Javnog poziva, odnosno nakon objave o iskorištenosti predviđenih sredstva za Javni poziv na mrežnim stranicama Fonda,

• na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog Javnog poziva ili

od osoba koje ovim Javnim pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Fonda,

• od podnositelja koji imaju nepodmirenu obvezu javnih davanja prema Potvrdi Porezne uprave,

• od podnositelja koji imaju neregulirano dugovanje prema Fondu,

• od podnositelja kojima su poslovni računi u blokadi.

• koje nisu predmet ovog Javnog poziva,

• koje ne sadrže svu propisanu obveznu dokumentaciju iz točke VI. Javnog poziva,

• u slučaju kada je Fond prethodno već donio odluku o odabiru korisnika po ovom Javnom pozivu i dostavio korisniku ugovor na potpisivanje, a korisnik nije u za to određenom roku vratio potpisane ugovore.

U svezi dostavljene obvezne dokumentacije iz točke VI. Javnog poziva Fond može zatražiti pojašnjenja ili dopunu dokumentacije za zadruge nositelje projekta i zadruge projektne partnere.

Fond može od podnositelja ponude zatražiti telefonom, elektroničkom poštom ili preporučenom poštom dopunu dokumentacije, te mu dodijeliti rok za dostavu istog. Ako podnositelj ponude u zadanom roku dostavi dopunu dokumentacije, dan zaprimanja dopune dokumentacije smatrat će se danom zaprimanja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj ponude u zadanom roku ne dostavi zatraženu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od podnošenja ponude, a Fond će pisanim putem izvijestiti podnositelja ponude da iz navedenog razloga ne može ostvariti pravo na sredstva Fonda po Javnom pozivu.

Podnesene ponude se otvaraju i razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja ponuda u poštanskom uredu ili u urudžbenom zapisniku Fonda (ako se zahtjev dostavlja osobno).

Fond ocjenjuje svaku podnesenu ponudu te utvrđuje udovoljava li ista uvjetima Javnog poziva. Projekti za koje se u postupku ocjene utvrdi da ne odgovaraju uvjetima Javnog poziva neće se uzimati u daljnje razmatranje za ostvarivanje prava na sufinanciranje sredstvima Fonda, o čemu će Fond dostaviti obavijest podnositelju ponude.

Fond će pravovremeno pristigle ponude, koje su dopuštene i izjavljene od strane podnositelja na koje se Javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu točkom VI. Javnog poziva i za koje je vrednovanjem utvrđeno da odgovaraju uvjetima ovog Javnog poziva, obraditi u roku 30 dana od dana zaprimanja ponude, odnosno potpune dokumentacije, te izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda. U daljnjem roku od 15 dana, direktor Fonda će donijeti Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda te istu dostaviti Korisniku preporučenom poštanskom pošiljkom.

IX. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PONUDA

Na temelju Odluke Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe projekta ponovne uporabe proizvoda sklopit će se s odabranim korisnikom ugovor o korištenju sredstava Fonda radi sufinanciranja provedbe projekta. Odluka i ugovor dostavljaju se korisnicima istovremeno, putem preporučene poštanske pošiljke. Nakon donošenja Odluke Fonda, korisnik ne može više mijenjati prihvaćene stavke troškovnika projekta i takve naknadne izmjene Fond neće prihvatiti i sufinancirati. Fond zadržava pravo zatražiti dopunu dokumentacije prije sklapanja ugovora s korisnikom.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

– iznos odobrenih sredstava Fonda,

– uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN Korisnika (iz prijavnog obrasca),

– vremenski rok provedbe projekta,

– način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda te pravo na povrat u slučaju utvrđivanja nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza,

– ostala međusobna prava i obveze.

Odabrani korisnik dužan je dostaviti Fondu jedan potpisani i ovjereni primjerak ugovora najkasnije u roku 15 dana od dana primitka ugovora. U slučaju da odabrani korisnik ne postupi sukladno navedenom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora s Fondom te će izgubiti pravo na odobrena sredstva Fonda po dostavljenoj Odluci Fonda, o čemu će zaprimiti pisanu obavijest. Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

X. ISPLATA SREDSTAVA FONDA

Sredstva Fonda isplaćivat će se sukladno ugovorenom postotnom učešću najviše do odobrenog iznosa, za opravdane i prihvatljive troškove projekta nastale nakon objave Javnog poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda.

Dokumentacija koja predstavlja temelj za isplatu:

1. Izvješće o provedenom projektu s fotodokumentacijom,

2. vjerodostojna knjigovodstvena dokumentacija kojom se dokazuje nastanak troškova (sa specifikacijom svih računa, ugovori i dr.),

3. druga dokumentacija na zahtjev Fonda.

Dokumentaciju za isplatu sredstava Fonda Korisnik dostavlja poštom na adresu Fonda u izvorniku ili u ovjerenom presliku. Ako se navedena dokumentacija dostavlja u preslici na istoj mora biti navedeno: »Preslik je istovjetan izvorniku, koji se nalazi u poslovnim knjigama korisnika«, s pečatom zadruge i potpisom odgovorne osobe.

Fond će na temelju obostrano potpisanog ugovora i uredne dokumentacije dostavljene Fondu korisniku isplatiti sredstva na IBAN naznačen u prijavnom obrascu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu, priznate od strane Fonda.

Fond pridržava pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Fond ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.

XI. ROK PROVEDBE PROJEKTA

Rok za provedbu projekta je 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o sufinanciranju projekta ponovne uporabe proizvoda sredstvima Fonda.

XII. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Sva pitanja vezana za Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće adrese: snjezana.mihaljevic@fzoeu.hr i vlatka.gz@fzoeu.hr.

Obvezni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr objavljene su Smjernice za uspostavu sustava ponovne uporabe u RH na koje upućujemo korisnike Javnog poziva.

Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020