Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 966

Uvrštena nova dokumentacija - ŽAT centrale - popravak kartica

Kategorije: Usluge servisiranja i održavanja, Usluge
Datum zatvaranja: 24.2.2020.
Nadmetanje raspisao: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 16.10.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F5-0040716


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  39901919995

Poštanska adresa: Mihanovićeva 12

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Dragana Banović

Telefon: +385 14533710

E-pošta: dragana.banovic@hzinfra.hr

Telefaks: +385 13783352

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzinfra.hr

Adresa profila kupca: www.hzinfra.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F5-0040716

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  ŽAT centrale - popravak kartica

Referentni broj: 2   4E86/19/DB

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   50220000         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Predmetna usluga podrazumijeva popravak kartica telefonskih centrala proizvođača Ericsson (tip MD 110 i MX-ONE) te usluge pružanja servisne podrške na terenu (lokacije telefonskih centrala Naručitelja).  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 1.310.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  ŽAT centrale - popravak kartica                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  50220000               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja usluge: na području cijele Republike Hrvatske. Ako se radi o hitnoj intervenciji mjesto izvršenja usluge je lokacija Naručitelja, a ako se radi o popravku neispravne komponente onda

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Predmetna usluga podrazumijeva popravak kartica telefonskih centrala proizvođača Ericsson (tip MD 110 i MX-ONE) te usluge pružanja servisne podrške na terenu (lokacije telefonskih centrala Naručitelja).

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

ENP

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

ENP

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.310.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

8.1. Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Kao preliminarni dokaz za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 8.1. gospodarski subjekt pri izradi ponude preuzima: • Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (e-ESPD-zahtjev) te kreira e-ESPD- odgovor za sve gospodarske subjekte u ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).....

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  9.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u jednom od navedenih oblika... 9.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude za pojedinačni ugovor/pojedinačnu narudžbenicu.... 9.3. Jamstvo za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora/pojedinačne narudžbenice temeljem okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza.... 9.4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku...

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se obavlja na temelju valjanog računa izdanog po pojedinačnom ugovoru/izdanoj pojedinačnoj narudžbenici. Rok ispunjenja novčane obveze je 60 dana, a od 61. dana za zakašnjela plaćanja primijenit će se ugovorna kamatna stopa u visini 5% godišnje...

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

11. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora. Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem....

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  05.11.2019       Lokalno vrijeme:  09:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  4  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  05.11.2019   Lokalno vrijeme:  09:00:00   Mjesto: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor nabave, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb, soba 188, III kat.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 15.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2019/S 0F5-0040716 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru 4E86.pdf 769.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:06
Zapisnik 4E86.pdf 3,750.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:08
1_Nedostupnost 05.11.19 - 2_produženje roka za dostavu ponuda.pdf 998.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:08
3_Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude_ERICSSON.pdf 400.19 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:08
4_Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude_AGILUS.pdf 512.34 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:08
5_Odgovor ponuditelja na ojašnjenje i upotpunjavanje ponude_ERICSSON.pdf 61.30 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:08
6_Odgovor ponuditelja na ojašnjenje i upotpunjavanje ponude_AGILUS.pdf 189.02 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:09
7_Zahtjev za dostavom ažuriranih popranih dokumenata.pdf 894.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:09
8_Zahtjev za produljenje roka.pdf 54.64 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:09
9_ Produljenje roka za dostavu ažuuriranih dokumenata.pdf 493.35 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:09
10_Dostava azuriranih popratnih dokumenata.zip 2,222.51 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:09
5_Odgovor ponuditelja na pojašnjenje i upotpunjavanje ponude_ERICSSON.pdf 61.30 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:11
6_Odgovor ponuditelja na pojašnjenje i upotpunjavanje ponude_AGILUS.pdf 189.02 KB Zadnja promjena objave u NN: 17.02.2020. 13:11

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020