Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 014

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

Kategorije: Ostala nabava, Ostalo, Nabava roba, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 31.12.2020.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno u: Narodne novine, 21.2.2020.

Klasa: 351-04/20-20/1

Urbroj: 563-03-1/119-20-1 od 5. II. 2020.    (47)

Na temelju odredbe članka 7. i članka 20. st. 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1. podstavka 9., članka 47. stavka 1. podstavka 2. a u svezi s odredbom članka 49. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14-pročišćen tekst), odredbom članaka 5., 8. i 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) te odredbom članka 2. stavka 2. i odredbom članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, (Narodne novine 153/11, 29/14 i 155/14) te na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2020. godinu (klasa: 024-04/20-03/1, urbroj: 563-01/69-20-3) od 3. veljače 2020. godine a radi ostvarenja ciljeva i mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Narodne novine br. 3/17) te u svezi s provedbom Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19), objavljujemo

JAVNI POZIV (JP ZO 1/2020)

za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Radi ostvarenja ciljeva i mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine te sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19), a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) sufinancira, sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS), nabavu komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima (u daljnjem tekstu: komunalna oprema).

II. ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonodavni okvir koji uređuje predmetno područje je:

– Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05)

– Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN br. 3/17)

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/2013, 73/17, 14/19, 98/19)

– Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

– Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17)

– Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19).

III. SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha ovog javnog poziva je kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima.

IV. CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovom javnog poziva je nabava komunalne opreme kojom bi se unaprijedio sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza s otoka na kopno i predaje na obradu. Navedenim unaprjeđenjem sustava smanjio bi se udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i broj prijevoza otpada s otoka na kopno.

V. KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstvima Fonda sukladno ovom javnom pozivu mogu ostvariti isključivo JLS-ovi:

– koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– kojima se sjedišta nalaze na otoku ili kojima se sjedišta nalaze na kopnu, ali im administrativno pripadaju otoci s kojih prevoze otpad na kopno,

– podnesu zahtjev za korištenje sredstvima Fonda sukladno uvjetima ovog javnog poziva,

– koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome javnom pozivu,

– nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– nemaju dugovanja prema RH,

– koji prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva po ovom javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

VI. SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN br. 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14).

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom javnom pozivu u visini do 60% ukupno prihvatljivih i opravdanih troškova, odnosno najviše do 270.000,00 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Po ovom javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom javnom pozivu osiguran je Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu na aktivnosti K200008, te iznosi 8.900.000,00 kuna.

Fond sredstva pomoći isplaćuje sukladno odluci o odabiru korisnika i dodjeli sredstava (u daljnjem tekstu: Odluka) i sklopljenom ugovoru, po provedenom postupku nabave sukladno uvjetima za isplatu i to:

1. Sukladno odobrenom postotnom učešću za ostvarene opravdane troškove, ako su opravdani troškovi po provedenom postupku nabave isti ili manji od odobrenih ili

2. Sukladno odobrenom iznosu za ostvarene opravdane troškove:

– ako su opravdani troškovi po provedenom postupku nabave jednaki odobrenom iznosu ili

– ako su ostvareni opravdani troškovi po provedenom postupku veći od odobrenih.

Fond će na svojim mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest vezanu uz iskorištenost sredstava po ovom javnom pozivu i zatvaranju poziva kao i eventualnom privremenom zatvaranju poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po ovom javnom pozivu.

VII. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak koji JLS u svrhu nabave komunalne opreme namjerava ostvariti.

Samo se opravdani trošak uzima u obzir za dodjelu sredstava Fonda. Samo one aktivnosti koje su nužne za nabavu komunalne opreme, mogu stvarati opravdani trošak. PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška Fonda ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Nužno je voditi računa da se opravdani trošak mora temeljiti na stvarnim troškovima potrebnim za cjelovitu nabavu komunalne opreme.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za potrebe gospodarenja otpadom na otocima (npr. press kontejneri, polupodzemni kontejneri, rolo kontejneri, komposteri, press balirke i druga oprema)[1](Komunalna oprema koja je bila predmet javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalne opreme (klasa: 351-01/17-01/69, urbroj: 563-03-1/237-18-51, od 5. 4. 2018.), a koja se sufinancira sredstvima iz fondova EU-a, nije predmet ovog javnog poziva i neće biti prihvatljiv trošak.). Prijavitelj specifikaciju komunalne opreme treba navesti u Obrascu 2 – Specifikacija komunalne opreme, koji se prilaže uz zahtjev za sufinanciranje.

Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon dana objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

VIII. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava za sufinanciranje komunalne opreme sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev JLS-a za sufinanciranje komunalne opreme:

– ispunjeni Obrazac 1 s općim podacima o JLS-u, potpisan i ovjeren kod odgovorne/ovlaštene osobe JLS -a,

– ispunjeni Obrazac 2 – Specifikacija komunalne opreme kojem je prilog informativna ponuda proizvođača/dobavljača predmetne komunalne opreme razrađena prema stavkama,

– dokaz (izjava odgovorene/ovlaštene osobe ili izvod iz financijskog plana ovjeren i potpisan kod odgovoren/ovlaštene osobe) o osiguranju vlastitog udjela u troškovima nabave komunalne opreme,

2. Potvrdu porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja JLS-a, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ovog zahtjeva,

3. Potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 3) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška kao pretporez u obračunskom razdoblju.

