Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 859

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja bazena i garaže u Crikvenici

<< Nazad

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 6.3.2020.
Nadmetanje raspisao: Grad Crikvenica
Objavljeno u: Novi list, 8.12.2019.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA BAZENA I GARAŽE U CRIKVENICI
Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica raspisuje, a URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST iz Zagreba, Trg Drage Iblera 7 provodi javni, otvoreni, anketni i projektni u jednom stupnju, I stupnja složenosti,
NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Bazena i Garaže u Crikvenici

Ev. broj nabave 122-04-19-PN

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA

Grad Crikvenica Kralja Tomislava 85 51260 Crikvenica Matični broj: 2584093 OIB: 81687755716

Internetska adresa: http://www.crikvenica.hr/

Adresa elektroničke pošte: bazencrikva@gmail.com

OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest, Iblerovtrg 7,10

000 Zagreb

OIB: 98819877613

Tel: 0911602956

Email: bazencrikva@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest, iblerovtrg 7,10

000 Zagreb

OIB:98819877613

Tel: 0911602956

Email: bazencrikva@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, otvoreni, anonimni, anketni i projektni I stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

PREDMET NATJEČAJA izrada kompletnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Bazena i garažu Crikvenici.

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi 26.235,00 m2.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV: 71230000-9 - Organizacija natječaja u području arhitekture

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja Bazena i garaže u Crikvenici. Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostor-no-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja ima u svojstvu autora jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag.ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

ROKOVI

Početak natječaja: 07.12.2019. godine Postavljanje pitanja:

Na temelju čl. 59. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 - u daljnjem tekstu: ZJN 2016) komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije.

Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem, sukladno članku 63. ZJN 2016, ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi ovog predmeta nabave. Naručitelj će odgovoriti na svaki pojedinačni pravodoban zahtjev na hrvatskom jeziku i odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog / šestog * dana prije dana u kojem ističe rok za za dostavu ponuda. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na istovjetan način kao

1 osnovna dokumentacija o nabavi, putem EOJN RH. Pravodobnim se smatra onaj zahtjev koji je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog / osmog * dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Rok predaje: natječajnih radova: 06.03.2020. do 12,00 sati,
bez obzira na način dostave

Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do: 06.04.2020. godine

NATJEČAJNI ELABORAT pripremljen u digitalnom obliku, poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje na način da se isti objave na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i na internetskoj stranici Grada Crikvenice, sukladno odredbama članaka 327. - 331. Zakon o javnoj nabavi.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond od 225.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) rada koji su j stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Neto Bruto

1. nagrada 40% = 90.000,00 kn = 112.500,00 kn

2. nagrada 25% = 56.250,00 kn = 70.312,50 kn

3. nagrada 15% = 33.750,00 kn = 42.187,50 kn

4. nagrada 12% = 27.000,00 kn = 33.750,00 kn

5. nagrada 8% = 18.000,00 kn = 22.500,00 kn

Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 5 (pet) dodijeliti će se nagrade sukladno broju pristiglih radova u iznosima koji su gore navedeni. Prva nagrada se mora dodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD:

- Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

- Igor Rožić, d.i.a. (ovi.arhitekt 2408), predsjednik O.S.

- Damir Rukavina, dipl.ing., zamjenik predsjednika O.S.

- Mirko Bertić, d.i.a.

- Vjekoslava Glavan, d.i.a.

- Ljiljana Marčetić, d.i.a.

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Miroslav Dragomanović, d.i.a. (ovi.arhitekt 1027)

Tehnička komisija:

Lea Lončarević Žibrat, d.i.a.

Tajnik natječaja:

Miljenko Bernfest, d.i.a.

KRITERIJI

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, cl Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju Radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak

- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete

- etapnost provedbe plana izgradnje

- racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijenta-cijskih, poznatih i planiranih podataka,..)

- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa, zelenilo, vizure,.)

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 400.000,00 kuna (bez PDV-a), a temelji se na iznosu nagradnog fonda u iznosu od 225.000,00 kn, te na iznosu za naknadu radnim tijelima u iznosu od 142.058,00 kn.

U pregovaračkom postupku bez prethodne objave ugovorit će se izrada kompletnog rješenja ovog predmeta nabave.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020