Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klana

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.12.2019.
Nadmetanje raspisao: Općina Klana
Objavljeno u: Narodne novine, 6.12.2019.

Klasa: 330-01/19-01/60

Urbroj: 2170-06-19-01-01 od 3. XII. 2019.    (374)

Na temelju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), na osnovi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 48. Statuta Općine Klana (Službene novine Općine Klana broj 30/18), Odluke općinskog vijeća Općine Klana o prodaji nekretnina klasa: 021-01/01/19-01/15, urbroj: 2170-06-19-01-01 od 21. svibnja 2019. godine (Službene novine Općine Klana broj 41/19), Odluke načelnice klasa: 022-01/19-01/45, urbroj: 2170-06-198-01-01 od 18. studenoga 2019. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klana.

I. Predmet prodaje, početna cijena i namjena:

– k.č. 2977, k.o. Klana, odnosno 1208, k.o. Klana – nova, u u naravi stambena zgrada kbr. Klana 244, katnosti P + 1, koja se sastoji od 4 stana (dva u prizemlju i dva na katu; suvlasnički udjeli E1, E2, E3 i E4). Predmet prodaje su suvlasnički udjeli odnosno stanovi E2 (u prizemlju) i E4 (na katu). Stanovi su legalni te je u zemljišnoj knjizi proveden upis pozitivne zabilježbe vezano uz akt za uporabu. Početne kupoprodajne cijene stanova utvrđene su sukladno procjeni vrijednosti nekretnina – građevinsko zemljište i zgrade, klasa: 400-01/19-01/33, urbroj: 2170-06-19-01-01 broj: 3/2019 od 12. prosinca 2019. godine koju je izradio stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Tibor Tramišak, dipl. ing. građ., Stube Marka Remsa 11, 51000 Rijeka (Rješenje br. 4 Su-287/2016-2-Trgovački sud u Rijeci).

Predmet prodaje 1:

– stan u prizemlju – suvlasnički dio odnosno etažno vlasništvo E2 289/1000 (57,15 m² – ulaz, ostava, hodnik, soba, kuhinja, kupaonica i dnevni boravak) za koji početna cijena iznosi 223.822,64 kune.

Predmet prodaje 2:

– stan na 1. katu – suvlasnički dio odnosno etažno vlasništvo E4 (48,80 m² – hodnik, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja i 2 sobe) za koji početna cijena iznosi 190.360,78 kuna.

II. Uvjeti natječaja:

– pravo podnošenja pisane ponude imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu te fizičke osobe

– ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske

– natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

– najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja

– ponuditelji osobno (ili obrtnik) ili pravna osoba čiji je osnivač ili član uprave, a koji ima evidentirana dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima odnosno upravnim aktima JUO Klana, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

– ponuditelji koji su u sudskom sporu s Općinom Klana, i/ili prema kojima je Općina Klana pokrenula postupak ovrhe, neovisno po kojoj osnovi, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

– iznos kupoprodajne cijene plativ u roku od najduže 8 dana od dana sklapanja ugovora

– ugovorom o kupoprodaji definirat će se da ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 8 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

– kupoprodaja se vrši po načelu »viđeno – kupljeno«, a Općina Klana ne odgovara za eventualne neusklađenosti podataka u odnosu na npr. površinu i sl. koje mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije

– sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez i sl.) snosi kupac.

Općina Klana zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez obrazloženja za takav postupak, niti Općina Klana u takvom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

III. Ponuda mora sadržavati:

– osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu odnosno naziv, OIB, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe i osobe ovlaštene za zastupanje/punomoć)

– rješenje o upisu u obrni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, ime i prezime odgovorne osobe, preslika osobne iskaznice za fizičke osobe

– iznos ponuđene cijene izražene brojkama i slovima

– potvrdu o uplati jamčevine za predmet prodaje u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene odnosno 11.191,13 kune za predmet prodaje 1 i 9.518,04 kuna za predmet prodaje 2 na IBAN HR8424020061818600009; u poziv na broj 7757 upisati OIB, te naznačiti broj računa ponuditelja u slučaju povrata jamčevine, model 68 – s naznakom predmeta prodaje

– Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja (Izjavu preuzeti u JUO Klana, Klana 33 ili na www.klana.hr)

– potvrdu Općine Klana o nepostojanju duga natjecatelja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi.

Jamčevina se ne vraća ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ako ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

IV. Dostava

1. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposrednom dostavom s naznakom: »Ponuda za natječaj za prodaju stanova Klana 244 – predmet prodaje 1 ili predmet prodaje 2 (onaj za koji je ponuda) – ne otvaraj«, na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.

2. Rok za predaju ponude ističe 8. dana od objave u javnom glasilu, bez obzira na način dostave.

3. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.

4. Natjecatelji će o ishodu natječaja biti pisano obaviješteni na adresu iz ponude u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

5. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

7. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:

– najviša ponudbena cijena

– svi ostali uvjeti iz natječaja.

8. Općina Klana pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora te da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda bez ikakvog obrazloženja.

Općina Klana


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020