IX. DOSTAVA ZAHTJEVA

Rok za dostavu zahtjeva na javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2020. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane JLS-ove da će sredstva Fonda biti iskorištena, nakon čega se javni poziv zatvara.

JLS može sukladno uvjetima ovog javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćen veći broj komunalne opreme koja je predmet sufinanciranja po ovome javnom pozivu.

Zahtjev za sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

– na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

– s naznakom »Javni poziv (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima« – zahtjev, dostavlja se

– adresa podnositelja zahtjeva

– preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Zahtjevi se zaprimaju u Urudžbenom zapisniku Fonda radnim danom do 16 sati ili preporučenom poštom putem poštanskog ureda do 24 sata na dan zatvaranja javnog poziva odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Zahtjevi dostavljeni istekom navedenog roka neće se razmatrati.

X. OBRADA ZAHTJEVA

Fond neće razmatrati zahtjeve:

• koji su dostavljeni

– prije ili nakon isteka kalendarskog roka ovog javnog poziva, odnosno nakon objave na mrežnim stranicama Fonda o iskorištenosti predviđenih sredstva za ovaj javni poziv,

– na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog poziva ili

– od osoba koje ovim javnim pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Fonda,

• koji nisu predmet ovog javnog poziva,

• u slučaju da je Fond sukladno uvjetima ovog javnog poziva već donio odluku a korisnik nije u roku određenom Odlukom Fonda, pokrenuo postupak nabave.

Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki prema datumu zaprimanja. Zahtjevi pristigli na ovaj javni poziv koji su pravovremeni, dopušteni i podneseni od strane prijavitelja na koje se ovaj javni poziv odnosi, ocjenjuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN br. 18/09, 42/2012, 73/13, 29/14, 155/14).

Fond može od prijavitelja zatražiti elektroničkim putem (e-poštom) ili poštom dopunu dokumentacije te mu dodijeliti rok za dostavu iste. Ako prijavitelj u zadanom roku dostavi dopunu dokumentacije, dan zaprimanja dopune dokumentacije smatrat će se danom zaprimanja potpunog zahtjeva. U slučaju da prijavitelj u zadanom roku ne dostavi dopunu dokumentacije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, a Fond će ga pisanim putem izvijestiti da iz navedenog razloga ne može ostvariti sredstva Fonda po ovom javnom pozivu.

Fond će pravovremeno pristigle zahtjeve koji su dopušteni i podneseni od strane podnositelja zahtjeva na koje se ovaj javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu i urednu dokumentaciju utvrđenu ovim Javnim pozivom, obraditi u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva te izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda. U daljnjem roku od 15 dana, direktor Fonda će donijeti odluku. Odluka se dostavlja korisniku preporučenom poštanskom pošiljkom.

Fond će odlukom ujedno dodijeliti korisniku rok u kojem je obvezan pokrenuti postupak nabave komunalne opreme, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016). Tek po primitku odluke Fonda, korisnik može pokrenuti postupak nabave. Rok za pokretanje postupka nabave iznosi 60 kalendarskih dana od dana primitka odluke i bit će određen odlukom. Navedeni rok ne može se mijenjati.

Fond će na temelju odluke, po provedenom postupku nabave kao i dostavi cjelokupne dokumentacije vezane uz postupak nabave iz točke XI. ovog javnog poziva, s odabranim korisnikom sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja Odluke Fonda, može svojom potpisanom izjavom zatražiti povrat zahtjeva, odustati od istog, izmijeniti ga ili isti dopuniti na zahtjev Fonda. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.

U slučaju da odabrani korisnik ne postupi na opisani način i u za to dodijeljenim rokovima smatrat će se da je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora i gubi prava na odobrena sredstva Fonda po dostavljenoj odluci Fonda, o čemu će zaprimiti pisanu obavijest.

Sva komunikacija s Fondom (dopisi, priopćenja, očitovanja, dostava računa, ugovora, i dr.) mora biti od strane JLS-a, s popratnim dopisom potpisanim i ovjerenim od odgovorne/ovlaštene osobe JLS-a, neovisno o tome tko provodi postupak javne nabave.

XI. DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA IZRADU UGOVORA

Nabava koja se provodi skladno internom aktu o jednostavnim nabavama:

1. poziv na dostavu ponude/narudžbenice;

2. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (ako je primjenjivo);

3. odluka o odabiru (ako je primjenjivo);

4. ponuda odabranog ponuditelja;

5. sklopljeni ugovor s gospodarskim subjektom ili račun (ako je primjenjivo);

6. ostala dokumentacija na zahtjev Fonda.

Nabava koja se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) (objava na EOJN RH):

1. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda;

2. odluka o odabiru;

3. ponuda odabranog ponuditelja;

4. potpisani ugovor s gospodarskim subjektima;

5. ostalu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Svu navedenu dokumentaciju JLS dostavlja poštom na adresu Fonda u izvorniku ili u ovjerenom presliku. U slučaju dostave ovjerenih preslika dokumentacije ista je dužna sadržavati izjavu: »Preslika je istovjetna izvorniku, koji se nalazi u poslovnim knjigama JLS-a« s pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe.

