Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 295

Javni poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projekt­ne dokumentacije za adaptaciju građevine bazena i sportske dvorane

<< Nazad

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 9.2.2020.
Nadmetanje raspisao: Top-Terme d.o.o. Topusko
Objavljeno u: Narodne novine, 15.1.2020.
Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko, na temelju Odluke o početku postupka nabave urbroj: 2176-79-1/9-1-20, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za uslugu izrade projekt­ne dokumentacije za adaptaciju građevine bazena i sportske dvorane u sklopu kompleksa zgrada zdravstveno-rekreacijskog centra na adresi: Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko.

PODACI O PREDMETU JAVNOG POZIVA

Predmet nabave je izrada sve potrebne projektne dokumentacije za adaptaciju građevine bazena i sportske dvorane u sklopu kompleksa zgrada zdravstveno-rekreacijskog centra na adresi Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Bana Jelačića 16, Topusko (dalje u tekstu Građevine).

Predmet adaptacije je implementacija sadržaja wellness i spa centra u prostor Građevine s ciljem proširenja postojeće ponude.

Prostor intervencije je ukupne površine 1.274,00 m².

U sklopu projektne dokumentacije bit će potrebno izraditi sljedeće elaborate i projekte:

– elaborat postojećeg stanja dijela Građevine u koji se intervenira

– idejni projekt

– glavni projekt

– izvedbeni projekt s troškovnikom

– projekt opremanja prostora.

Moguće je da u sklopu izrade projektne dokumentacije dođe do otkrivanja skrivenih nedostataka koje će biti potrebno sanirati.

Detaljan opis projektnog zadatka zajedno s kompletnom dokumentacijom poziva nalazi se na adresi naručitelja: Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko.

ELEKTRONIČKA ADRESA GDJE SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE I/ILI DOKUMENTACIJA O NABAVI

Dokumentaciju je moguće preuzeti uz najavu na broj telefona: (044) 886-027 te e-adresa: tajnistvo@topterme.hr.

Dokumentacija se nalazi kod naručitelja:

– Dokumentacija o nabavi

– Prilog 1. Ponudbeni list

– Prilog 2. Troškovnik

– Prilog 3. Projektni zadatak.

Procijenjena vrijednost nabave: 440.000,00 HRK (bez PDV-a).

Početak i rok pružanja usluge:

Početak pružanja usluge je nakon sklapanja ugovora.

Rok isporuke je sukcesivan te je isporuka predmeta nabava definirana na sljedeći način:

1. elaborat postojećeg stanja dijela Građevine u koji se intervenira – predaja u roku od 20 dana od potpisivanja ugovora u 3 tiskana primjerka i jednom elektroničkom primjerku

2. idejni projekt za pribavljanje posebnih uvjeta građenja – predaja u roku od 30 dana od prihvaćanja elaborata postojećeg stanja dijela Građevine u koji se intervenira u 3 tiskana primjerka i jednom elektroničkom primjerku

3. glavni projekt – predaja po potvrdi Idejnog projekta od strane naručitelja te 60 dana od dobivanja Posebnih uvjeta građenja u 8 tiskanih primjeraka i jednom elektroničkom primjerku

4. izvedbeni projekt s troškovnikom – predaja u roku od 45 dana po potvrdi Glavnog projekta od strane naručitelja u 4 tiskana primjerka i jednom elektroničkom primjerku

5. projekt opremanja prostora s troškovnikom – predaja u roku od 60 dana po potvrdi Glavnog projekta od strane naručitelja u 4 tiskana primjerka i jednom elektroničkom primjerku.

Rok i način dostave ponude i rok otvaranja ponude:

– ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko

– na omotnici je ponuditelj obvezan naznačiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu naručitelja, naziv predmeta poziva i naznaku »Ne otvaraj«

– rok za dostavu ponuda je: 9. veljače 2020. u 12 sati.

Podaci o ponudi:

– cijena ponude izražava se u kunama. Cijena je nepromjenjiva i sadržava u sebi sve troškove i popuste.

* Međusobna prava i obveze koja nisu definirana ponudom naknadno će se definirati ugovorom između izvođača i naručitelja

Kriteriji za odabir ponude:

– kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja sukladna dokumentaciji o nabavi

– pregled, ocjenu i odabir ponude provodi Stručno povjerenstvo imenovano od Top-
-Terme d.o.o.

– povjerenstvo nije dužno prihvatiti nijednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Odluka o odabiru: naručitelj će donijeti odluku o odabiru ponude najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Top-Terme d.o.o.
Topusko


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020