Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnina HTP OREBIĆ d.d.,

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 23.12.2019.
Nadmetanje raspisao: HTP OREBIĆ d.d.,
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 7.12.2019.

HTP OREBIĆ d.d., Šetalište kralja Petra Krešimira IV11,
 OIB:98026846668, objavljuje

POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnina

I. PREDMET PRODAJE

1. Nekretnina u k.o. Orebić (Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Korčula) označena kao čestica zgrade br. 329, zk.ul. 116 k.o. Orebić.

OPIS: Restoran Pelješki dvor sa pripadajućom terasom i poslovnim prostorom na katu (četiri ureda na katu sa sanitarnim čvorom u prizemlju objekta se koriste kao poslovni prostor vlasnika) na adresi Obala pomoraca 22 u Orebiću. Nekretnina je u zakupu jjo 31.12.2020. Vlasništvo: 1/1; u tijeku je postupak za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade za manje nadogradnje na objektu POČETNA CIJENA ZA NEKRETNINU: 3.000.000,00 kuna JAMČEVINA: 100.000,00 kuna

2. Nekretnina u Orebiću na Pelješcu ( Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Korčula) č.zgrada 406 i 407, zk.ul. 1115 i čestice zemlje 981/3 i 996 zk.ul. 41. k.o. Orebić OPIS: Restoran Trstenica na glavnoj plaži Trstenica u Orebiću, Šetalište kneza Domagoja 56. Vlasništvo: 1/1. POČETNA CIJENA ZA NEKRETNINU: 6.000.000,00 kuna. JAMČEVINA:

200.000,00 kuna

3. Nekretnina u k.o. Orebić ( Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Korčula) č.zgrada 275, zk.ul. 230. k.o. Orebić; suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo E-1

Napomena: u zemljišnim knjigama u opisu nekretnine pogrešno stoji riječ Jugozapad" umjesto Jugoistok“. OPIS: Pizzeria Jadran jugoistočni dio prizemlje zgrade sa pripadajućom terasom u funkciji restorana na adresi Orebić, Trg Mimbeli 11; zgrada Pomorskog muzeja. Pizzeria Jadran je u zakupu do 31.12.2020. Napomena: terasa koja je u funkciji restorana može se nalaziti u neodređenom dijelu u zoni potencijalnog utvrđenja granice pomorskog dobra. POČETNA CIJENAZA NEKRETNINU: 2.700.000,00 kuna JAMČEVINA: 100.000,00 kuna

II. PONUDA ZA KUPNJU MORA SADRŽAVATI

- dokumente o identitetu ponuditelja (ovjeren preslik osobne iskaznice za fizičku osobu, orginal ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva, orginal ili ovjeren izvadak središnjeg obrtnog registra RH ne stariji od 30 dana; kao orginal će se smatrati i izvod sa internetskih stranica ovlaštenog registra),

- potvrda ( original ili ovjereni preslik) nadležne Porezne uprave o plaćenim propisanim porezima i doprinosima za pravne osobe ne starija od 30 dana,

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

- dokumente o bonitetu ponuditelja (BON 1,2) ne stariji od 30 dana

- izjavu ponuditelja potpisanu po ovlaštenoj osobi kojom se obvezuje da će u slučaju ako bude prihvaćena njegova ponuda sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak: da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući do dana dostave ponude.

III. JAMSTVO

Ponuditelj nema pravo na kamate za uplaćeno ponudbeno jamstvo.

Ponuditelju koji ne bude izabran vratiti će se uplaćeno jamstvo. Kod odabranog ponuditelja koristit će se kao garancija za ozbiljnost ponude i uračunati će se kao dio kupoprodajne cijene. Odabrani ponuditelj koji odustane od ponude po proteku roka za dostavu ponude ili ne sklopi ugovor sa prodavateljem gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Ponudbeno jamstvo treba se uplatiti na žiro račun društva HTP OREBIĆ d.d. Orebić IBAN HR2624080021100046790 kod PARTNER BANKE d.d.

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

- visina ponuđene kupoprodajne cijene

- ponuđeni rok i osiguranje plaćanja kupoprodajne cijene

- okvirni budući plan sa nekretninom

V. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI Osnovni elementi ugovora:

-nekretnine se kupuju u zatečenom stanju „VIĐENO-KUPLJENO" s obvezom poštivanja postojećih ugovora o zakupu -sve troškove kupoprodaje snosi kupac

Od svih ponuditelja se očekuje da izvrše samostalno potpunu provjeru nekretnine za koju su zainteresirani u svim dostupnim službenim javnim registrima, angažiraju po potrebi svoje pravne i druge savjetnike prije donošenja odluke o dostavi ponude za kupnju. Društvo će dati odgovore na sve upite i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju u mjeri u kojoj je to moguće. Dodatna napomena: za sve objekte koji su predmet ovog oglasa u tijeku su upravni postupci za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade za manje nadogradnje na objektima učinjene prije 2011. godine

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDE ZA KUPNJU NEKRETNINE

Ponude se dostavljaju na adresu: HTP OREBIĆ d.d., Šetališe kralja Petra Krešimira IV 11, 20250 OREBIĆ s naznakom Poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina - “Ne otvaraj”. Krajnji rok za dostavu ponude je 23.12.2019. Ponuda se osobno može predati u sjedištu Društva isključivo samo zadnji dan 23.12.2019. u periodu ujutro 10-12 sati. U sve ostale dane se ponuda može poslati isključivo poštom preporučeno s tim da će se ponudom predanom u roku smatrati samo ponude koje su prispjele u Društvo do 23.12.2019. do 12 sati.

Nepotpune ponude, ponude pristigle nakon utvrđenog roka i ponude koje sadrže ponuđenu cijenu manju od početne neće se uzimati u razmatranje. Ako se ponuđač javlja za više nekretnina iz ovog oglasa za svaku se uplaćuje odvojena jamčevina i predaje odvojena ponuda.

- HTP OREBIĆ d.d. će donijeti odluku o najpovoljnijem ponuditelju u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponude i to bez nazočnosti ponuditelja.

- HTP OREBIĆ d.d. ima pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda, te nije dužan obrazložiti ponuditeljima razloge zašto je prihvatio odnosno nije prihvatio bilo koju ponudu.

VII.

Objekti se mogu pogledati uz prethodnu telefonsku najavu najmanje jedan dan ranije. Objava ovog poziva ili zaprimanje ponuda ne predstavlja nikakvu obvezu za društvo HTP Orebić d.d. za sklapanje ugovora o prodaji bilo koje od predmetnih nekretnina sa bilo kojom zainteresiranom stranom, te ne predstavlja osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo bilo koje osobe da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od društva HTP Orebić d.d. po bilo kojoj osnovi. HTP Orebić d.d zadržava pravo po objavi ovog Poziva da u bilo kojem trenutku može prekinuti postupak iniciran ovim pozivom i ne izabrati nijednu pristiglu ponudu bez dodatnog obrazloženja, a podnositelj ponude neće imati pravo potraživati naknadu štete od društva HTP Orebić d.d. po bilo kojoj osnovi. HTP Orebić d.d. će sve zaprimljene osobne podatke obrađivati isključivo u svrhu utvrđivanja zadovljavaju li zainteresirane strane uvjete za sudjelovanje u ovom postupku. Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti u pravnoj službi na telefon 098/261657 radnim danom od 10 do 12 sati. HTP Orebić d.d.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020