Po uredno dostavljenoj dokumentaciji, Fond izrađuje ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave predmeta zahtjeva koji se u dva primjerka dostavlja JLS-u na potpis (jedan potpisani primjerak vraća se Fondu). Korisnik je obavezan u roku od 15 dana od dana primitka ugovora vratiti primjerak potpisanog i ovjerenog ugovora Fondu.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

– iznos odobrenih sredstava Fonda,

– rokovi, uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN ponuditelja (iz prijavnog obrasca),

– način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda,

– ostala međusobna prava i obveze.

Fond ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u provedbi predmeta sufinanciranja ovog javnog poziva te ne može:

– sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju;

– snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koje s osnova tih poslovnih odnosa mogu nastati;

– iste uvažavati kao opravdani razlog ako su suprotne uvjetima ovom javnog poziva, odluke i sklopljenog ugovora s Fondom.

XII. ISPLATA SREDSTAVA FONDA

Po isporuci komunalne opreme Fondu se dostavlja sljedeća dokumentacija:

1. popratni dopis JLS-a,

2. zapisnik o preuzimanju komunalne opreme,

3. otpremnica/dostavnica,

4. račun/eRačun,

5. druga dokumentacija na zahtjev Fonda.

Svu navedenu dokumentaciju JLS dostavlja poštom preporučeno na adresu Fonda u izvorniku ili u preslici. U slučaju kada se dostavlja preslika, na istoj mora biti navedeno: »Preslika je istovjetna izvorniku, koji se nalazi u poslovnim knjigama JLS-a« s pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe.

Fond će na temelju obostrano potpisanog ugovora i uredne dokumentacije JLS-u isplatiti sredstva za opravdane troškove premeta ugovora na IBAN naznačen u prijavnom obrascu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu.

Fond pridržava pravo, za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstvima Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Fond ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.

XIII. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Dostavljanjem zahtjeva na ovaj javni poziv, korisnik daje odobrenje Fondu da osnovne podatke objavi na mrežnoj stranici Fonda i u drugim izvješćima.

Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt: sofija.petrinec@fzoeu.hr, tel.: (01) 5391-846, ksenija.todoric@fzoeu.hr, tel.: (01) 5391-906.

XIV. PRILOZI:

1. Obrazac 1 s općim podacima o JLS-u

2. Obrazac 2 – troškovnik

3. Obrazac 3 – Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška kao pretporez u obračunskom razdoblju.

OBRAZAC 1.

Opći podaci o jedinici lokalne samouprave

I.    Opći podaci o Jedinici lokalne samouprave
1.    Grad/Općina, adresa, poštanski broj   
2.    Ime i prezime gradonačelnika/načelnika   
3.    OIB, ime poslovne banke i broj IBAN računa   
4.    Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona, e-adresa   
5.    Procijenjeni iznos nabave komunalne opreme (s PDV-om)    – kn
II.    Podaci o postupku javne nabave
1.    Planira li se otvoreni postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)   
2.    Planira li se postupak jednostavne nabave?
III.    Osiguranje sredstava za nabavu komunalne opreme osigurava   
1.    Jedinica lokalne samouprave (navesti stavku proračuna)   

Datum i mjesto        Potpis i pečat odgovorne osobe JLS-a
           

OBRAZAC 2.

SPECIFIKACIJA KOMUNALNE OPREME

RED. BROJ    KOMUNALNA OPREMA (opis)    BROJ KOMADA    JEDINIČNA CIJENA IZ PONUDE [HRK]    UKUP­NO [HRK]
1.   
   
   
    0,00 kn
2.   
   
   
    0,00 kn
3.   
   
   
    0,00 kn
4.   
   
   
    0,00 kn
5.   
   
   
    0,00 kn
6.   
   
   
    0,00 kn
7.   
   
   
    0,00 kn
8.   
   
   
    0,00 kn
9.   
   
   
    0,00 kn
10.   
   
   
    0,00 kn

   
   
    UKUPNO bez PDV-a:    0,00 kn

   
   
    UKUPNO s PDV-om:    0,00 kn

Datum i mjesto        Potpis i pečat odgovorne osobe JLS-a
           

OBRAZAC 3

REPUBLIKA HRVATSKA

XXXX ŽUPANIJA

NAZIV JLS-a

GRADONAČELNIK/NAČELNIK

IZJAVA

Kojom ja niže potpisani ________________ (OIB: ______________) iz ______________, _________________ (adresa) izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kao odgovorna / ovlaštena osoba za zastupanje ________________________________________ (OIB___________________________) iz _____________, adresa __________________, da se PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška Fonda koristi / ne koristi (zaokružiti) kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi istiniti te istu ovjeravam pečatom i svojim vlastoručnim potpisom kao odgovorna / ovlaštena osoba.

U _______________ _____________ 2020. g.

Gradonačelnik/Načelnik
Ime Prezime

_________________________

(pečat i potpis odgovorne osobe)

M.P.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020